OKRUGLI STO POVODOM DOSTOJANSTVENOG RADA

5. oktobar 2015  • 1021 Opširnije

Povodom 7. oktobra – Svetskog dana dostojanstvenog rada, dve reprezentativne sindikalne centrale – Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS NEZAVISNOST, uz podršku ITUC/PERC Kancelarije za jugoistočnu Evropu i Međunarodne organizacije rada, organizuju okrugli sto, koji će biti održan u sredu, 7. oktobra ove godine, u Medija centru, Terazije 3/II, mala sala na spratu, od 11 do 13 časova.
U radu okruglog stola učestvovaće predstavnici dva reprezentativna sindikata, nezavisni eksperti i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Raspravu će moderirati dr Zoran Stojiljković, potpredsednik UGS NEZAVISNOST, a na skupu će govoriti i predsednici dva sindikata, Ljubisav Orbović i Branislav Čanak.

PREUZMI PLAKAT

9.000 RADNIKA VIŠAK U JAVNOM SEKTORU,
OTPUŠTANJA DO KRAJA GODINE

2. oktobar 2015  • 1020 Opširnije

U javnom sektoru je oko 9.000 prekobrojnih, piše današnja "Politika" i dodaje da su ministarstva konačno završila analizu o tome koliki je višak zaposlenih.
Juče u podne u Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave stigla su i dva poslednja izveštaja, u kojim "ukupan broj viškova ne odudara mnogo od 9.000, koliko ih je pre nekoliko meseci izbrojala Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave".
"Politika" napominje da, nakon što Vlada Srbije usvoji analize o višku radnika, u roku od 60 dana biće donete nove sistematizacije radnih mesta.
Sva ministarstva upravo su dostavila akta o maksimalnom broju zaposlenih. Procedura je takva da sada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave treba da da mišljenje na te analize.
To će se u narednih nekoliko nedelja naći na sednici vlada, a nakon što ih ona usvoji, sistematizacije radnih mesta biće donete u roku od 60 dana. To bi značilo, kako se dodaje, da bi bi prvi otkazi bili uručenio krajem ove godine.
Zakon o odredjivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru stupa na snagu 12. oktobra.
Izvor:Politka

MANJE OD 300 LEKARA NA 100.000 PACIJENATA

1. oktobar 2015  • 1019 Opširnije

Sindikat zaposlenih u zdravstvu ukazuje na poguban uticaj zakona na stanje u zdravstvu i kvalitet usluga
- Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije sastao se sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, da bi se se nabrojali svi poslovi u delatnosti zdravstva kako bi kasnije mogao da se zaposlenima odredi odgovarajući koeficijent za obračun plata. Ukoliko neki od poslova ne bude uvršten u Katalog, taj posao naknadno ne može biti vrednovan niti plaćen. Konačne primedbe sindikat će moći da dostavi početkom naredne sedmice.
Predstavnicima Ministarstva su date konkretne primedbe za neke izostavljene poslove i primedbe da treba uskladiti poslove sa adekvatnom školskom spremom. Postoji deo poslova koji po Katalogu obavljaju više medicinske sestre - tehničari, a znamo da ne postoji viša medicinska škola, već visoka medicinska škola strukovnih studija. U Katalogu ova škola nije prepoznata a zaposleni sa tom školskom spremom ne mogu da dobiju licencu od nadležne komore. Zbog toga smo pokušali da sa nadležnima rešimo taj problem - kaže za Danas predsednik tog sindikata Zoran Savić.
On objašnjava da je bitno predstavnicima Ministarstva zdravlja ukazati na razliku između pojmova nega i "proces zdravstvene nege".
- Proces zdravstvene nege uveden je u Evropi od 1981, a kod "nas" je imao eksperimentalnu primenu od 1982. do 1986. godine u Mariboru. U Pravilniku o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite, kao obavezni pokazatelj kvaliteta je procenat pacijenata koji se prate po Procesu zdravstvene nege. Zbog toga se pojam nege i procesa zdravstvene nege moraju odvojiti - kaže Savić.
Kada je reč o Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a koji bi trebalo da počne da se primenjuje od 12. oktobra, članovi Sindikata zaposlenih u zdravstvu smatraju da on daje široka ovlašćenja direktorima da procene ko je od zaposlenih neophodan a ko nije, bez ikakvih kriterijuma, što stvara veliku mogućnost zloupotrebe.
- Sindikat je 11. septembra podneo inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti odredaba ovog zakona. Od ministra zdravlja je traženo da potvrdi svoj raniji stav da u zdravstvu nema viška, već da nedostaje 13.000 zdravstvenih radnika. U odgovoru na pismo upućeno ministarki Kori Udovički navodi se - citiram: "Navedene odredbe zakona imaju za cilj da se spreči da se tehnološkim viškom proglase zaposleni koji ispunjavaju uslov za penziju i tako im se isplate otpremnine". To samo potvrđuje naše mišljenje da se država potrudila da nađe način da se zaposleni proglase tehnološkim viškom a da im se ne isplati otpremnina u skladu sa zakonom - ističe Savić.
Prema tumačenju sindikalaca, Striktnom primenom zakona 12. oktobra bi mogao da prestane radni odnos svim zaposlenim ženama koje imaju 60 godina i šest meseci života. Po ovom osnovu zdravstvo bi moglo da ostane bez 3.500 lekara i velikog broja medicinskih sestara - tehničara i nemedicinskog osoblja. To će sigurno onemogućiti normalno funkcionisanje sistema i dovesti do nesagledivih posledica.
Ministarstvo zdravlja demantovalo je da će 12. oktobra u penziju otići oko 3.500 lekarki specijalista. "Na taj dan, kada će početi da se primenjuje navedeni zakon, toliki broj lekarki će ispunjavati propisani uslov za odlazak u starosnu penziju, ali to ne znači da će sve one i biti penzionisane i da će se na taj način ugroziti funkcionisanje zdravstvenog sistema", navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja. Kako ističe Savić, prema podacima Ministarstva zdravlja za normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema nedostaje 13.000 radnika.
- Posebno postoji manjak lekara specijalista u oblastima anestezije, radiologije, patologije, kardio i vaskularne hirurgije, transfuzije, biohemije... Nedostatak kadra je primetan na čitavoj teritoriji republike s tim što postoje varijacije od regiona do regiona. U Srbiji na 100.000 stanovnika ima 290 lekara i 584 sestara-tehničara a u zemljama Evropske unije broj lekara na dati broj stanovnika iznosi 320 do 350 i 830 sestara-tehničara. Poznata je činjenica da se u Srbiji za zdravstvo po glavi stanovnika izdvaja oko 250 evra, a na primer u Nemačkoj 3.750 evra. Mislim da komentar nije potreban - napominje Savić.
Izvor:DANAS

MASOVNO KRŠENJE ZAKONA O RADU

30. septembar 2015  • 1018 Opširnije

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE
BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
G. Aleksandar Vulin, ministar
INSPEKTORAT ZA RAD
G. Bojan Jocić, direktor

PREDMET: Kršenje odredaba Zakona o radu
Poslodavci ne isplaćuju zarade zaposlenima (čl.12)
i ne dostavljaju obračun zarade i naknade zarade (čl. 121)


Poštovani,
Poslodavci u Srbiji masovno krše Zakon o radu, tako što ne isplaćuju zarade i ne dostavljaju zaposlenima obračun zarade i naknade zarade („platni listić“).
Naime. prema čl. 12 Zakona o radu (citat) „Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu u skladu sa Zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu“, a prema čl. 121 "Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun.”
Reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS NEZAVISNOST, imajući u vidu praksu poslodavaca u Srbiji i ranija kršenja odredaba Zakona o radu. još prilikom izrade novog teksta Zakona o radu, ukazivali su na moguće probleme koje mogu doneti „platni listići“ kao „izvršne isprave”.
Prsdviđanja sindikata su se, nažalost, obistinila, te je sada postala masovna pojava ili pravilo da poslodavci koji ne isplaćuju zarade ne daju ni obračun - platne listiće, tako da zaposleni imaju još veći problem da ostvare Ustavom i Zakonom garantovano pravo i naplate svoja potraživanja proistekla iz radnog odnosa.
U slučaju da se zalosleni obrati Inspekciji za rad prema članu 270. Zakona o radu (citat) "Inspektor rada podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ako nađe da je poslodavac, odnosno direktor ili preduzetnik. povredom zakona ili drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi izvršio prekršaj."
Dakle, Inspskcija rada može podneti prekršajnu prijavu ukoliko poslodavac ne poštuje odredbe Zakona o radu, ali nema ovlašćenja da prmnudnim pugem naplati zarade, tako da čak i kad se prema članu 273. Zakona naplati novčana kazna poslodavcu, to istovremno nije nikakva garancija da he zaposlsni naplatiti svoja potraživanja.
Zakon definiše (citat): Novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prskršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:..
 1. ...
 2. ako nije isplatio zaradu, odnosno minimalnu zaradu (čl. 104. i 111);
 3. ako nije isplatio zaradu u novcu, osim u slučaju iz člana 45. ovog zakona (član 110);
 4. ako zaposlenom ne dostavi obračun zarade u skladu sa odredbama ovog zakona (član 121)“
Dakle, država po osnovu kazni puni budžet i stimulisana je da ih naplati što vnše od poslodavca. Zalosleni, sa druge strane, niti može da dođe do svoje zarade od poslodavca, niti iz pomenutih sredstava koje država prmkuplja u budžet.
Zalosleni može da angažuje advokata i dalje u sudskom postupku, pokuša da naplati potraživanje po osnovu zarade i naknade zarade ŠTO se, u praksi, pretvara u potpuno neizvestan postupak. Naime, tek kada sud donese presudu, po osnovu tužbe podnste protiv poslodavca, pokreće se postupak prinudnog izvršenja. Vseliki bpoj je onih koji ni ne pokrenu postupak, te poslodavac u najvećem broju slučajsva, prisvaja zaradu koju nnje isplatio.
Navedeno masovno kršenje Zakona o radu ukazuje na veliku sistemsku grešku u primeni čl. 121, 270. i 273. Zakona o radu, te smatramo da je neophodno hitno iznalaženje rešenja za nastali problem sa kojim se ne suočavaju samo zaposleni već i država.
U svom obraćanju u julu mesecu ove godine, UGS NEZAVISNOST, u čemu ih je podržao i SSSS, su od nadležnog Ministarstva tražili da se odmah i efikasno interveniše na rešavanju ovog problema ili će reprezentativne sindikalne centrale biti primorane da taj problem podignu na viši nivo i traže njegovo rešavanje na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike, što je i učinjeno.
Obraćamo Vam se, ponovo, zajedno u nadi da će Ministarstvo i njegovi nadležni organi i službe, posebno Inspsktorat za rad odraditi svoj deo posla i obezbediti poštovanje zakonskih odredbi i njihovu primenu u praksi.

(PREUZMI DOPIS)

KRAGUJEVAC 11 GODINA ČEKA DEONICU DO AUTOPUTA

30. septembar 2015  • 1017 Opširnije

Ni nakon 11 godina od početka radova, izgradnja deonice koja povezuje Kragujevac sa autoputem, nije završena. Savez sindikata iz Kragujevca izrazio je zabrinutost kako će nezavršena infrastruktura uticati i na potencijalne investitore kada četvrti grad u Srbiji još uvek nema dobru povezanost sa glavnim autoputem.
Da li je Kragujevac povezan sa auto-putem odlučuje zapravo da li je Kragujevac provincija ili ne, kažu iz Saveza samostalnih sindikata. Put od 19 kilometara skoro je završen, ima četiri prekida a vozila se preusmeravaju na jedinu traku koja je u funkciji.
"Put se gradi više od deset godina. To je nešto što svakog investitora može da obeshrabri i da vidi da je Vlada nepouzdana i da se ne drži ugovora koji postigne sa investitorima. Ako pogledate okolinu Beograda ka Vojvodini možete videti mala mesta koja imaju izvanrednu infrastrukturu i tamo je normalno da dolaze investitori", ističe Jugoslav Ristić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca.
Izgradnja je obustavljena jer trenutno nema ni jednog radnika na pravcu Kragujevac-Batočina.
"To je žila kucavica za grad Kragujevac i zbog Fijata i zbog drugih investicija i mi jedva čekamo kada će autoput biti završen i pušten u rad. Problemi su nastali na teritoriji koja ne pripada teritoriji grada Kragujevca ali naravno da smo mi apsolutno zainteresovani da se taj problem reši i gradonačelnik grada Kragujevca je u stalnim kontaktima sa resornim Ministarstvima. Dobili smo obećanje da će i taj problem uskoro biti rešen", ukazuje Predrag Džajević, član Gradskog veća za investicije, Kragujevac.
Još 2008. godine kada je potpisan ugovor između Fijata i Republike Srbije jedan od uslova je bio i taj da se izgradi ova deonica kako bi se olakšao promet vozila.
Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ni nakon 10 dana nismo dobili odgovore na pitanja zbog čega su obustavljeni radovi i kada će biti završena glavna deonica koja povezuje Kragujevac i autoput. Savez sindikata se pita do kada će četvrti grad po veličini u Srbiji ostati na margini razvoja jer nezavršena infrastruktura i nepovezanost puteva može da odvrati potencijalne investitora od toga da ulože u kragujevačke fabrike.
Izvor:RTV

SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET BEOGRADA POČEO DA RADI

29. septembar 2015  • 1016 Opširnije

Prva radna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Beograda održana je danas kao potvrda da Beograd uspostavlja socijalni dijalog s poslodavcima i sindikatima, izjavio je danas pomoćnik gradonačelnika Beograda Borko Milosavljević.
Milosavljević, koji je i predsednik Socijalno-ekonomskog saveta Beograda, rekao je da je za odgovornu socijalnu politiku i povoljan poslovni ambijent u gradu u proces donošenja odluka potrebno uključiti i one na koje te odluke utiču, što je i učinjeno kroz formiranje ovog tela.
"Na sednici je pokrenut veliki broj pitanja i doneti su zaključci. Neki prevazilaze nivo grada, ali će biti prosleđeni i državnim organima kako bi se pospešilo reagovanje", rekao je Milosavljević novinarima.
On je rekao da je jedna od tema koju su pokrenuli poslodavci pitanje velikog broja parafiskalnih nameta i taksi koji otežavaju poslovanje, i dodao da će se na osnovu zaključaka Saveta "u najboljem svetlu razmotriti relaksacija taksi".
Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta razmatrana su i pitanja cene zakupa i otkupa poslovnog prostora, a na skupu je rečeno da postoji problem sa zakupcima koji po tri puta većim cenama od onih koje plaćaju gradu izdaju poslovni prostor drugim zakupcima.
Kako su rekli u gradskim vlastima, u poslednja dva meseca raskinuto je oko 70 ugovora za zakupcima zbog tog problema, ali se stalno otkrivaju novi slučajevi.
Socijalno-ekonomski savet Beograda je na trećoj zvaničnoj, a prvoj radnoj sednici, razmatrao i pitanja delatnosti igara na sreću o zaštiti maloletnika od uticaja kocke, uticaju minimalne cene rada na životni standard u gradu, privatizaciji, maksimalnom broju zaposlenih u javnim i komunalnim preduzećima i o broju radnih mesta u vrtićima.
Izvor:Beta

STAKLARCI PORUČUJU: CVETANE PLAĆAJ RAČUNE

29. septembar 2015  • 1015 Opširnije

Samostalni i Nezavisni sindikati Srpske fabrike stakla iz Paraćina pozvali su danas vlasnika Cvetana Vasileva da plati račune za utrošene energente “Srbijagasu” i EPS i nastavi da investira, te na taj način prekine agoniju preduzeće, jer će se u suprotnom mašine ugasiti.
“Ovo je poslednja opomena menadžemnetu i vlasniku Vasilevu od koga očekujemo da se javno oglasi i kaže šta namerava. Više nema šale sa Staklarom, tražimo da fabrika radi i ne zanima nas ko će njome da rukovodi. Vlada Srbije treba da u komunikaciji sa Vasilevim dođe do konačnog rešenja. Ima zainteresovanih za kupovinu Staklare. Nama visi mač nad glavom, u dugovima smo do guše, svesni smo da bez investiranja nema daljeg rada. Ni dinar za struju nije plaćen Nema šanse da nastavimo dalje, ako se ne preduzmu neki odlučniji koraci državnih organa. Odbili smo predlog menadžementa da odustanemo od isplate zarada i isplaćene su sa desetak dana zakašnjenja”, kaže predsednik Samostalnog sindikata Živojin Matejić.
Sindikalci Staklare su u otvorenom pismu postavili pitanje menadžementu i vlasniku Vasilevu:
“Šta će biti sa Srpskom fabrikom stakla?” - i to obrazložili zabrinutošću zaposlenih. Kažu da su reprezentativni sindikati imali značajnu ulugu u očuvanju Staklare proteklom periodu i da s pravom traže odgovor na to pitanje.
“Reprezentativni sindikati su svesni situacije u kojoj se nalazi fabrika pa je zbog toga i zabrinutost očigledna. Još ne postoji izmirenje duga prema javnim preduzećima, bankama, privatnim preduzećima i blokada računa Staklare još traje”.
“Shvatajući da bez dodatnog investiranja nema boljitka za fabriku i za njene radnike, tražimo odgovor od vlasnika Cvetana Vasileva, Nadzornog odbora i menadžmenta, kada će doći do ulaganja”, navodi se u saopštenju sindikata.
Izvor:Blic

USTAVNI SUD POLUGA IZVRŠNE VLASTI

29. septembar 2015  • 1014 Opširnije

Odbacivanjem inicijative Udruženja sindikata penzionera Srbije za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uredjenju načina isplate penzija, Ustavni sud se teško ogrešio o Ustav Republike Srbije i doneo političku a ne pravnu odluku.
Ovaj zaključak proizilazi iz saopštenja Ustavnog suda koje je bez presedana u pravnoj praksi civilizovanih država. Iz njega jasno proizlazi da sudije nisu ni ocenjivale ustavnost Zakona, već su se upustile u obrazlaganje razloga zakonodavca za njegovo donošenje i time praktično postale poluga izvršne vlasti. Pored toga što to nije posao Ustavnog suda, odluka je i pravno neutemeljena, delom bazirana na pogrešnim podacima i obrazlagana političkim i ekonomskim, a ne pravnim argumentima.
Paradoksalno je, takodje, da Ustavni sud nije utvrdio flagrantnu manjkavost Zakona, koji već u naslovu ukazuje na svoju privremenost, to jest, vremensku ograničenost, dok u samom Zakonu nije navedeno do kog vremena je to ograničenje, te je iz tog razloga Zakon i formalno-pravno manjkav.
Sud se bavio procenom efekata, a ne ustavnošću zakona. Potvrda ovog je i njegov zaključak da su „mere u funkciji finansijske održivosti penzionog sistema“, što nije pravna kategorija, već ekonomska i ne može biti posao Ustavnog suda. Jer, efekti zakonskih mera ne moraju da daju očekivane rezultate.
Ustavni sud se poziva na ustavnu mogućnost ograničenja imovinskih prava gradjana, kao i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, bez navodjenja bilo kog člana Ustava ili Konvencije, ostavljajući na taj način slobodu izvršnoj vlasti da po svom nahodjenju ukida ljudska prava i slobode gradjana, što predstavlja uvod u diktaturu i ukidanje Ustava zemlje.
Ustavni sud se mimo svoje nadležnosti i van pravnog okvira bavio i brojkama, pa je tako pogrešno ocenio da „večina penzionera nije obuhvaćena Zakonom“. Da su sudije radili posao za koji nisu obučene, pokazuju podaci da su pomenutim Zakonom oštećeni svi penzioneri, i oni sa penzijama manjim od 25.000 dinara. Naime, direktno je oštećeno više od 700.000 penzionera, što je tačno polovina ukupne penzionerske populacije, a posredno i oni sa penzijom manjom od 25.000 dinara, jer im je Zakonom o penzijama zagarantovano periodično uskladjivanje primanja u skladu sa porastom troškova života. Ustavni sud se čak bavio i visinom primanja zemljoradnika (!), što je van svakog smisla. Pa čak i da se radi o manjini, a ne o ogromnom broju gradjana ove zemlje, Ustavni sud je dužan da ocenjuje i štiti prava i gradjanina – pojedinca, bez diskriminacije! Ovim je Ustavni sud prenebregao jedno od osnovnih pravnih postulata - da su gradjani jednaki pred zakonom, bez obzira na njihov broj, boju kože, veroispovest i drugo.
Udruženje sindikata penzionera Srbije šokirano je ovakvim obrazloženjem Ustavnog suda, ali mu je , paradoksalno zvuči, i zahvalno. Jer je, posle ćutanja dugog skoro godinu dana, najzad, objavljivanjem ove odluke omogućio penzionerima da pravdu potraže van svoje zemlje, van ove vlasti i van ovakvog nakaradnog pravnost sistema, u kome Ustav ne garantuje osnovna prava i slobode.
U borbi za prava penzionera i poštovanje Ustava, USPS smatra ovu odluku Ustavnog suda političkim pamfletom i svoja prava potražiće na Medjunarodnom sudu u Strazburu.

SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET: SAOPŠTENJE

24. septembar 2015  • 1013 Opširnije

Članovi Kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta, osudili su na današnjem sastanku nove mere Vlade Republike Hrvatske kojima se onemogućava promet robe iz Republike Srbije, a naročito meru zabrane ulaska u Hrvatsku građana Republike Srbije.
Jednostrano kršenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju od strane Republike Hrvatske, kao i drugih međunarodnih sporazuma, može proizvesti samo negativne efekte na privrede obeju zemalja. Preduzete mere u suprotnosti su sa osnovnim vrednostima Evropske unije.
Podržavamo humani, i u skladu sa međunarodnim normama pristup Vlade Republike Srbije u tretmanu migranata koji prolaze kroz našu zemlju i spremnost da se ovaj problem i dalje rešava u dogovoru sa institucijama Evropske unije, a ne demonstracijom sile i kršenjem međunarodnih ugovora.
Nadamo se razumnom rešenju nastalog problema i usmeravanju napora ka razvoju dobrosusedskih odnosa koji uključuju i nastavak privredne saradnje.

MLADI DA UZ POMOĆ SINDIKATA DOĐU DO POSLA

23. septembar 2015  • 10012 Opširnije

Jedan od načina veće uposlenosti mladih i unapređenja njihovog položaja na radnom mestu i u društvu je u razvoju potencijala za sindikalno organizovanje, delovanje i zaštitu.
Zbog nastalih promena u sferi radnih odnosa i potreba mladih, potrebno je omogućiti učlanjavanje u sindikat, bez obzira po kom osnovu obavlјaju poslove kod poslodavca, rekao je predsednik Sindikata radnika građevinarstva i IGM Srbije, Duško Vuković.
U Srbiji je stopa nezaposlenosti mladih veća od 50 odsto, a oni koji rade neretko su zaposleni „na crno“, radna mesta im nisu sigurna, stres i mobing su prisutni u velikoj meri, a poslovi često nisu u skladu sa kvalifikacijama mladih.
Zato sindikat nastoji da se njihov položaj poboljša, da im država omogući radna mesta i dostojanstvene poslove, od kojih mogu da žive i stvaraju porodice, naglasio je Vuković.
Taj sindikat je, u saradnji sa belgijskim i holandskim sindikatom, a pod pokroviteljstvom Evropskog centra za radnička pitanja, organizovao dvodnevnu međunarodnu konferenciju, pod nazivom „Socijalni dijalog, evropske integracije, organizovanje mladih radnika u sindikat“.
Na konferenciji, na kojoj su učestvovali mladi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Poljske, ukazano je da iste probleme mladi imaju i u regionu, gde je stopa nezaposlenosti 27 odsto.
Anna Andreyeva iz Internacionale građevinarstva i drveta (BWI) naglasila je da je jedan od prioriteta te organizacije zapošljavanje mladih, koji treba da imaju dostojanstvene poslove i stalno zaposlenje. Generalni sekretar Evropske federacije radnika u građevinarstvu i šumarstvu, Sem Hagland, ukazao je da se Evropska unija danas nalazi u najtežem trenutku od njenog osnivanja, s obzirom na trenutnu finansijsku krizu, rigorozne mere štednje u pojedinim državama, talas izbeglica i druge mnogobrojne probleme.
„EU bi trebalo da bude bazirana na solidarnosti svih zemalja, a građevinski sektor je u najvećoj krizi i u njega bi trebalo najviše ulagati“, ocenio je on.
Hagland je kazao da treba zaustaviti oštre mere štednje i sačiniti novi plan investicija, koje će zaposliti mlade i pokrenuti građevinsku industriju koja je pokretač svega.
Na skupu je naglašeno da sindikati treba da sarađuju i izvan svojih granica i da se zajednički izbore da i radnici, a ne samo kapitalisti, dobiju deo profita od posla koji obavljaju.

NIŠKI KOMUNALCI NAJAVILI PROTEST

23. septembar 2015  • 10011 Opširnije

Radnici JKP “Medijana”, niškog komunalnog preduzeća koje ima više od 900 zaposlenih, protestovaće u četvrtak, 24. septembra, ispred Gradske kuće zbog namere grada da ovom preduzeću pripoji sektor zelenila JKP “Gorica” u kome radi oko 200 zaposlenih.
Protest ispred Gradske kuće najavili su predstavnici sindikata “Medijane” uz obrazloženje da odluka Gradskog veća o pripajanju sektora zelenila može da ugrozi likvidnost “Medijane” i redovnu isplatu zarada u ovom preduzeću.
Oni su istakli da se likvidnost njihove firme i sada teško obezbeđuje, i to uz pomoć kredita koji dostižu skoro 400 miliona dinara, dok su plate smanjene i za poslove čišćenja iznose svega 30.000 dinara.
“Zahtevamo da Skupština grada ne razmatra odluku Gradskog veća o pripajanju zelenila “Medijani” sve dok se ne uradi ozbiljna studija u kojoj će između ostalog biti utvrđeno i koliki će teret za “Medijanu” predstavljati najavljeno pripajanje”, izjavio je Grozdan Mitić iz Samostalnog sindikata.
Mitić je istakao da će u slučaju da ovaj njihov zahtev ne bude ispunjen, radnici stupiti u štrajk, tako što će prestati da iznose smeće iz gradskih ustanova, ali će nastaviti da iznose smeće građana, tako da oni ne bi bili pogođeni.
Predstavnici sindikata su takođe kazali da nemaju ništa protiv toga da u ovo preduzeće iz “Gorice” bude prebačeno četrdesetak proizvodnih radnika, ali je plan grada da “Medijana” preuzme 100 proizvodnih i 100 režijskih radnika.
Odluku izdvajanju sektora zelenila iz JKP “Gorica” i njegom pripajanju “Medijani” Gradsko veće je donelo kako bi pomoglo “Gorici” da izađe iz finansijskih pošteškoća zbog kojih njeni zaposleni već četiri meseca ne primaju platu.
Izvor:Beta

UDOVIČKI RAZGOVARALA SA SINDIKATOM UPRAVE

22. septembar 2015  • 10010 Opširnije

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, dr Kori Udovički, razgovarala je sa Sindikatom uprave Srbije o primeni Zakona o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Predsednik Sindikata uprave Srbije Nјegoš Potežica izrazio je zadovolјstvo povodom održavanja sastanka i nastavka dobre komunikacije sa tim ministarstvom, kako bi, na obostrano zadovoljstvo, bile rešene sve nedoumice vezane za primenu ovog zakona.
„Uloga sindikata treba da bude ta spona između republičkih organa i zaposlenih, da učestvuje u izradi i primeni zakona, jer će se tako smanjiti broj mogućih žalbi“, rekao je Potežica.
Potežica je naglasio i značaj Kataloga radnih mesta koje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izlaže diskusiji na svom sajtu, a u čijoj izradi su učestvovali i resorna ministarstva.
Udovički je kazala da „bez tih informacija koje Katalog pruža, nema ni mudrog upravlјanja“. Potpredsednica je pojasnila određene nedoumice oko Zakona, naglašavajući da je ovo najbolјe rešenje za javnu upravu u ovom trenutku.
„Smanjenje broja zaposlenih ne sme biti linearno“, rekla je ona, naglašavajući da Zakon donekle „tera“ rukovodioce da porazmisle o svojoj strukturi zaposlenih, ne samo u cilјu pronalaženja nepotrebnih radnih mesta, već i radi zapošlјavanja kadrova koji su preko potrebni za funkcionisanje i modernizaciju rada. Predstavnici sindikata su izrazili bojazan da će kvalitetan kadar otići dobrovolјno iz uprave, a da će se zadržati partijski kadrovi.
Udovički je istakla da je odgovornost sada na rukovodiocu da u okviru zadatog maksimalnog broja i jasnih kriterijuma odgovori na potrebe neometanog funkcionisanja svoje organizacione jedinice, a da će se analizama na kojima se trenutno radi i uz pomoć sindikata doći do konkretnijih kriterijumima za reorganizaciju rada u naredne dve godine.

DA LI JE PRIČA O POVEĆANJU PENZIJA PREVARA?

21. septembar 2015  • 1009 Opširnije

U najnovijem Mostu RSE razgovaralo se tome da li će vlada Srbije ispuniti obećanje i vratiti bar deo onoga što je uzela mnogim penzionerima u toj zemlji. Sagovornici su bili Milorad Vujasinović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, profesor prava i bivši sudija Vrhovovnog suda.
Bilo je reči o tome zašto penzioneri najavljeno povećanje penzija nazivaju podvalom, da li ta najava ima veze sa pričom o skorim izborima, da li je tačno ono što tvrdi vlada da poboljšanje penzionerskih primanja isključivo zavisi od Međunarodnog monetranog fonda (MMF), koliko su se povećali troškovi života za godinu dana otako su smanjene penzije, da li penzioneri snose najveći teret smanjenja budžetskog deficita kojim se hvali Vučić, zašto se Ustavni sud Srbije već godinu dana ne izjašnjava o zahtevu penzionara koji traže da taj sud oceni da li je smanjenje penzija bilo u skladu sa ustavom, kao i tome kakve su šanse da Evropsku sud za ljudska prava presudi u korist penzionera, ukoliko Ustavni sud Srbije odbije njihov zahtev.
Omer Karabeg: Premijer Vučić je u poslednje vreme u nekoliko navrata obećao povećanje penzija, o tome govore i ministar finasija Dušan Vujović i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovaka Tabaković, pa ipak vaš sindikat, gospodine Vujasinoviću, najavljuje velike proteste penzionera u oktobru.
Milorad Vujasinović: Mi ne verujemo u to što govori premijer Vučić da će doći do povećanja penzija. On je početkom prošle godine obećavao da uopšte neće smanjivati penzije i da će to biti poslednja mera, ako do toga bude moralo da dođe, a onda je prvo smanjio penzije. Uostalom, mi ne tražimo nikakvo povećanje nego da nam vrate ono što nam je oduzeto - nezakonito oduzeto, a zakonito stečeno. Tražimo da nam vrate ono što nam po zakonu pripada.

Sva ta obećanja bih nazvao podvalama.
Zoran Ivošević: Sva ta obećanja bih nazvao podvalama. Zašto kažem podvalama? Zato što nam uvek obećavaju nešto što se ne dogodi. Mi smo najpre bili suočeni sa Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija koji je bio početak podvale. Taj zakon je podvala zato što se u njemu kaže da on uređuje samo tehniku isplate penzija, a on u stvari devastira penzije - uzima ih da ih ne bi vratio. Istina, u zakonu se kaže da ih uzima privremeno, ali se to “privremeno“ ne oročava - tako da to može da potraje i više godina. Podvala je i u tome što zakon nije sistemski, a penzije se mogu utvrđivati i menjati samo sistemskim zakonom koji se zove Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Ovo je neki surogat zakon koji je u suprotnosti sa članom 20. stav 2. Ustava Srbije u kome piše da se zakonski stečena ljudska prava, a penzije su ljudsko pravo, ne mogu smanjivati. On je u suprotnosti i sa članom 58. stav 1. Ustava u kome stoji da svi građani imaju pravo da uživaju u svojim imovinskim pravima, a takvo pravo je i penzija. Konačno, taj zakon je suprotan i Evropskoj socijalnoj povelji u kojoj se kaže da se penzije ne mogu smanjivati, a kod nas se smanjuju. Mi smo tu povelju ratifikovali, a ratifikovana povelja je jača od zakona.
Omer Karabeg: Ministar Vujović je najavio da će penzije najpre biti povećane onima kojima nisu ni smanjivane, a da će onih 700.000 penzionera, kojima su penzije drastično smanjene, morati da pričekaju.
Milorad Vujasinović: Mi smo se uvek zalagali da se povećaju penzije penzionerima koji primaju do 25.000 dinara i kojima penzije nisu umanjene, jer su oni u najtežem položaju. Došlo je do poskupljenja struje, grejanja, lekova. Došlo je, naročito u Beogradu, do povećanja poreza, u pojedinim zonama čak i 80 posto. Što se tiče ostalih 700.000 penzionera, mi tražimo da im se vrati ono što im je oduzeto. I oni teško žive.
Naš je, dakle, zahtev da se povećaju penzije onima čije su penzije do 25.000 i da se ostalim penzionerima vrati ono što im je nezakonito oduzeto.
U Srbiji je, recimo, smrtnost penzionera u odnosu na prošlu godinu povećana za 22 posto, a u Beogradu za 25 posto. Lekovi su skupi, lekari su skupi, sve je skupo. Naš je, dakle, zahtev da se povećaju penzije onima čije su penzije do 25.000 i da se ostalim penzionerima vrati ono što im je nezakonito oduzeto.
Zoran Ivošević: Oni su obećali da će povećanje penzija biti u oktobru, a oktobar ju tu pred nama i vidimo da od toga nema ništa, pa onda kažu da će to biti krajem godine. Oni su rekli da će o penzijama biti reči pri prvom susretu sa predstavnicima MMF-a, a taj susret je prošao i o tome nije bilo reči. Vučić je uoči susreta sa MMF-om rekao da će plate i penzije biće veće, samo je pitanje kada, kako i koliko. E, u tim rečima kada, kako i koliko krije se zašećerena podvala. To mu dođe kao šećerna vodica.
Šta će od toga biti tek ćemo videti. Ali, u svakom slučaju se to uvek uvije u neku oblandu da izgleda lepše nego što u stvari jeste. Ja sam ubeđen da su to samo prazna obećanja. Ali, ako se to čak i desi, a ja sumnjam, onda to neće biti nikakvo povećanje penzija nego eventualno smanjenje umanjenja penzija za jedan ili dva posto, jer penzije su već drastično smanjene. Povećanje bi bilo kad bi vratili sve, pa onda povećali penzije u skladu sa povećanjem troškova života. Dakle, nije reč o tome nego o eventualnom vraćanju malog dela onoga što je penzionerima oduzeto.
Omer Karabeg: Ima li najavljeno povećanja penzija veze sa pričom o tome da vlast planira nove izbore? Milorad Vujasinović: Naravno da ima, jer su penzioneri najveće glasačko telo. Premijer je rekao da će biti pojedinaca koji će imati penzije kakve nikada do sada nisu imali. Tačno, onaj koji ima penziju 25 hiljada, ako mu povećaju jedan posto, imaće 25.250 dinara. To su podvale koje zaslepljuju ljude, ali mi u to ne verujemo. U jednoj emisiji smo gledali kada je ministar Vujović rekao da će doći do povećanja, a kada ga je novinarka upitala kada će to biti, on je rekao ne sada, nego posle nove godine. Ni njemu ne verujemo. Hteo bih da kažem još nešto - 85 posto penzionera, koji imaju preko 65 godina, boluje od neke trajne bolesti. Odakle njima pare za lekare i lekove, kada im je umanjena penzija.
Rekao bih da su ove najnovije podvale sa penzijama verovatno inspirisane i budućim izborima.
Zoran Ivošević: Rekao bih da su ove najnovije podvale sa penzijama verovatno inspirisane i budućim izborima. Zašto se govori o novim izborima? Čini mi se da su i vlada i premijer shvatili da im popularnost opada. Da nije tako, ne bi razmišljali o izborima. Zašto bi oni o tome razmišljali kada imaju ubedljivu većinu u parlamentu? Ali ako im opada popularnost, a ja bih rekao da opada, onda oni počinju da razmišljaju o novim izborima, jer mandat traje četiri godine i brzo prođe.
Omer Karabeg: Rekli ste da Vučić želi nove izbore zbog pada popularnosti. Međutim, sve agencije za istraživanje javnog mnjenja kažu da je njegova popularnost i dalje preko 50 posto.
Zoran Ivošević: Rekao bih da je i to ispolitizovano. Ako mu je popularnost tako velika, zašto uopšte misli o izborima. Šta će mu izbori, ako već ima ogromnu većinu. Samo i ta ogromna većina nije tako ogromna kako se govori. Evo i zašto. Na prethodnim izborima, kada je on osvojio tu većinu, pola biračkog tela nije glasalo. On je dobio polovinu glasova onih koji su izašli na izbore, a ne polovinu glasova čitavog biračkog tela, a stalno se govori da njega podržava više od polovine biračkog tela.
Omer Karabeg: Vlada Srbije stalno ponavlja da povećanje penzija zavisi od Međunarodnog monetarnog fonda, da on mora to da odobri. Verujete li da je to tako?
Milorad Vujasinović: Građani, koji su izašli na izbore, izabrali su ovu vladu i ta vlada bi trebalo da odlučije, a ne da zavisi od MMF-a. Ali izgleda da MMF diktira sve, a ovim našim je najlakše da se brane pričom - povećanje ne dozvoljava MMF, mi tu ništa ne možemo. Nedavno sam u Budimpešti prisustvovao kongresu Evropske federacije penzionera i starijih lica i tamo je usvojena rezolucija u kojoj se kaže da ne sme da dođe do smanjenja penzija, jer je to stečeno pravo. Penzije moraju da prate rast ličnih dohodaka, a kod nas se one smanjuju. Znači, ovde vlada logika - udri slabije, a to su penzioneri. Bilo je i drugih načina da se reši problem budžetskog deficita, ali vladi je bilo najlakše da udari po penzionerima.
Omer Karabeg: Može li se reći da penzioneri snose najveći teret smanjenja deficita kojim se sada hvali vlast u Srbiji?
Milorad Vujasinović: Sigurno je da su penzioneri najviše pogođeni. Prema nekim procenama negde oko 3 posto budžeta puni se ovim smanjenjima.
Fiskalna stabilizacija je, pre svega, rezultat umanjenja penzija i plata, a ne nekog napretka u proizvodnji.
Zoran Ivošević: Penzioneri apsolutno snose najveći teret. Vlada nije htela da na dnevni red sastanka sa MMF-om stavi pitanje vraćanje dela onoga što je oduzeto penzionerima, jer bi to ugrozilo fiskalnu stabilizaciju. Dakle, fiskalna stabilizacija je, pre svega, rezultat umanjenja penzija i plata, a ne nekog napretka u proizvodnji. To je, znači, ključ uspeha kojim se vlada hvali, a, ako se od toga odustane, onda će da propadne i fiskalna stabilizacija. Zbog toga ja mislim da će to smanjenje umanjenja penzija, ako ga uopšte bude, biti vrlo stidljivo, možda samo jedan ili dva procenta. Omer Karabeg: Kad pominjemo procente, zanimljivo je da ministar finasija Vujović i premijer Vučić nikada precizno nisu rekli koliki će biti procenat povećanja penzija, odnosno koliko će penzionerima biti vraćeno od onoga što im je oduzeto, nego obično kažu - biće to nekoliko procenata, ali nikada ne kažu koliko.
To je bacanje prašine u oči i čisto zamajavanje naroda.
Milorad Vujasinović: Oni nikada ne kažu ništa određeno. Nekoliko puta su se igrali sa procentima - pominjali jedan ili dva procenta. To je bacanje prašine u oči i čisto zamajavanje naroda. U to ne verujemo jer - kako kaže ona poslovica - koga zmija ujede, taj se i guštera plaši. Oni samo tako obećavaju, ali od toga nema ništa. Ponavljam, naš je zahtev - i mi ćemo zbog toga i protestovati - da nam se vrati ono što nam je nezakonito oduzeto ili, kako ja nekada kažem, ukradeno.
Omer Karabeg: Ali Vučić kaže da su penzije u Srbiji - ovakve kakve su sada - veće nego penzije u nekim zemljama Evropske unije poput Rumunije i Bugarske. Milorad Vujasinović: Može on da to kaže, ali koliko su kod drugih penzije veće nego naše. Naše su među najmanjim na prostoru bivše Jugoslavije. A, što se tiče Rumuna i Bugara, oni su uvek bili u zaostatku za nama i njihov standard je bio niži, pa se to ne može da upoređuje.
Zoran Ivošević: Kada je premijer to rekao, on nije imao u vidu da je kod nas nezaposlenost mnogo veća nego u tim zemljama. U mnogim porodicima u Srbiji jedina stalna primanja su penzije. Od penzije ne živi samo penzioner. Od penzije često žive svi članovi porodice koji nisu radno angažovani. Mladi ljudi od toga žive. Sinovi, kćerke, unuci, praunuci - svi žive od penzije.
Omer Karabeg: Sindikat udruženja penzionera je krajem novembra prošle godine zatražio od Ustavnog suda Srbije da pokrene postupak za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija. Taj zakon se zove - kako ste vi, gospodine Ivoševiću, već napomenuli - Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzije. Da li je stigao ikakav odgovor Ustavnog suda?
Zoran Ivošević: Nije - i zato se mnogi penzioneri šale i kažu: “Ispred reči ustavni treba dodati za, jer je to zaustavni sud“. On zaista zaustavlja predmet koji je od izuzetnog značaja i koji bi morao da se uzme u rad preko reda. Međutim, Ustavni sud čeka. Čekao je on i kad su u pitanju bili Briselski sporazumi, čekao je i on i kad se radilo o drugim vrlo osetljivim pitanjima.

Rekao bih da u ovom slučaju Ustavni sud taktizira pod uticajem vlasti.
Ako čeka u takvim slučajevima, onda mi se čini da povlađuje političarima, a Ustavni sud bi morao da bude dostojan svoje funkcije, pa da za njega jedini autoritet bude ustav, a ne politička vlast. Rekao bih da u ovom slučaju Ustavni sud taktizira pod uticajem vlasti, iako ima potpuno čistu situaciju. Jasno je šta je sve neustavno u tom zakonu, o tome sam na početku govorio, ali Ustavni sud nikako da se oglasi.
Milorad Vujasinović: Ja mislim da su sve institucije, kojima smo se obraćali, dosta zavisne od vlasti - i Fond za penzijsko i invalidsko osigiranja, i Upravni sud, i Ustavni sud. Mi smo tražili prijem kod predsednice Ustavnog suda, gospođe Vesne Ilić, ona nas nije primila i poručila nam je da je naš zahtev u postupku. To je bilo pre četiti meseca - i od tada ništa. Ustavni sud namerno ćuti i čeka da premijer poveća smanjene penzije za jedan posto i onda će reći: “Evo vidite da su penzije povećane“. A mi tražimo da se Ustavni sud što pre izjasni, pa, ako ne usvoji naš zahtev, da idemo dalje.
Omer Karabeg: Do kada Ustavni sud može tako da ćuti?
Zoran Ivošević: Ne postoji rok u kome on treba da donese odluku, ali postoji razumni rok kao nekakav standard i mislim da je taj rok odavno prošao, a on se određuje u zavisnosti od složenosti predmeta. Ovaj predmet jeste važan, ali nije složen, jer su činjenice potpuno jasne - i zato kažem da je razumni rok odavno prošao.
Omer Karabeg: Gospodine Vujasinoviću, da li mislite da Ustavni sud ne donosi odluku zato što se vlast boji da će se u slučaju negativne odluke vaš sindikat obratiti Evropskom sudu za ljudska prava?
Milorad Vujasinović: Ne znam, ali mislim da Ustavni sud čeka da vidi šta će vlada da napravi. Samo znam da takvim ponašanjem taj sud gubi autoritet, kao što ga je izgubila i Partija ujedinjenih penzionera Srbije, kada je prošle godine podržala smanjenje penzija. Moram reći da su partije leve orijentacije kao što su Socijalistička partija Srbije, Pokret socijalista ili Ljaljićeva Socijademokratska partija, koje u svom programu imaju socijalnu zaštitu, izdale svoje ideale. Kada s njima razgovaramo, oni kažu da će nas podržati, ali nikada ni u skupštini, ni u vladi nisu rekli da su protiv smanjenja penzija.
Omer Karabeg: Shvatio sam da vi nećete odustati, pa ako Ustavni sud kaže da je zakon o smanjenju penzija ustavan, vi ćete ići na Evropski sud za ljudska prava u Strasburu?
Milorad Vujasinović: U Strasbur možemo da idemo samo kada iscrpimo sve domaće institucije. Tražili smo od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nam izda rešenja o novim penzijama, kako bismo se mogli žaliti, oni nam ih nisu izdali, žalili smo se Upravnom sudu, on nam nije odgovorio, na kraju smo se obratili Ustavnom sudu i čekamo njegovu odluku. Ako nas Ustavni sud odbije, onda ćemo se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava. Budite sigurni da mi nećemo stati sa našim zahtevima. Imamo ogromnu podršku, svakim danom nam pristupaju udruženja penzionera iz mnogih gradova Srbije.

Mi stalno ponavljamo - mi nismo protiv vlade, vlada je protiv nas.
Mi ćemo u oktobru organizovati veliki protest. Mi stalno ponavljamo - mi nismo protiv vlade, vlada je protiv nas. Ona je jedan deo svojih građana pretvorila u građane drugog reda. Ljudi koji su bolesni i koji zbog smanjenja penzija nemaju para ni za lekare, ni za lekove - sada su se našli u situaciji da budu građani drugog reda.
Omer Karabeg: Gospodine Ivoševiću, pitam vas kao pravnika, mislite li da postoji neka šansa da Evropski sud za ljudska prava donese odluku u korist penzionera Srbije?
Zoran Ivošević: Naravno. Da tako ne mislim ne bih govorio ovako kako sam govorio u ovom razgovoru.
Omer Karabeg: I na kraju, u zaključku, očekujete li da će se išta ostvariti od vladinih obećanja?
Milorad Vujasinović: Verovatno će doći do nekog povećanja od jedan do dva posto, što je samo bacanje prašine u oči, ali i to će se teško ostvariti.

To nije povećanje o kome oni govore. Opet je to još jedna politička zavrzlama.
Zoran Ivošević: Rekao sam već da povećanja neće biti. To samo može da bude smanjenje umanjenja penzija - i to za jedan do dva procenta, eventualno tri. Ali to nije povećanje o kome oni govore. Opet je to još jedna politička zavrzlama.
Izvor:Radio Slobodna Evropa

PROTIVE SE PRINUDNOM PENZIONISANJU ŽENA

18. septembar 2015  • 1008 Opširnije

Sindikat pravosuđa Srbije osudio je danas prinudno penzionisanje žena po Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i ocenio da su njim žene diskriminisane.
Kako se navodi u saopštenju Sindikata, zaposlenim ženama u pravosuđu koje imaju 60 godina i šest meseci života stižu obaveštenja od rukovodilaca pravosudnih organa da im prestaje radni odnos po zakonu kojim se ograničava broj zaposlenih u javnom sektoru.
Sindikat objašnjava da su žene stekle uslov za starosnu penziju na osnovu krovnog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali ne i obavezu, jer po tom zakonu imaju pravo izbora da li će se penzionisati.
"Većina žena ne želi da ide u penziju, jer će ona biti niža od plate koju primaju. Međutim, Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru stavlja se iznad krovnog zakona i primorava žene da se penzionišu, usled kojeg su žene dovedene u neravnopravan položaj i diskriminisane su u odnosu na zaposlene muškarce", ističe se u saopštenju.
Sindikat pravosuđa osudio je način usvajanja zakona zakon koji se odnosi na zaposlene u javnom sektoru po hitnom postupku, bez javne rasprave i učešća sindikata.
Kako se ističe, dužnost vlade jeste da obavesti predstavnike radnika o zakonskim rešenjima koja zadiru u prava radnika i pre otpuštanja trebalo je utvrditi odgovarajući broj izvršilaca na osnovu potreba posla, pa kada se utvrdi broj potrebnih i nepotrebnih, objaviti višak zaposlenih.
"Prvo je utvrđen višak, a ne zna se na osnovu kojih merila", dodaje se u saopštenju i ističe da je Sindikat pravosuđa Srbije duboko je zabrinut postupcima Vlade Srbije koja umesto da zapošljava - otpušta, a Međunarodni monetarni fond joj služi kao izgovor i opravdanje.

SOCIJALNIM DIJALOGOM DO REŠENJA PROBLEMA U AZOTARI

18. septembar 2015  • 1007 Opširnije

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović je, u cilju smirivanja situacije u HIP Azotari Pančevo, u kojoj je nedavno suspendovano nekoliko sindikalaca, juče razgovarao sa poslovodstvom te fabrike.
Na zajedničkom sastanku predstavnika Samostalnog sindikata, Sindikata smenskih i proizvodnih radnika i predstavnika poslodavca Azotare, dogovorene su smernice i zaključci koji bi trebalo da omoguće normalno funkcionisanje Azotare i nesmetan sindikalni rad u toj fabrici.
Zaključeno je da poslovodstvo Azotare nema nikakvih nesporazuma sa SO HIP Azotara i drugim sindikalnim organizacijama u Društvu. Rad sindikalnih organizacija u Društvu se nesmetano sprovodi, u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.
Predstavnici Samostalnog sindikata i poslodavac pokušaće kroz zajednički dijalog da nađu rešenje za tri zaposlena radnika koji su privremeno udaljeni sa rada.
Zaključak su potpisali predsednik SSSS Ljubisav Orbović, predsednik Samostanog sindikata Vojvodine Goran Milić, predsednik Samostalnog sindikata energetike i petrohemije Srbije Veljko Milošević, zamenik direktora HIP Azotara Miljan Đurović i zamenik direktora za pravne poslove Azotare Branko Božanić.

(PREUZMI ZAKLJUČKE)

ZAJEČARSKI SINDIKAT PREDŠKOLACA POZVAO NA
POTPUNU OBUSTAVU RADA

17. septembar 2015  • 1006 Opširnije

U poslednje tri godine zaposleni u Predškolskoj ustanovi "Đulići", u Zaječaru, primaju plate sa zakašnjenjem od četiri do šest meseci. Poslednju isplatu prvog dela plate za april primili su u avgustu ove godine.
Čelnici gradske vlasti Zaječara objašnjavaju da su ova kašnjenja posledica nedostatka novca za te namene. Za druge namene kao što su plate zaposlenima u Gradskoj upravi, organizovanje slava i preslava Grada uz prisustvo estradnih zvezda kojima se plaćaju visoki honorari novac se uvek nađe.
Samostalni sindikat Predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije ne protivi se odluci Skupštine Zaječara kojom su svi roditelji oslobođeni plaćanja naknade za boravak dece u vrtićima, ali smatra da to ne može da se čini uskraćivanjem plata zaposlenima koji rade u vrtićima.
Zbog toga je predsednica Sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije Ljiljana Kiković sa predstavnicima zaposlenih iz vrtića u Zaječaru imala sastanak gradonačelnikom Velimirom Ognjenovićem. Na tom sastanku 14.9.2015. godine, postignut je dgovor sa gradonačelnikom da se utvrdi dinamika i rokovi isplata zaostalih zarada i da on to potvrdi u pisanoj formi i dostavi Samostalnom sindikatu predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, kao i Predškolskoj ustanovi "Đulići", najkasnije do 18.9.2015. godine.
Ogorčeni ovakvim ponašanjem od strane gradske vlasti i svojim izuzetno teškim materijalnim položajem, zaposleni su doneli odluku da će da stupe u generalni štrajk ukoliko se ovaj dogovor ne ispoštuje.
Predsednica
Ljiljana Kiković

USTAVNI SUD DA OCENI ODLUKU
O MINIMALNOJ CENI RADA

16. septembar 2015  • 1005 Opširnije

Zbog Odluke Vlade Srbije da minimalna cena rada za 2016. godinu ostane ista, tj. da iznosi 121,00 dinara po radnom času, Savez samostalnih sindikata Srbije obratiće se Ustavnom sudu, kako bi ocenio ustavnost i zakonitost donete Odluke, koja je u suprotnosti sa odredabama Zakona o radu.
Predlog reprezentativnih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS „Nezavisnost“ o povećanju minimalne cene rada nije prihvaćen na Socijalno-ekonomskom savetu od strane Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i Unije poslodavaca Srbije, te je vlada, jednostrano, donela odluku, koja je više političkog karaktera, da cena rada ostane ista, tj. da iznosi 121,00 dinara po radnom času.
Reprezentativne sindikalne centrale, su argumentovano, u skladu sa članom 112. stav 3. Zakona o radu (,,Sl. glasnik RS”, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), predložile da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za 2016. godinu iznosi 143,55 dinara („neto“ po radnom času).
Predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije, imao je u vidu da je planirana inflacija za 2016. godinu u iznosu od 4,1%, te da bi po tom osnovu minimalna cena rada, ukoliko se pođe od naše predložene cene za 2015. godinu (137,90 dinara), za 2016. godinu iznosila 143,55 dinara.
Predlog za povećanje minimalne cene rade po radnom času neto, sa sadašnjih 121,00 na 143,55 dinara, Savez samostalnih sindikata Srbije obrazlažio je imajući u vidu sledeće činjenice:
 1. planirano povećanje potrošačkih cena u 2016. godini;
 2. povećanje produktivnosti rada u dužem vremenskom periodu (od februara 2010. godine do danas) za 30%, a naročito u poslednje dve godine – prema podacima Narodne banke Srbije;
 3. smanjenje stope nezaposlenosti za 19,7% (u periodu od 2012. do 2015. godine);
 4. povećanje stope zaposlenosti za 15,5% (u periodu od 2012. do 2015. godine);
 5. povećanje industrijske proizvodnje;
 6. značajno smanjenje budžetskog deficita (prema mesečnom izveštaju Fiskalnog saveta u prvih šest meseci 2015. godine na nivou opšte države zabeležen je relativno nizak deficit od 35 milijardi dinara, što je za preko 60 milijardi dinara manje od gornje granice ukupnog deficita u prva dva tromesečja, što je utvrđenom sporazumom sa MMF-om);
 7. značajno pobolјšana naplativost javnih prihoda;
 8. sve efikasnije suzbijanje rada «na crno» i sive ekonomije;
 9. sve veći priliv stranih investicija;
 10. povećanje izvoza;
smanjenje javnog duga – dug države u junu 2015. godine smanjen je za preko 300 miliona evra – podaci Fiskalnog saveta.
Vlada Republike Srbije se, sa jedne strane hvali svojim uspesima u oblasti ekonomije (smanjen budžetski deficit, rast BDP-a, rast zaposlenosti, smanjenje sive ekonomije, bolјa naplata poreza i doprinosa, itd.), a s druge strane ne dozvolјava da se minimalna cena rada poveća ni za jedan dinar.
Ovo nije prvi put da vlada krši Zakon o radu, a posebno član 112. stav 3, kojim je propisano da se pri utvrđivanje minimalne cene rada polazi naročito od:
 1. egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe;
 2. kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada;
 3. stope rasta bruto domaćeg proizvoda;
 4. kretanja potrošačkih cena;
 5. kretanja produktivnosti i kretanja prosečne zarade u Republici.

USTAVNI SUD DA OCENI ODLUKU
O MINIMALNOJ CENI RADA

16. septembar 2015  • 1005 Opširnije

Zbog Odluke Vlade Srbije da minimalna cena rada za 2016. godinu ostane ista, tj. da iznosi 121,00 dinara po radnom času, Savez samostalnih sindikata Srbije obratiće se Ustavnom sudu, kako bi ocenio ustavnost i zakonitost donete Odluke, koja je u suprotnosti sa odredabama Zakona o radu.
Predlog reprezentativnih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS „Nezavisnost“ o povećanju minimalne cene rada nije prihvaćen na Socijalno-ekonomskom savetu od strane Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i Unije poslodavaca Srbije, te je vlada, jednostrano, donela odluku, koja je više političkog karaktera, da cena rada ostane ista, tj. da iznosi 121,00 dinara po radnom času.
Reprezentativne sindikalne centrale, su argumentovano, u skladu sa članom 112. stav 3. Zakona o radu (,,Sl. glasnik RS”, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), predložile da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za 2016. godinu iznosi 143,55 dinara („neto“ po radnom času).
Predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije, imao je u vidu da je planirana inflacija za 2016. godinu u iznosu od 4,1%, te da bi po tom osnovu minimalna cena rada, ukoliko se pođe od naše predložene cene za 2015. godinu (137,90 dinara), za 2016. godinu iznosila 143,55 dinara.
Predlog za povećanje minimalne cene rade po radnom času neto, sa sadašnjih 121,00 na 143,55 dinara, Savez samostalnih sindikata Srbije obrazlažio je imajući u vidu sledeće činjenice:
 1. planirano povećanje potrošačkih cena u 2016. godini;
 2. povećanje produktivnosti rada u dužem vremenskom periodu (od februara 2010. godine do danas) za 30%, a naročito u poslednje dve godine – prema podacima Narodne banke Srbije;
 3. smanjenje stope nezaposlenosti za 19,7% (u periodu od 2012. do 2015. godine);
 4. povećanje stope zaposlenosti za 15,5% (u periodu od 2012. do 2015. godine);
 5. povećanje industrijske proizvodnje;
 6. značajno smanjenje budžetskog deficita (prema mesečnom izveštaju Fiskalnog saveta u prvih šest meseci 2015. godine na nivou opšte države zabeležen je relativno nizak deficit od 35 milijardi dinara, što je za preko 60 milijardi dinara manje od gornje granice ukupnog deficita u prva dva tromesečja, što je utvrđenom sporazumom sa MMF-om);
 7. značajno pobolјšana naplativost javnih prihoda;
 8. sve efikasnije suzbijanje rada «na crno» i sive ekonomije;
 9. sve veći priliv stranih investicija;
 10. povećanje izvoza;
smanjenje javnog duga – dug države u junu 2015. godine smanjen je za preko 300 miliona evra – podaci Fiskalnog saveta.
Vlada Republike Srbije se, sa jedne strane hvali svojim uspesima u oblasti ekonomije (smanjen budžetski deficit, rast BDP-a, rast zaposlenosti, smanjenje sive ekonomije, bolјa naplata poreza i doprinosa, itd.), a s druge strane ne dozvolјava da se minimalna cena rada poveća ni za jedan dinar.
Ovo nije prvi put da vlada krši Zakon o radu, a posebno član 112. stav 3, kojim je propisano da se pri utvrđivanje minimalne cene rada polazi naročito od:
 1. egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe;
 2. kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada;
 3. stope rasta bruto domaćeg proizvoda;
 4. kretanja potrošačkih cena;
 5. kretanja produktivnosti i kretanja prosečne zarade u Republici.

STAKLARA PLATILA DUG ZA GAS

16. septembar 2015  • 1004 Opširnije

Srpska fabrika stakla Paraćin, u prolongiranom roku do 15. septembra, uplatila je dug za gas u iznosu 260 miliona dinara.
Očekuje se da joj se preostali deo duga za gas i dug za struju reprogramiraju, izjavio je danas Tanjugu predsednik Samostalnog sindikata "Staklare" Živojin Matejić.
"Za nas iz Sindikata i 850 zaposlenih u 'Staklari' važno je da radimo i da za svoj rad primamo plate", dodao je Matejić i izrazio nadu u povoljno rešenje problema dugovanja za energente, koji iznose oko 950 miliona dinara.
Plaćen je utuženi iznos od 260 miliona dinara, čime su se stekli uslovi za deblokadu računa fabrike, "ali do deblokade još neće doći zbog nekih drugih poverilaca", objasnio je novinarima direktor "Staklare" Borislav Vuković.
U Srpskoj fabrici stakla, očekuju "pozitivne signale" sa zajedničke sednice, poslovodstva i sindikata "Staklare" sa prestavnicima Ministarstva privrede, energetike i rudarstva i čelnim ljudima "Srbijagasa" i EPS - snabdevanje.
U pozitivno rešenje problema uveren je i predsednik opštine Paraćin Saša Paunović, koji je ocenio da je "Vlada angažovana na rešavanju problema Fabrike stakla oko dugovanja za energente", u uverenju da će to biti "uspešno rešeno narednih dana".
On je ponovio da "problemi postoje, ali se oni ne mogu rešiti zatvaranjem fabrike već isključivo pronalaženjem načina da se dugovi naplate". Izvor:Tanjug

SINDIKAT ZDRAVSTVA: SAOPŠTENJE

14. septembar 2015  • 1003 Opširnije

Zbog neslaganja predstavnika sindikata i poslodavaca, Socijalno-ekonomski savet ni danas nije usaglasio dogovor o visini minimalne cene rada po radnom času za 2016, pa se očekuje da će odluku o tome u utorak doneti Vlada Srbije.
Rok za utvrđivanje minimalne cene rada je 15. septembar.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da odluka je doneta zbog različitih stavova članova SES-a, odnosno sindikata i poslodavaca.
Sindikati su tražili da se cena rada po radnom satu sa sadašnjih 121 dinar, poveća na 143,5 dinara, dok predstavnici poslodavaca smatraju da ona ne bi trebalo da se menja jer se još uvek nisu stekli uslovi u privredi za to.
Ministar rada Aleksandar Vulin rekao je da su predstavnici vlade i resornog ministarstva bili na stanovištu da u ovom trenutku nema mogućnosti da se prevali još jedan teret na leđa privatnih poslodavaca, odnosno da se nisu stekli uslovi da se cena rada poveća.
On je takođe naveo da će konačnu odluku o tome sutra doneti Vlada Srbije.
Članovi Socijalno-ekonomskog saveta na sednici koja je održana početkom prošle nedelje takođe nisu doneli odluku o visini minimalne cene rada za 2016. godinu.
Poslednji put visina minimalca je promenjena u septembru prošle godine, i tada je odlučeno da ona za ovu godinu po radnom satu iznosi 121 dinar.
Prethodno se cena rada nije menjala od 2012. godine i iznosila je 115 dinara.
Izvor:Tanjug

SINDIKAT ZDRAVSTVA: SAOPŠTENJE

11. septembar 2015  • 1002 Opširnije

Danas, 11. septembra 2015. godine, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije podneo je Inicijativu Ustavnom sudu Republike Srbije za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br. 68/2015).
Takođe, navedenom Inicijativom, Sindikat zahteva da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu odredaba osporenog zakona.
U suprotnom bi mogle nastupiti neotklonjive štetne posledice po zaposlene u delu javnog sektora, a nesumnjivo će se izvršiti diskriminacija prema zaposlenim ženama.

RADNICI U SRBIJI PRIMAJU NAJNIŽI MINIMALAC

11. septembar 2015  • 1001 Opširnije

Srbija se po visini minimalne mesečne zarade koja iznosi blizu 180 evra nalazi na samom začelјu u regionu, a niži minimalac jedino primaju radnici u Makedoniji i Albaniji,upozorili su predstavnici sindikata i poslovnih udruženja.
U prilog tome navode da je minimalac u Srbiji duplo niži od iznosa minimalca u Hrvatskoj, gde je najniža naknada za rad utvrđena u iznosu od 396 evra.
Vlada Srbije poslednji put je donela odluku o visini cene rada prošle godine u septembru, kada je odlučeno da cena rada po satu u 2015. godini iznosi 121 dinar, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Prethodno minimalna cena rada u Srbiji nije bila povecavana od 2012. godine i iznosila je 115 dinara. To prakticno znači da je ove godine minimalna mesečna zarada zaposlenog iznosila najmanje 28.430 dinara bruto, a oko 21.000 neto.
Sindikati upozoravaju da se ona mora povećati, jer spada u red najnižih primanja u regionu-svega 174 evra, a iza nas su jedino Makedonija sa 131e i Albanija sa minimalnom zaradom od 149 evra. U BiH minimalna zarada iznosi 191 evro, Crnoj Gori 193 evra, Hrvatskoj 396 evra, a u Sloveniji čak 791evra. U Bugarskoj, koja je članica EU, minimalac iznosi 184 evra. Kada je reč o poređenju sa nekim razvijenim evropskim zemlјama, u Nemačkoj je minimalna zarada 1.473 evra, Holandiji 1.502 evra, Luksemburgu 1.923 evra...
Predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije Ljubiša Nestorović precizirao je da oko 20.000 radnika u Srbiji prima minimalnu zaradu u preduzećima, ali da, sveukupno gledano, oko 150.000 radnika u Srbiji "radi u okvirima minimalne zarade".
On je pojasnio da 20.000 lјudi prima minimalnu zaradu u preduzećima gde postoje pravilnici o radu i kolektivni ugovori, da oko 50.000 njih prima više od minimalne zarade, a da im se doprinosi uplaćjuju na minimalac, što kako je kazao, šteti i Fondu PIO i zdravstva, a posebno radniku kome će sutra kada ode u penziju primanja biti značajno manja zbog toga.
Procenjuje se, kaže, da oko 70.000 lјudi isklјučivo prima minimalnu zaradu i oni uglavnom rade po kaficihima i buticima, prodavnicama...
Kako je kazao, Srbija nedvosmisleno po najnižim primanjima zaostaje kako za regionom, tako i za evropskim zemlјama.
"Primera radi, cena po radnom satu u Nemačkoj je osam evra, kod nas jedan evro... Tačno je da je Nemačka daleko ispred nas i spada u jednu od najačih ekonomija, ali da li je zaista nemački radnik toliko puta bolјi od našeg, siguran sam da nije", ukazuje Nestorović.
Takođe ukazuje i da zabrinjava to što se u mnogim oblastima ne poštuje ni minimalna cena rada koja je garantovana zakonom, pa se u nekim firmama u oblasti građevine i metalskoj industriji radnicima isplacuju plate od svega 17.000 ili 18.000.
Zato se, kako je kazao, sindikati zalažu za to da se minimalna cena rada poveća na 143,5 dinara po satu, ali se tome protive predstavnici poslodavaca koji smatraju da se za to još nisu stekli uslovi u privredi.
Radna grupa bi do kraja nedelјe trebalo da razmotri predloge svih članova Socijalno-ekonomskog saveta, a odluka o visini minimalne cene rada trebalo bi da "padne" u ponedelјak, 14. septembra, dodao je.
Ukoliko se čclanovi SES-a tada ne dogovore, konačnu odluku doneće Vlada Srbije.
Konsultant Mreže za poslovnu podršku Dragolјub Rajić mišlјenja je da je osnovni faktor niskih zarada mali prihodi firmi, koji su značajno niži nego u drugim zemlјama.
"Firme ovde nemaju prihode i ne mogu da naplate svoja potraživanja po 140-150 dana. Pored svega toga, u zadnjih nekoliko godina imamo stalni pad kupovne moći, sve se manje robe i usluga proda i prihodi su manji", rekao je Rajić Tanjugu.
Firme u Srbiji, osim što imaju prevelike rashode za sirovine i repromaterijale, imaju i velike rashode za zarade i doprinose, odnosno birokratski troškovi poslovanja su visoki.
"To iscrplјuje firme i izvlači novac iz njih i onda su zaposleni u njima žrtve tog sistema", kaže Rajić.
On je ukazao i da svega 30 do 40 odsto zaposlenih u Srbiji ima zaradu iznad 350 do 400 evra koja se smatra prosečnom, pa smo i po tome, ne samo po visini minimalca na evropskom dnu.
"Naši obrazovani i visoko- kvalifikovani lјudi su potcenjeni u odnosu na Evropu, i plaćeni su 10 do 12 puta manje nego u Nemačkoj ili četiri do pet puta manje u odnosu na Sloveniju", ukazao je Rajić.
Osvrćući se na to da sindikati ukazuju da radnici u nekim sektorima rade i za platu koja je niža od minimalca, on je rekao da taj problem postoji i u kineskim radnjama u Srbiji, u kojima radnici dobijaju svega 10.000 do 12. 000 dinara mesečno.
"To je takođe protivzakonito, a niko im ne staje na put", kategoričan je Rajić.
Minimalac bi, kako kaže, nedvosmisleno trebalo da bude neoporeziv.
"To u Srbiji nije slučaj pa se minimalna zarade koja je zaista veoma niska, još i oporezuje", zaklјučio je Rajić.
Izvor:Tanjug

MINIMALAC SANJA 200.000 RADNIKA!

11. septembar 2015  • 1000 Opširnije

Više od 200.000 zaposlenih u Srbiji svakog meseca zaradi manje od najniže zagarantovane sume. Zvanični podaci govore da je na listi radnika sa minimalcem 400.000 ljudi - mnogi poslodavci, međutim, ne poštuju zakon i polovini ne isplaćuju ni ono što im zakon garantuje. Vlasnici firmi se pravdaju lošom ekonomskom situacijom, a sindikati u situaciji kada su im suprotstavljeni poslodavci i ministarstva rada i finansija, teško mogu da se izbore za bilo kakvo povećanje.
Radniku trenutno po radnom satu pripada 121 dinar, radnički predstavnici traže 140, dok drugi žele da ostane na istom. Aleksandar Vulin, ministar za rad, naglašava da niko u Srbiji ne može i ne treba da radi za platu ispod minimalca, međutim, to često nije slučaj.
Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, smatra da se ništa neće i ne može promeniti dok se ne uvedu rigoroznije sankcije za vlasnike firmi koji neredovno isplaćuju zarade ili ne poštuju zagarantovani iznos.
“U ovoj oblasti se godinama ništa značajno ne dešava. Inspekcija rada kontroliše poslodavce, ali uglavnom se to tiče prijavljivanja radnika. Zaposleni, međutim, često primaju deo novca na ruke, što se ne pojavljuje u obračunu i tako izbegavaju poreze i doprinose. Najgora situacija je u trgovini i građevini. To je potpuno siva zona. Dosta je urađeno na prijavljivanju radnika, ali plate su i dalje veliki problem. Država nije našla sistem kako bi to regulisala, a i radnici nisu slobodni da prijave vlasnike, jer se boje da će izgubiti i kakav-takav posao”, kaže Mihajlović.
Najnižu minimalnu platu u Evropskoj uniji ima Bugarska u iznosu od 184 evra, dok najviša iznosi 1.923 evra, ili skoro 11 puta više, a dobijaju je radnici u Luksemburgu, pokazuju podaci Eurostata. Zemlje EU prema visini minimalnih plata podeljene su u tri grupe. U prvoj grupi, gde je minimalna plata ispod 500 evra, osim Bugarske, nalaze se zemlje u istočnoj Evropi i Hrvatska. U drugoj su, sa najnižom platom od 500 do 1.000 evra, Slovenija i zemlje južne Evrope, dok su Nemačka, Velika Britanija, Francuska, nordijske zemlje i zemlje Beneluksa u grupi sa minimalcem većim od 1.000 evra.
Sindikalci su pesimisti i ne veruju da će poslodavci, koji uglavnom nikada nisu za povećanje minimalnih zarada, početi da poštuju ovaj dokument.
Na neto zaradu od 21.000 poslodavac državi plaća još 12.000 za porez, odnosno ukupno za jednog radnika mora mesečno da izdvoji najmanje 33.000 dinara, što je previše za stanje u kojem je trenutno privreda Srbije. Jedino u čemu su saglasni sindikati i poslodavci je predlog da država ukine ili bar smanji porez na minimalnu zaradu, kako bi se olakšalo poslodavcima.
Izvor: Novosti

ULOGA SINDIKATA MORA DA BUDE ZNAČAJNA

9. septembar 2015  • 999 Opširnije

Zastupanjem javnog interesa, uključivanjem članstva u proces kolektivnog pregovaranja, poboljšanjem agitacije i nuđenjem novih usluga svojim članovima, sindikati u Srbiji, sledeći primere iz regiona i Evrope, mogu da uvećaju članstvo i povrate ugled i značaj koji su nekada imali, zaključak je Drugog sindikalnog foruma "Mogući pravci revitalizacije sindikalnog pokreta" koji su u Beogradu organizovali Fondacija "Fridrih Ebert" i Centar za razvoj sindikalizma.
Docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu Dragan Bagić istakao je da sindikalni pokret u Evropi i razvijenim državama sveta, s izuzetkom skandinavskih zemalja, gubi na značaju i broju članova još od sredine 80-ih.
“Postoji više političkih i ekonomskih razloga za taj pad, a neki od najvažnijih su svakako udaljavanje socijaldemokratskih partija od striktnog zastupanja sindikalnih interesa, rast uslužnog sektora, na uštrb proizvodnog, gde je stepen zastupljenosti zaposlenih u sindikatima znatno manji, kao i uticaj finansijskog sektora na zbivanja u ekonomiji i njegovo faktičko izdvajanje u posebnu i nezavisnu granu koja diktira pravila realnom sektoru”, objašnjava Bagić.
Prema njegovim rečima, sindikati mogu da povećaju broj članova intenzivnom regrutacijom, nuđenjem novih raznovrsnih usluga članstvu, kao što su pravne usluge, popusti za kupovinu i slično, kao i ukrupnjivanjem sindikalnih organizacija kroz prelazak sa granskog organizovanja na stvaranje "megasindikata".
Roland Tremper, potpredsednik nemačkog sindikata Ver.Di za Berlin istakao je da su poslodavci mnogo bolje organizovani i kvalitetnije artikulišu svoje poslovne interese pred institucijama Evropske unije nego što to čine sindikalci širom Starog kontinenta.
“Sindikati u Nemačkoj u poslednjih 15 godina znatno su oslabili i konstantno su gubili članstvo. Razlog su, pre svega, privatizacija u javnom sektoru i zatvaranja preduzeća u istočnoj Nemačkoj, što je dovelo do otpuštanja, ali i sve veći broj radnika koji stalno menjaju poslove, ne zadržavaju se duže vremena na istom ili rade više od jednog kako bi preživeli i na taj način su u nemogućnosti da se sindikalno organizuju”, naveo je Tremper.
On je dodao da su sindikati u Nemačkoj počeli brojčano da jačaju onog trenutka kada su shvatili da treba da istaknu zahtev za minimalnu cenu rada, što je privuklo nove članove u njihove redove kao i intenzivnija komunikacija i učešće sindikalne baze u pregovorima o kolektivnim ugovorima.
Miloš Baković Jadžić, iz Centra za politike emancipacije, istakao je da sindikati u Srbiji treba da uzmu značajniju ulogu u borbi protiv mera štednje i privatizacije javnih preduzeća i da na tom planu treba da sarađuju sa svim društvenim pokretima sa kojima dele iste ili slične stavove.
“Odbranom javnih preduzeća od privatizacije sindikati bi građanima demonstrirali da su društveno odgovorni i sačuvali bi brojna radna mesta koja bi nakon svojinske transformacije tih sistema bila izgubljena. Zadatak sindikata je i da razbiju propagandu o ‘višku zaposlenih’ u javnom sektoru i da argumentovano objasne da je javni sektor u Srbiji suviše mali i da ga treba proširiti u cilju kvalitetnije usluge u zdravstvenom, školskom i administrativnom sektoru, a i u cilju borbe protiv kriminala i korupcije treba jačati institucije poput sudstva, poreske uprave i druge”, istakao je Miloš Baković Jadžić.
Bojan Lađevac, iz Fondacije "Fridrih Ebert" u Beogradu, naglasio je da su sindikati u defanzivi i da je upravo to bio razlog za organizovanje foruma na kome bi se sindikalna javnost u Srbiji upoznala sa tim šta njihove kolege iz Evrope i regiona čine kako bi se suprotstavile tom negativnom trendu.
Srećko Mihailović, iz Centra za razvoj sindikalizma, je istakao da je cilj organizovanja foruma "Mogući pravci revitalizacije sindikalnog pokreta" izlazak iz postojeće krize.
“Ono što je indikativno je to da postoje razne ideje na koji način krizu prebroditi, ali problem nastaju kada te ideje treba realizovati, odnosno razviti procedure i metode za njihovo sprovođenje. Upravo zato ovakvi skupovi imaju veliki značaj u iznalaženju praktičnih rešenja za nužnu revitalizaciju sindikalnog pokreta”, zaključio je Mihailović.
“Sindikati u Hrvatskoj su od 2000. godine uspeli da povrate deo uticaja i da mobilišu članstvo naročito kroz pokretanje raznih referendumskih procedura i pretnjama političkoj eliti da će u slučaju da ne dođe do kompromisa sa njihovim zahtevima, sindikalci uzeti direktno učešće u političkoj borbi”, naglasio je Bagić.
Izvor:Danas

PROSVETA SVE BLIŽE NOVOM ŠTRAJKU

9. septembar 2015  • 998 Opširnije

Predsednici tri reprezentativna sindikata obrazovanja Branislav Pavlović (SOS), Slobodan Brajković (SRPS) i Tomislav Živanović (“Nezavisnost") održali su danas zajedničku konferenciju za novinare, kako bi još jednom upozorili vladine zvaničnike na nepoštovanje Sporazuma, potpisanog pre sedam meseci radi okončanja višemesečnog štrajka, kao i na haos u obrazovnim ustanovama izazvan pravilnicima o ceni usluga i Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Saopštenje:
Već danima u školama Srbije traje neviđeni i dosad nezabeleženi haos i neizvesnost. Kao da nije bilo dovoljno određivanje teholoških viškova, već se tome pridružila neizvesnost oko primene pravilnika o ceni usluga u osnovnim i srednjim školama i Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Veliki deo krivice za takvo stanje snosi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić. Izgleda da je on svoj angažman u liku ministra shvatio kao svojevrstan ekperiment, pa tako eksperimentišući, donoseći i povlačeći pravilnike, šaljući razna obaveštenja i uputstva – koja su i obavezujuća i neobavezujuća, unosi nemir i strepnju među već ionako ponižene prosvetne radnike.
Ministar koji je, zajedno sa Kori Udovički, potpisao Sporazum o rešavanju pitanja jednokratne pomoći za zaposlene u obrazovanju, ne nalazi za shodno da sa sindikatima utvrdi termin i visinu isplate te pomoći. On verovatno smatra da to nije njegov posao, već očekuje da to reši premijer ili ministar finansija.
Njegov je posao da po treći put menja uslove “male mature”, jer je došao do genijalnog zaključka da je potreban prag znanja za upis u srednje četvorogodišnje škole. Da ga podsetimo da je taj prag znanja postojao i dobro funkcionisao još u devedesetim godinama.
Posebna priča je Zakon o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Taj Zakon, kojim se uvodi diskriminacija žena i zaposlenih u javnom sektoru, suprotan je Konvenciji 111 Međunarodne organizacije rada o diskriminaciji u pogledu zapošljavanja, članu 15 Ustava Republike Srbije i članu 21 Ustava, zatim Zakona o radu član 175, stav 2 i Zakona o penzijsko – invalidskom osiguranju član 19a.
Sindikat obrazovanja Srbije, kao član Internacionale obrazovanja, obratio se toj organizaciji, koja će uputiti zahtev premijeru, Vladi, predsednici Narodne Skupštine i drugim relevantnim faktorima, da se taj Zakon izmeni u delu koji je u suprotnosti sa navedenim članovima.
Zbog svih navedenih stvari – neuvažavanja prava zaposlenih, lošeg odnosa prema sindikatima, svi reprezentativni sindikati obrazovanja sledeće nedelje doneće odluku o štrajku i protestima, jer nam izgleda ništa drugo ne preostaje.
Ministar koji je već svojim činjenjem i nečinjenjem naneo toliko štete, treba bar iz moralnih razloga da podnese ostavku i ovaj važan resor (u koga se svi kunu, a ništa ne rade na njegovom razvijanju i unapređivanju) prepusti nekom sposobnijem. Sigurni smo da takvih u ovoj državi ima!
Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije
Branislav Pavlović

KO SE ŽALI - IDE IZ FIRME?!

9. septembar 2015  • 997 Opširnije

Sa posla suspendovano troje zaposlenih u "Azotari", na spisku još devetoro. Zahtevaju da se vrate na radna mesta. Slični slučajevi u drugim preduzećima
SVI radnici koji su došli na sastanak sa Nadzornim odborom "Azotare" i žalili se na politiku rukovodstva - pred otkazom su! Neki i nisu članovi sindikata. Nas troje je već suspendovano i ne možemo da uđemo u firmu, a na spisku je još devetoro ljudi. Među njima su radnici iz mašinskog sektora, iz pripreme proizvodnje...
Ovako situaciju u pančevačkoj "Azotari" opisuje suspendovani predsednik sindikata Milan Ivović, koga je sa pozicije smenilo - rukovodstvo firme! I to zato što se žalio na stanje u firmi u izjavama "Novostima", ali i u resornom ministarstvu.
- Radim u "Azotari" 30 godina, a poslednjih šest meseci sam imao brojne nedoumice zbog brojnim malverzacija na koje sam sumnjao - kaže Ivović. - Poslao sam pitanja rukovodstvu, niko mi nije odgovorio. Nisam odgovarao na brojne pretnje, usmene i pismene. Kada su videli da nećemo odustati, rukovodstvo je odlučilo da moj sindikat nije regularno izabran na izborima i da je to razlog za razrešenje. A bili smo reprezentativni kada smo pre samo nekoliko meseci pristali na nov kolektivni ugovor, kojim nam se svima smanjuje plata!
Predstavnici Saveza samostalnog sindikata Srbije kažu da je suspenzija sindikalaca pančevačkoj fabrici pretnja i za druge sindikate.
- Došli smo u situaciju da je posao sindikata postao izuzetno rizičan i opasan - kaže predsednik Saveza Ljubisav Orbović. - Apelujem da se razrešenja povuku jer je očito reč o neverovatnim pritiscima i zastrašivanju. Sačekali smo jedan dan da vidimo da li će s nama iz rukovostva fabrike neko kontaktirati. Niko nam se nije javio. Nadam se da neće sve ostati na prijavi inspekciji rada i sudskom procesu. Ljudi moraju da se vrate na posao.
Sindikalci su zbog svega planirali štrajk, ali je suspendovanima - zabranjen ulaz u fabriku. U Samostalnom sindikatu kažu da se ovo ne dešava prvi put.
- Sličan slučaj imali smo i u "Župi" u Kruševcu - kaže Ljubisav Orbović, predsednik Saveza. - Tako je rukovodstvo konstantno smenjivalo sindikat, koji god da se organizuje. Još veći je problem u "Juri", gde direktori i dalje zabranjuju da se oformi bilo kakav sindikat. To nisu usamljeni slučajevi, već naša svakodnevica, što je najžalosnije.
"SRBIJAGAS" VEĆINSKI VLASNIK
PREDLOG za razrešenje Milana Ivovića i sindikalne uprave "Azotare" dao je Odbor za energetiku i petrohemiju, koji vodi Veljko Milošević, ujedno i predsednik sindikata "Srbijagasa". Ovo preduzeće ima većinsko vlansištvo nad "Azotarom". - Odluka da sindikat "Azotare" ne mora da održi izbore je poništena i u julu ove godine odlučili smo da je to neophodno - keže Milošević, uz ocenu da se Ivović ne bavi sindikalnom delatnošću već pokušava da se meša u politiku firme.
Izvor:Večernje novosti

OTVORENO PISMO JAVNIM TUŽIOCIMA I PREDSEDNICIMA SUDOVA

9. septembar 2015  • 996 Opširnije

Poštovani,
kao što i sami znate zbog nedovoljnog broja zaposlenih i velikog priliva predmeta, radna nedelja u pravosuđu sve je duža. Posebno i najčešće produženo radno vreme imaju zamenici javnog tužioca, sudije za prethodni postupak i zapisničari koji moraju da dežuraju jer izvršioci krivičnih dela svoja nedela vrše i van radnog vremena. Znate i to da dežurni zamenici javnog tužioca, sudije za prethodni postupak i zapisničari nemaju odmor između dva radna dana, odnosno iako su dežurali celu noć ujutro uredno dolaze na posao i obavljaju svoje radne zadatke.
Prema informacijama dobijenim sa terena, konstatovano je da se prekovremeni rad, kao i pripravnost, u nekim pravosudnim organima ne isplaćuje, posebno u unutrašnjosti. Jasno je nama da pokušavate da uštedite po svaku cenu ali molimo vas da to, iako je najbezbolnije za vas, ne činite na štetu običnih radnika čija su primanja više nego skromna.
Zakon o državnim službenicima predviđa da se svaki prebačaj sati preračuna u slobodne dane, ali zbog nedostatka zaposlenih nije moguće koristiti slobodne dane. Istovremeno, zaposleni su dužni da rade prekovremeno jer su vaši zahtevi opravdani, imajući u vidu povećan obima posla, kao i to da neki poslovi u pravosuđu ne trpe odlaganje. Ali, istim zakonom obavezani ste i da taj rad platite a ne da nedostatak radne snage i višak posla kompenzujete nalozima za prekovremeni rad koji na kraju ne plaćate.
I zato vam predlažemo da se vi ne bavite štednjom, jer to nije vaš posao, nego da organizujete posao u tužilaštvu i sudu isključivo u skladu sa zakonom, kao i to da konačno stanete iza svojih zaposlenih koji svojim radom doprinose vašim dobrim izveštajima o radu, odnosno da zatražite održavanje zajedničkog sastanka sa ministrom pravde i insistirate na popunjavanju slobodnih radnih mesta u pravosuđu, poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih i uvođenju beneficiranog radnog staža.
I na kraju, mogli biste i vi malo poštovanja da pokažete prema zaposlenima koji još uvek ćute i, ne prijavljujući vas za kršenje zakonskih prava, na neki način štite.
Predsednica
Slađanka Milošević

BITKA ZA MINIMALAC

8. septembar 2015  • 995 Opširnije

Na Socijalno-ekonomskom savetu bez saglasnosti o najnižem iznosu zarade. Sindikati za povećanje na 143 dinara po satu, ostali brane "kotu 121".
O najnižoj ceni rada pregovaraće se do narednog ponedeljka, pošto članovi Socijalno-ekonomskog saveta na sednici u ponedeljak nisu uspeli da usaglase stavove. Predstavnici sindikata traže povećanje na najmanje 143 dinara po satu, dok poslodavci i ministarstva finansija i rada smatraju da ona mora da ostane na sadašnjem nivou od 121 dinar.
Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije je istakao da oko 20.000 radnika u Srbiji prima minimalnu zaradu, ali poslodavci za oko 50.000 radnika doprinose i poreze uplaćuju na osnovu minimalca.
Branislav Čanak, predsednik UGS "Nezavisnost" je naveo da je kod velikog broja zaposlenih minimalna cena rada sasvim izvesno najviše što će dobiti i da su sindikati zbog toga tražili 143 dinara po satu.
“U zemlji u kojoj ima malo kolektivnih ugovora, iznos od 143 dinara je poražavajući”, smatra Čanak. “Do određenog rasta minimalne cene rada mora da dođe, iako bi, posmatrano matematički, ona trebalo da ostane na sadašnjem nivou. Ako se nastavi sa pozitivnim trendovima u ekonomskoj politici vlade, sledeće godine bi se, pri zadržavanju trenutne minimalne cene rada došlo u situaciju u kojoj ona ne bi odgovarala stanju u privredi. Onda ćemo biti blokirani, to će stvoriti negativne trendove u radnoj snazi i smanjiti produktivnost”.
Izvor: Novosti

SMENJEN JER JE PRIČAO O PREVARAMA!?

8. septembar 2015  • 994 Opširnije

Celokupno rukovodstvo sindikata "Azotare" smenjeno je u ponedeljak, jer su govorili za "Večernje novosti" o problemima u firmi!
Nakon nekoliko nedelja otvorenih pretnji posle tekstova u našem listu, navedenih i u direktnom pismu direktora fabrike koje su "Novosti" dobile na uvid, prvi čovek sindikata pančevačkog hemijskog giganta Milan Ivović, razrešen je dužnosti - dok je bio na godišnjem odmoru!
Iz Saveza samostalnih sindikata kažu da je u pitanju mobing i otvoreni pokušaj sile, koji će se, ako se odluka ne promeni, rešiti - na sudu.
Pošto je dugogodišnji predsednik sindikata "Azotare" govorio za "Novosti" o lošem ugovoru za gas, prevarama pri oduzimanju luke koja je bila u sklopu pančevačke fabrike, zamenik direktora "Azotare" Miljan Đurović poslao mu je direktno preteće pismo u kojem maše - otkazom.
“Onaj ko samostalno istupa u javnosti, ne razmišljajući o eventualnim štetnim posledicama koje takvim istupanjem može učiniti Društvu, moraće da snosi odgovornost, a jedna od posledica bi mogla biti i otkaz ugovora o radu”, piše u dopisu koji je Ivoviću poslat, odobrio ga direktor "Azotare" Goran Pejčić, a potpisao njegov zamenik.
Kako otkaz po zakonu nisu mogli da mu uruče, sindikalac Ivović je dobio rešenje po kojem prestaje da obavlja dužnost predsednika sindikata jer mu je istekao mandat. Ipak, i ovaj način je zapravo nelegalan jer je Republički odbor za energetiku doneo odluku da se izbori u firmama u restruktruiranju i reorganizaciji odlože dok se ne reši stanje u ovim problematičnim preduzećima. Isto važi i za "Petrohemiju" i za fabriku maziva FAM Kruševac.
U pitanju su tipičan mobing i zastrašivanje, tvrdi i predsednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
“Ivović je izabran za poverenika u Azotari i ne postoji mogućnost da se razreši dužnosti. Već smo imali takve slučajeve gde se otkazi sindikalcima dele silom. I sve smo ih dobili na sudu”, naglasio je Orbović.
“Prvo su mi nezvanično rekli da prestanem da govorim za medije jer su u "Novostima" pročitali moje izjave o prodaji luke”, kaže Milan Ivović.
“Onda sam dobio to i na papiru. Kada sam ja to odbio i obratio se ministru Željku Sertiću, razrešili su me dužnosti kad su saznali da sam otputovao sa porodicom. Čak su naložili obezbeđenju i da nam obiju radne kancelarije. Obezbeđenje je to odbilo”, kazao je Ivović.
Izvor: Novosti

SES BEZ ODLUKE O MINIMALNOJ CENI

7. septembar 2015  • 993 Opširnije

Članovi Socijalno-ekonomskog saveta nisu na današnjoj sednici doneli odluku o visini minimalne cene rada za 2016. godinu, a sledećeg ponedeljka biće održana nova sednica tog tela kad će biti poznat konačan stav SES-a po tom pitanju, izjavio je danas predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
On je novinarima nakon sednice SES-a rekao da je dogovoreno da radna grupa, koju čine predstavnici četiri organizaciona dela SES-a (sindikati, poslodavci, predstavnici ministarstava finansija i rada), sutra u podne održi sastanak i počne razmatranje njihovih predloga koji su, kako je kazao, prilično suprotni.
Atanacković je rekao da predstavnici Unije poslodavaca, Ministarstva finansija i Ministarstva rada imaju jedan stav u vezi sa minimalnom cenom rada, a da sindikati imaju drugačiji.
"U toku nedelje videćemo da li ti stavovi mogu eventualno da se približe, narednog ponedeljka ćemo održati sednicu, pa ćemo imati stav SES-a po pitanju visine minimalne cene rada", rekao je Atanacković.
On je podsetio da bi SES, odnosno Vlada Srbije, ukoliko se članovi saveta o tome ne dogovore, do 15. septembra trebalo da se izjasne o minimalnoj ceni rada.
U septembru prošle godine Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada za 2015. godinu iznosi 121 dinar po radnom satu.
Pre toga minimalna cena se nije menjala dve godine i iznosila 115 dinara po radnom satu.
Izvor:Tanjug

PREDSEDNICA SUDA A KRŠI ZAKON

4. septembar 2015  • 992 Opširnije

Sindikat pravosuđa Srbije podneo je Upravnom inspektoratu – Sektoru upravne inspekcije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave zahtev da se izvrši inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o državnim službenicima u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.
Zaposleni u Prvom osnovnom sudu u Beogradu obavestili su Sindikat pravosuđa Srbije da je predsednica Prvog osnovnog suda u Beogradu – Tanja Šobat prekršila Zakon o državnim službenicima, tako što je netransparentno i bez raspisivanja javnog konkursa određenom broju nameštenika omogućila status državnih službenika u zvanju referenta bez položenog državnog ispita, odnosno dovela ih u povoljniji položaj u odnosu na druge zaposlene.
Sindikat pravosuđa Srbije zalaže se za poštovanje zakona i Ustava i smatra da je obaveza predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, kao i bilo kog drugog rukovodioca pravosudnog organa, da među prvima vodi računa o zakonitosti u radu. O uočenoj očiglednoj nezakonitosti u postupanju predsednice Prvog osnovnog suda u Beogradu, Sindikat pravosuđa Srbije informisao je i ministra pravde Nikolu Selakovića, pre svega kao člana Visokog saveta sudstva, kako bi on preduzeo odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti.
Predsednica
Slađanka Milošević

VRTIĆI ULAZE U ŠTRAJK?

4. septembar 2015  • 991 Opširnije

Obe predškolske ustanove u Čačku najavile su štrajk zbog, kako tvrde predstavnici njihovog sindikata, smanjenja plata u ovim ustanovama.
Naime, njima je osnovica sa 2900 dinara smanjena na 2600, što će se svakako odraziti i na lična primanja zaposlenih. Sastanak predsednika sindikata, Milkice Mladenović i Nade Dilparić, sa predsednikom Opštinskog odbora samostalnog sindikata, Slobodanom Jelićem zakazan je za 13 časova, kada će se najverovatnije i zvanično najaviti štrajk.
Inače, zaposleni u ovim ustanovama kažu da je najpre, pre par godina ukinuta stimulacija, nakon čega je nedavno usledilo i smanjenje od 10% zaposlenima u javnom sektoru. Sa tim i ukidanje minulog rada na godine provedene van ustanove u kojoj radite. Jutrošnje najavljeno smanjenje u iznosu od 3000 dinara koje uslovljava cena rada novog kolektivnog ugovora, na celu već postojeću priču, za nepunih godinu dana mnogima nam je umanjilo primanje za 10 000 dinara, pa i više
Izvor: Glas zapadne Srbije

SERTIĆ: GENEKS PRVO U STEČAJ, POTOM O NOVCU

3. septembar 2015  • 990 Opširnije

Prošlo je šest godina od kada su ispunjeni svi uslovi da 5.000 radnika Generaleksporta i ICG dobije novčane naknade predviđene socijalnim programom, međutim, svega 60 njih je to uspelo da uradi. Ostali čekaju da se njihov problem reši na "nekom višem nivou", jer lopticu odgovornosti iz Agencije za privatizaciju, koja tvrdi da novac postoji na namenskim računima, prebacuju na Ministarstvo privrede.
- Pokrenut je raniji stečajni postupak, a Agencija za privatizaciju je imenovana za privremenog stečajnog upravnika, istim rešenjem je određena zabrana raspolaganja imovinom. Bez prethodne saglasnosti stečajnog sudije i privremenog upravnika nije moguće izvršiti uplatu - kaže za Danas ministar privrede Željko Sertić, napominjući da je ročište za otvaranje stečaja u septembru i da će se tek nakon toga "otvoriti uslovi za rad po ovom pitanju".
Prvo ročište za otvaranje stečaja zakazano za 3. jul Agencija je otkazala kako bi se, kako kaže potpredsednik Udruženja bivših radnika Geneksa Srđan Milošević, dobilo na vremenu da se isplati novac. U međuvremenu novac nije isplaćen, a novo ročište je zakazano za 14. septembar. Međutim, radnici tvrde da neće dozvoliti da se održi ročište dok se novac ne isplati.
Milošević za Danas napominje da je u julu Ustavni sud usvojio žalbu kojom se potvrđuje prvobitno rešenje da se izvrši isplata novčanih naknada, kao i da je u međuvremenu i Ombudsman reagovao naloživši Agenciji da u roku od 60 dana, koji ističe naredne sedmice, postupi po nalogu Suda.
- Novac je uspelo da naplati svega 60 radnika i to iz parničnog postupka. Tako što su sporove dobili i blokirali račun Agencije za privatizaciju. Naplatu čeka još 400 radnika, a više od 4.000 je u sudskom postupku - ističe Milošević. U Agenciji za privatizaciju radnicima je rečeno da je Agencija od decembra 2013. "pod nadzorom" Ministarstva privrede, te da u ovom konkretnom slučaju oni moraju da se obrate tom ministarstvu "radi dobijanja instrukcija za dalje postupanje."
Ista priča godinama se vrti u krug, jer je Agencija za privatizaciju pre više od dve godine istim tim radnicima rekla da novca ima i da se čeka "saglasnost Ministarstva finansija". I Danasu je tada 2013. potvrđeno da se ništa nije promenilo u odnosu na dopis iz 2012, odnosno da "isplatu koordinira Ministarstvo finansija" i da nisu ispunjeni svi uslovi.
Radnicima Geneksa pripada više od 20 miliona evra, odnosno 200 evra po godini staža, a uslov da za dobijanje novca ispunjeni su još maja 2009. kada je osim Bloka 20, koji je kupio Miroslav Mišković, prodata još jedna njihova celina hotel Grand i Konaci na Kopaoniku i to Miodragu Kostiću. Radnici tvrde da je ukupno dobijeno 170 miliona evra i da je novac na namenskim računima.
Prema podacima Agencije za privatizaciju koji su dostavljeni Privrednom sudu u maju 2015. godine na namenskom računu kompanije "Internacional CG" ima ukupno 19,6 milijardi dinara.
Izvor:DANAS

STAKLARI PRODUŽEN ROK ZA IZMIRENJE DUGOVA

1. septembar 2015  • 989 Opširnije

Srpskoj fabrici stakla u Paraćinu je rok za izmirenje dugova za struju i gas produžen do sredine septembra.
Predsednik Samostalnog sindikata Staklare Živojin Matejić potvrdio je dopisniku RTS-a, posle razgovora predstavnika sindikata, poslovodstva i zastupnika kapitala u Vladi Srbije da je rok produžen. Matejić je takođe naglasio da su razgovori između Vlade Srbije, menadžmenta i sindikata fabrike pokazali da postoji volja i namera da se dođe do rešenja za dugove Srpske fabrike stakla. Prethodno je krajnji rok da Staklara plati kompletan dug EPS-u od 250 miliona dinara bio 1. septembar.
Izvor: TANJUG

VRATITI PENZIONERIMA OTETO

27. avgust 2015  • 988 Opširnije

Bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević ocenio je danas da je zakon kojim su smanjenje penzije neustavan i u suprotnosti sa Evopskom socijalnom poveljom, koju je Srbija ratifikovala.
Na Tribinu "Zaustavimo pravno i ekonomsko nasilje nad penzionerima i starim licima", koju je organizavalo Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS), on je rekao da "surogat zakon kojim je Vlada Srbije umanjila penzije devastira odredbu Ustava Srbije da dostignuti novi ljudskih prava ne sme da se smanjuje".
Penzije spadaju u, kako je rekao, prava zagarantovana Ustavom i samo mogu da se menjaju tim sistemskim zakonom, a ne, kako je Vlada Srbije to uradila "bočnim surogat zakonom".
Ivošević je je istakao da je zakon o smanjenju penzija u suprostnosti i sa Evropskom socijalnom poveljom koja potpisnike obavezuje da svoj sistem socialne sigurnosti održava na zadovoljavajućem nivou i postepeno poboljšava.
Bivši sudija Vrhovnog suda je ocenio da je najava srpskog premijera Aleksandra Vučica o povećanju pernzija od oktobtra, u dogovoru sa Međunarodnim menetarnim fondom, još jedna "zašećerena podvala".
Građani su, prema rečima Ivoševića, "prepoznali te zašećerene podvale" kojima se koristi vladajuća koalicija i zato je rejting Srpske napredne stranke u padu.
Potpredsednica USPS Marija Todorović je istakla da sve zemlje Evrope imaju problema sa obezbeđivanjem novca za penzije, ali da nijedna nije posegnula za smanjivanjem penzija.
Ona je optužila državu za nebrigu o penzionerima i navela da je prosečna penzija u Srbiji od 2001. godine, kada je iznosila 74 odsto prosečne plate, sada spala na 52 odsto prosečne plate.
"U prvih šest meseci ove godine umrlo je 20 odsto više penzionera nego u istom periodu prošle. Niko se nije bavio razlozima zašto se to desilo i da li je smanjenje penzija imalo uticaja", rekla je Todorović i dodala da penzioeri ne traže povećanje penzija, već da im se vrati ono što im je nezakonito oteto smanjenjem mesečnh primanja.
Predsednik Skupštine opštine Savski Venac i narodni poslanik Nenad Konstantinović ocenio je da se u Srbiiji sprovodi državno nasilje, jer se građane niko ne pita šta žele, već se sve odluke donose u uskom krugu ljudi.
Istakao je da je Zakon o porezu na imovinu, kako je naveo, jedan od najperfidnijih oblika nasilja, jer ne propoznaje različite socijalne katgorije i povećava značajno porez u trenutku kada su plate u javnom sektoru i penzije smanjene, a i vrednost imovine pada.
"Laž je da porez na imovinu postoji u svim zemljama. Nema ga u Nemačkoj, nema ga u Hrvatskoj, a u zemljama gde postoji plaćaju ga sami oni koji imaju stvarno velike stanove ili kuće", rekao je Konstantinović koji je narodni poslanik opoziocione Socijaldemokratke stranke (SDS).
On je ocenio i da se zone i visina poreza na imovinu određuju paušalni i naveo primer da je deo opštine Savski venac kod Beogradske indistrije piva stavljen u prvu zonu, iako mnoge kuće imaju poljske klozete.
Konstatinović je podržao akciju potpisivanja peticije protiv Zakona o porezu na imivinu koju je pokrenuo USPS i ostakao da je on, u ime SDS, u Skuptini Srbije podneo predlog izmena tog zakona kojim je predviđeno da se porez ne plaća na stambenu površinu do 25 kvadratnih metara po stanaru, kao i da godišnje taj porez može da poraste samo do sedam odsto.
Izvor:BETA

ODLOŽENA SEČA STRUJE STAKLARI U PARAĆINU

27. avgust 2015  • 987 Opširnije

Najavljeno isključenje električne energije Srpskoj fabrici stakla odloženo je nakon jučerašnjeg sastanka rukovodstva fabrike i sindikata staklare sa ministrom privrede Željkom Sertićem, a pregovori će biti nastavljeni u ponedeljak.
To je agenciji Beta potvrdio predsednik Samostalnog sindikata staklare Živojin Matejić.
Predstavnici Samostalnog i sindikata Nezavisnost juče su dobili poziv iz kabineta predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića da hitno dođu u Beograd na razgovore o najavi EPS-a da će 1. septembra, zbog dugova, isključiti struju tom preduzeću.
Predstavnici sindikata su zbog toga odložili protest radnika i građana Paraćina koji je juče trebalo da bude održan ispred fabrike.
Dug staklare za struju je 250 miliona dinara i treba da bude kompletno namiren do 31. avgusta, dok je dug za gas 700 miliona dinara.
Cvetan Vasilev, vlasnik bugarske korporacije "Glas industri" je od 2012. godine u Staklaru ulozio 118 miliona dinara. Prestao je da ulaže kad su počeli finansijski problemi, a deset meseci nije uplaćivao ni dinar duga.
Staklara ima oko 850 radnika.
Izvor:Beta

NOVI ŠTRAJK PROSVETNIH RADNIKA SVE IZGLEDNIJI

26. avgust 2015  • 986 Opširnije

Više od šest meseci posle potpisivanja Sporazuma sa Vladom Srbije i prekida štrajka, realizacija stavki iz tog dokumenta i dalje ne funkcioniše, pa je novi štrajk prosvetnih radnika sve izgledniji, kaže predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović.
Pavlović je na konferenciji za novinare istakao da su sindikati prosvete, prilikom izlaska iz štrajka, potpisali sporazum, gde se vlada obavezala da će svi zaposleni dobiti jednokratnu pomoć u toku ove godine, prenosi Tanjug.
Prema njegovim rečima, ta jednokratna pomoć u iznosu od oko 7.500 dinara, zaposlenima bi mnogo više značila nego povećanje plate, koja je, kako je rekao, za oko 11 odsto manja od republičkog proseka.
Sindikati su tražili da ta pomoć bude isplaćena pre odlaska na godišnji odmor, ali je resorni ministar tada rekao da je bolje da to bude pre početka školske godine, a posle toga je "on na to zaboravio i sad se priča samo o povećanju plata i penzija".
"Juče smo imali konsultativni sastanak predsednika sindikata i dogovorili smo se da kad prođe ovo oko početka školske godine i kada se rasporede tehnološki viškovi, do 15. septembra, ponovo ćemo se sastati i doneti odluku da ćemo verovatno ući u štrajk koji se može očekivati u oktobru, pre svega zbog nepoštovanja sporazuma", naglasio je Pavlović.
Ističe da će se predsednici sindikata dogovoriti o tome da li će to biti jednodnevni štrajk ili protest.
Pavlović je podvukao da situacija u prosveti nikada nije izgledala neizvesna i dramatična kao ove godine i naglasio da je jedan od razloga za to izbor saradnika ministra Srđana Verbića, koji, kako je naveo, "nemaju niti životnog, niti radnog iskustva".
"Postavlja se pitanje zašto su uklonjeni sa svojih radnih mesta iz Ministarstva prosvete odlični profesionalci, poput Zorana Kostića ili Bogoljuba Lazarevića", rekao je Pavlović.
Kaže da je novi haos nastao i donošenjem, pa povlačenjem Pravilnika o cenama usluga i da direktorima nije jasno kako da rasporede zaposlene, jer je, kako navodi, namera ministarstva da još radi na izmeni tog pravilnika.
Pavlović je i kao veliki problem apostrofirao i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, posebno član 20 tog zakona, u kome je predviđeno da zaposlenom u javnom sektoru prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja, propisan Zakonom za odlazak u starosnu penziju.
"To znači da žene sa navršenih 60 godina i šest meseci života i muškarci sa navršenih 65 godina moraju da se penzionišu, a kako će se to odraziti na prosvetu, gde koleginice čine oko 70 odsto zaposlenih i bar tri do četiri hiljade zaposlenih, teško je pretpostaviti", kaže Pavlović.
Dodaje da je to "čista diskriminacija ženskog pola", jer, kako je rekao, navodno im se daju mogućnosti da se izjednače sa muškarcima, a to se ukida.
"Ovaj zakon je protivustavan i u koliziji je sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, neka naša dužnost je da se protiv toga bunimo, ovo je teška diskriminacija, a ne znam kako će se to odraziti - ko ode u penziju, njegovo mesto ne može da se popuni", naglasio je Pavlović.

POVEĆANJE PENZIJA PREDIZBORNA MANIPULACIJA

25. avgust 2015  • 985 Opširnije

Udruženje sindikata penzionera Srbije ocenilo je danas da je povećanje penzija koje najavljuje srpski premijer Aleksandar Vučić predizborna manipulacija penzionerima da bi na prevaru dobio njihove glasove.
"To je manipulacija ogromnom populacijom penzionera, među kojima ima ljudi koji se ne snalaze i koji to doživljavaju kao pritisak. To je neizdrživ pritisak, a očigledno je da se radi o tome da premijeru nije ostalo ništa od izborno-glasačke mašine i glasačkog tela, nego su mu samo još ostali penzioneri koje može da prevari", rekao je na konferenciji za novinare član Predsedništva tog sindikata Vladimir Dedić.
Prema njegovim rečima, "svima je dobro poznato da u Srbiji nisu zadovoljni prosvetari, medicinski radnici, vojnici, policajci, nije zadovoljno ni ono malo zaposlenih, nije zadovoljno skoro milion nezaposlenih, kao ni deca penzionera koju oni izdržavaju".
"Penzioneri su jedina populacija na koju može da se utiče. Mi to jednostavno ne prihvatamo", rekao je Dedić i najavio da će na jesen biti nastavljene akcije protiv ekonomskog nasilja nad građanima Srbije, a posebno nad penzionerima koji su najviše ugroženi potezima Vlade Srbije.
Dedić je istakao i da Udruženje sindikata penzionera oštro protestuje zbog toga što su penzioneri "poslednjih sedmica izloženi pravoj medijskoj torturi od premijera koji svakodnevno, više puta, obaćava da će se penzije povećati".
"Mi ne tražimo povećanje penzija, već da se penzionerima vrati ono što im je oteto prilikom nezakonitog smanjenja penzija", rekao je Dedić i podsetio da je krajem prošle godine Udruženje sindikata penzionera podnelo Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim su smanjene penzije, ali da do sada nije bilo nikakvog odgovora.
On je najavio da će zato to udruženje u četvrtak, 27. avgusta organizovati tribinu u Domu sindikata pod nazivom "Zaustavimo ekonomsko i pravno nasilje", jer su penzioneri odlučni da istraju u svojim namerama da imaju dostojanstven život i naveo da se samo oko tri odsto budžeta puni od novca dobijenog smanjenjem penzija, a da je zbog toga njihova egzistencija ugrožena.
Udruženje Sindikata penzionera Srbije će, nezadovoljni svojim položajem, u oktobru organizovati veliki protest, najavio je predsednik Udruženje Sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović.
On je, takođe, rekao da će to udruženje od 1. septembra početi da, u okviru peticije, sakuplja potpise za izmene ili donošenje novog zakona o porezu na imovinu, jer je porez od dva odsto godišnje po kvadratu stana veliko opterećenje za penzionere kojima su penzije smanjene.
Vujasinović je rekao da porez mora da se plati, ali da je Ustavom zagarantovano da mora da se uvaži ekonomska situacija u kojoj se nalazi poreski obveznik.
Porezi u Srbiji, kako je istaknuto, veći su 10 puta od poreza u Nemačkoj, a istovremeno su penzije smanjene, a struja i komunalije poskupeli. To, kako su istakli predstavnici penzionera, nikada nije bilo u istoriji Srbije i vlada mora da nađe drugi način da puni budžet, a ne uzimajući od onih koji su godinama po zakonu izdvajali za doprinose, a sada im se od toga nezakonito uzima.

PARAĆIN: SINDIKAT SVIM SREDSTVIMA BRANI STAKLARU

24. avgust 2015  • 984 Opširnije

Samostalni sindikat poručio je da će braniti Srpsku fabriku stakla do poslednje kapi krvi, da neće dozvoliti isključenje struje i njeno zatvaranje.
Oni su, pri tom, pozvali i stanovnike Paraćina, da, ako se to dogodi, blokiraju autoput. Blokada je jezik koji vlast i država razumeju i to je jedino pitanje na koje odgovaraju, rečeno je u Paraćinu, u Samostalnom sindikatu, na konferenciji za novinare.
Oni nisu isključili ni umešanost politike u probleme Srpske fabrike stakla, pozivajući premijera Aleksandra Vučića da poseti Paraćin i fabriku, da predloži način rešenja problema, kao što je učinjeno u Sartidu, Boru, Majdanpeku, Pirotu, „Zastavi”.
Konferenciji su prisustovali i predsednik Skupštine opštine Paraćin Dragan Mitić, predsednik Sindikata SFS Živojin Matejić, predsednik Sindikata za Jagodinu i opštine Pomoravskog okruga Miroslav Gajić, predsednik Nevlaadine organizacije “Alternativni parlament” Paraćina Milan Ilić i drugi.
– Srpska fabrika stakla je žila kucavica za Paraćin, ali je evidentno da tu žilu neko ovog trenutka hoće da preseče. Mi branimo interese 850 radnika SFS-a, koji će možda od 1. septembra na ulicu. Upućujem molbu svim važnim i relevantnim faktorima u ovoj državi da pomognu “jer sve ovo što se dešava poslednjih dana, govori da je možda SFS puštena niz vodu. Sadašnjeg “vlasnika” doveo je “Srbijagas”, a Agencija imala trogodišnju kontrolu, koja je završena krajem marta, šta je potencijalni vlasnik bio dužan da uradi, plati. Danas se država od svega toga ograđuje i zaboravlja, samim tim što Bugarinu, novom vlasniku, nije dala raspolaganje imovinom, mora preuzeti odgovornost jer je još uvek država 55 odsto vlasnik SFS. Upotrebićemo sva zakonska sredstva da spasimo SFS, kao kada moramo da spasavamo svoje živote, a ovog trenutka se spasavaju mnogi životi, naše glave su već na panju. Ako neko misli da ćemo da čekamo da nam glave budu odrubljene, vara se, borićemo se do poslednje kapi krvi – istakao je Mikica Simić, predsednik Sindikata Paraćina.
On je dodao da će Sindikat uputiti zahtev Skupštini opštine da iduće nedelje stavi na dnevni red probleme Srpske fabrike stakla.
Predsednik sindikata SFS Živojin Matejić izjavio je Tanjugu da je situacija u SFS-u zabrinjavajuća i da je svaki radnik zabrinut za budućnost.
– I menadžment je u nedoumici, nemaju nikakvo rešenje. Trenutno se priča da oni čekaju od nekoga, potencijalnog vlasnika, još imamo problema sa vlasničkom strukturom, da li je uknjižio ili nije kapital, nije dobio papir i log da bi izašao na berzu, praktično je i to neka igra, mi nemamo pojma ko je i kako vodi. I to problem – ocenio je Matejić.
U Paraćinu se pribojavaju da fabrika osnovana 1907, koja je preživela oslobodilačke ratove, agresiju NATO-a , sada će jednim potezom biti zatvorena.
– Odgovorno kažem da SFS ima perspektivu, ali je krucijalno pitanje da li SFS treba Srbiji. Čiji su interesi da ona radi, a čiji da se zatvori – rekao je Matejić.
Predsednik Skupštine opštine Dragan Mitić ocenio je da je priča o isključenju struje i gasa zbog duga “praktično gašenje i zatvaranje fabrike, jer SFS nije kao druge fabrike gde pritiskom na dugme zaustavite liniju”.
Novac koji duguje je neuporedivo manji i lakše rešiv za državu nego što je to bilo sa Sartidom, ili Borom, ocenio je Mitić.
Miroslav Gajić je objasnio da se sindikat “nikada nije borio da neko ne plaća dažbine i ne ispunjava obaveze”.
– Ljudi u Paraćinu, u SFS, dali su sve, izgubil su od početka privatizacije 2.000 radnih mesta i to je nenadoknadivo. I šta će biti potrebno Srbiji ako ne treba SFS, Fabrika kablova, Pivara i svi ti veliki sistemi u drugim gradovima koji se zatvaraju. U kojoj smo mi to zemlji i čime ćemo da se bavimo. Ovde smo da zaštitimo SFS, svako radno mesto, svidelo se nekomo ili ne, mi ćemo svim sredstvima sindikalne borbe da se suprotstavimo tome – istakao je Gajić.
Izvor:ŠUMADIJAPRESS

NEĆEMO DA NAM MMF KROJI SUDBINU

21. avgust 2015  • 983 Opširnije

Udruženje sindikata penzionera Srbije izrazilo je protest povodom najave da će o penzijama i platama u Srbiji, kako je navedeno u saopštenju, umesto legalno izabrane vlade odlučivati MMF.
Kako prenose mediji, na sastanku čelnika vlade i delegacije ove međunarodne finansijske organizacije pregovara se o mogućnostima za povećanje penzija i plata, saopštio je Sindikat penzionera.
“Tačnije naša vlada postaviće zahtev da joj se odobri povećanje nadležnosti najstarije populacije, kojoj pravo na visinu penzije garantuje Ustav i zakoni države Srbije. Udruženje sindikata postavlja pitanje vladi - da li su građani ove zemlje, među njima i ogromnim delom penzioneri, glasali za MMF ili za Aleksandra Vučića kome su dali poverenje na osnovu ogromnog broja predizbornih obećanja, od kojih najveći broj za skoro četiri godine, nažalost, nije ispunjen”, navodi se u saopštenju.
Kako navode, činjenica da sada o našim na zakonu stečenim penzijama treba da odlučuje strani faktor ukazuje da su ta predizborna obećanja grubo pogažena i da su penzioneri teško prevareni.
Vlada Srbije je jedna od retkih u okruženju koja je prihvatila diktate MMF-a i na taj način izgubila finansijski suverenitet i nezavisnost u vođenju ekonomske politike zemlje, kažu u tom sindikatu.
Vlade Slovenije, Mađarske, na primer, nisu dozvolile ljudima iz MMF-a da joj kroje finansijsku sudbinu.
“I ne samo one. To što se vlast hvali fiskalnom konsolidacijom, a ne privrednim rastom u čemu, nažalost, ima podršku i izvesnog broja agresivno medijski eksponiranih ekonomista, mala je uteha za više od 700.000 opljačkanih građana kojima su protivustavno smanjenje penzije. A vreme pokazuje da osim fiskalnog efekta nema drugih pokazatelja da se privreda oporavlja”, navedeno je u saopštenju.
Sindikat upozorava da se najavluju nova otpuštanja: u prosveti, zdravstvu, državnoj upravi, pravosuđu.., kao i da stižu poskupljenja vitalnih artikala, poreza, struje i drugog.
Takođe, sindikat upozorava da se opasno približavamo stanju u kojem se našla Rumunija 1989. godine, kada je rumunska vlada isplatila sve dugove, a zemlja doživela finansijski i privredni kolaps.
Udruženje sindikata penzionera Srbije ocenjuje licemernim "pokušaje da se umesto vraćanja penzija na zakonom utvrđen nivo, obećavaju nekakve povišice, koja se mere ponižavajućim sumama od nekoliko stotina dinara, čime se vređa dostojanstvo i zdrav razum građana ove zemlje".
Iako problemi sa nedostajućim sredstvima u Fondu PIO nisu od juče, Vlada Srbije ne preduzima ništa povodom davno najavljenje reforme penzionog sistema, kako bi ovaj gorući problem dugoročno rešila.
“Umesto toga imamo samo obećanja i obećanja, u koja više niko ne veruje i omču MMF-a oko vrata, koja preti da zemlju odvede u dugoročno dužničko ropstvo”, navedeno je u saopštenju.

HEMIJA POTPISALA GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR

17. avgust 2015  • 982 Opširnije

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije potpisao je danas Granski kolektivni ugovor.
Prvi granski ugovor u realnom sektoru potpisali su predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Ljubiša Nestorović i zamenik predsednika Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenezić.
Potpisivanju su prisustvovali i pomoćnk ministra za rad, Zoran Lazić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović i predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković.
Nestorović je rekao da su pregovori oko potpisivanja ugovora trajali šest meseci, nakon što je 9. januara istekao dosadašnji ugovor.
“Potpisivanjem ovog ugovora sprečili smo samovolju ne malog broja poslodavaca. Nadam se da će država omogućiti prošireno dejstvo ugovora. Ugovor je u odnosu na Zakon o radu dobio kvalitetno poboljšanje kada su u pitanju rad, zapošljavanje I bezbednost na radu, kao i način obračuna zarada i drugih prinadležnosti”, istakao je Nestorović.
Prema njegovim rečima, plaćanje rada na državni praznik povećano je na 120 odsto, za razliku od zakona koji predviđa 110 odsto. Noćni i prekovremeni rad je povećan sa 26 na 30 odsto, dok će minuli rad za sve zaposlene u ovoj grani biti obračunat u procentu od 0,5 odsto, a za novozaposlene 0,4 odsto, koliko predviđa i zakon.
Čestitajući potpisnicima, Orbović je rekao da je ovo značajan dan za zaposlene u hemiji i nemetalu.
“Očekujem da će i druge kolege iz realnog sektora potpisati ugovore. Sada je velika uloga Socijano ekonomskog saveta I Ministarstva rada da podržimo ovaj ugovor i da on dobije prošireno dejstvo”, kazao je Orbović.
Lazić je istakao da Vlada Srbije daje snažnu podršku zaključivanju kolektivnih ugovora, koji doprinose socijalnom miru i boljoj zaštiti zaposlenih, kao i celokupnom poslovnom ambijentu.
“Vlada je u javnom sektoru zakljčila skoro sve kolektivne ugovore, a nadamo se da će u realnom sektoru i ostale grane potpisati ugovore”, zaključio je on.
Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije je, potpisivanjem ovog ugovora, koji će omogućiti bolji rad i bolje uslove za zaposlene u ovoj oblasti, dao dobar primer ostalim sindikatima da i oni potpišu kolektivne ugovore, istakao je Nenezić.
Iako su učestvovali u pregovorima oko izrade teksta ugovora, predstavnici UGS Nezavisnost se nisu pojavili na potpisivanju.

ORBOVIĆ PONOVO TRAŽI HITNO
REŠAVANJE NEOVERENIH KNJIŽICA

14. avgust 2015  • 981 Opširnije

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović apelovao je, ponovo, na predsednika Vlade Srbije i nadležne ministre da hitno reše problem neoverenih zdravstvenih knjižica velikom broju zaposlenih.
(pismo u celini)
Poštovani,
Pre dvadesetak dana obratio sam Vam se pismom i apelovao na Vas da se zaposlenima koji se nalaze u firmama u restrukturiranju overe zdravstvene knjižice.
Nažalost, kako sam obavešten, taj problem još uvek nije rešen i nisam siguran da će tako brzo biti rešen.
Svaki dan bez adekvatne zdravstvene zaštite ovim lјudima se ugrožava život.
Molim Vas da ovo imate u vidu i što hitnije rešite ovaj problem.
S poštovanjem,
PREDSEDNIK
Ljubisav Orbović

GRANSKI UGOVOR ZA HEMIJU

14. avgust 2015  • 980 Opširnije

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije potpisaće Granski kolektivni ugovor, u ponedelјak, 17. avgusta 2015. godine, u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije, Trg Nikole Pašića 5, salon na trećem spratu, sa početkom u 10 časova.
Reč je o prvom granskom ugovoru koji će biti potpisan u realnom sektoru.
Ugovor će potpisati predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Ljubiša Nestorović i potpredsednik Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenezić.
Potpisivanju će prisustvovati i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović, ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin, i predsednik UPS-a Nebojša Atanacković.

UPRAVNIKA ZATVORA TUŽILO 127 ZAPOSLENIH

14. avgust 2015  • 979 Opširnije

Tri četvrtine radnika KPZ Beograd, poznatijeg kao „Nova skela”, tvrde da su zlostavljani i da im se dve i po godine ne plaća prevoz
Čak 127 zaposlenih u zatvoru u Padinskoj skeli, poznatom kao „Nova skela”, podnelo je tužbe za mobing protiv upravnika Milana Pavlovića. Da problem nije rešen uprkos dogovoru direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Milana Stevovića i predstavnika Sindikata zaposlenih u KPZ Beograd u maju ove godine, pokazuje i broj tužbi koje su zaposleni zbog mobinga podneli protiv upravnika KPZ Beograd Milana Pavlovića: sa tadašnjih 114 „popeo” se na 127. Uprava nije isplatila zaposlenima zaostale naknade za troškove prevoza, niti potraživanja za neiskorišćeni godišnji odmor za 2011. godinu.
Zvonko Tomašević, predsednik Sindikalne organizacije zaposlenih u KPZ Beograd, za „Politiku” tvrdi da navedeni problemi nisu i jedini sa kojima se radnici u ovom zatvoru suočavaju. I, dok zaposleni u „Novoj skeli” optužuju, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija – ćute. Osim nezvanične potvrde da su protiv upravnika Pavlovića podnete tužbe za mobing i da nadležni organi postupaju po njima, u upravi nisu želeli da komentarišu ništa drugo.
– Tri četvrtine zaposlenih podnelo je tužbu protiv upravnika Pavlovića kojom ga terete za mobing i prvi sudski postupci zakazani su za početak novembra. U tužbi se, između ostalog, navodi da zlostavljanje upravnika ima za posledicu povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja zaposlenih. Takvo ponašanje upravnika izaziva strah kod zaposlenih, stvara neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada i dovodi do toga da zaposleni na sopstvenu inicijativu raskinu radni odnos. Putni troškovi nam nisu isplaćivani od januara 2013. godine, iako je direktor Stevović doneo odluku da to bude urađeno u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe. Zbog toga je u prethodnom periodu podneto više od 80 tužbi i Prvi osnovni sud u Beogradu postupa po njima – navodi Tomašević.
Prema njegovim rečima, neisplaćeni putni troškovi predstavljaju veliki problem, pošto je čak 95 odsto zaposlenih u Službi obezbeđenja „sa strane”. Na posao u Padinsku skelu dolaze iz Šapca, Valjeva, Loznice, Niša, Jagodine, Leskovca... Zaposlenima nisu omogućene ni dnevne pauze na način kako je to opisano u zakonu.
Iako su za podelu lekarske terapije osobama na izdržavanju kazne zaduženi zdravstveni radnici, prema Tomaševićevim rečima, umesto njih to rade – zaposleni. Osim ovoga, pripadnici obezbeđenja rade i poslove koji nisu u opisu njihovog radnog mesta: kurirske, sekretarske, pisarske, poslove nabavke, pa čak i čiste, nose pakete, guraju kante i sve to pred osuđenicima.
– Poznato je da su u ovom zavodu na izdržavanje kazne upućeni počinioci najtežih krivičnih dela. Upravo iz tog razloga mora da se poštuje zakon na svim nivoima – navodi Tomašević.
Da su u „Novoj skeli” zaposleni izloženi mobingu objašnjava i jedan od zaposlenih u Službi obezbeđenja ovog zatvora koji je želeo da ostane anoniman.
– Ne poštuje se zakonska odredba koja propisuje da je pauza za zaposlene kojima je radno vreme osam sati – 30 minuta, a za one koji rade 12 sati – 45 minuta. Pauze nam se često skraćuju i nemamo prostoriju namenjenu za tu svrhu. Od pre dvadesetak dana, uklonjene su stolice sa radnih mesta, tako da mnoge kolege nemaju gde da sednu kako bi predahnule od posla – kaže D. J..
Nadležni ćute
„Politika” je od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija tražila prošle srede odgovore u vezi tvrdnji predsednika Sindikalne organizacije zaposlenih u KPZ Beograd. Odgovor nadležnih zaduženih za komunikaciju medija i rukovodstava zatvora u Srbiji ni posle sedmodnevnog čekanja nismo dobili.
Šta piše u tužbi
U tužbi protiv upravnika Pavlovića, pored ostalog, navodi se i da je on u poslednjih šest meseci poveo više od 30 disciplinskih postupaka protiv zaposlenih, od čega su samo tri okončana kažnjavanjem. To, tvrde podnosioci tužbe, pokazuje da je pravi razlog pokretanja ovakvih postupaka uterivanje straha kod zaposlenih. Po naređenju upravnika KPZ Beograd, navodi se u tužbi, promenjeni su podaci u evidenciji zaposlenih i o opštini prebivališta, kako se radnicima ne bi isplaćivali putni troškovi.
Izvor:POLITIKA

VOLONTERSKA AKCIJA BOFOS U OBRENOVAČKIM VRTIĆIMA

13. avgust 2015  • 978 Opširnije

Samostalni sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije (SS BOFOS) organizuje volontersku akciju, sa ciljem da se pomogne obnova dva vrtića u Bariču i Obrenovcu.
Akcija će biti sprovedena u subotu, 15. avgusta, u dva vrtića Predškolske ustanove Obrenovac, u Bariču vrtić „Kolibri”, u kojem će volonteri farbati fasadu, i u Obrenovcu, vrtić „Veseljko”, u kojem je predviđeno postavljanje mobilijara za decu (ljuljaške, klacklalice..).
Svi volonteri će se okupiti ispred vrtića „Kolibri” u Bariču u 9 časova (adresa: Radnička 3, 11504 Barič). Nakon toga veći deo volontera ostaje u vrtiću „Kolibri”, a drugi deo ide u vrtić „Veseljko”.
SS BOFOS-u se prijavilo više od 50 volontera, članova sindikata: Vojvođanske banke, Erste banke, Narodne banke Srbije, NLB banke i Beogradske berze koji će farbati fasadu vrtića „Kolibri” u Bariču i pomagati u postavci mobilijara koje je SS BOFOS pribavio za mališane u vrtiću „Veseljko” u Obrenovcu.

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA MAJDANPEKA

12. avgust 2015  • 977 Opširnije

U Majdanpeku je potpisan kolektivni ugovor za javna preduzeća čiji je osnivač ta opština.
Kolektivni ugovor se primenjuje u pet opštinskih preduzeća - JP za stambene usluge, JP za puteve i građevinsko zemljište, JKP Vodovod, JKP Donji Milanovac i JP Toplana, sa oko 300 zaposlenih.
Ugovor su potpisali predsednik opštine Majdanpek Dejan Vagner, predsednik Samostalnog sindikata za opštine Majdanpek, Kladovo i Negotin Dejan Matejević i direktori opštinskih javnih preduzeća, koji su potvrdili postojanje socijalnog dijaloga i spremnost da se kompromisom dođe do kvalitetnih rešenja.
Ovim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća majdanpečka opština svrstala se u red malobrojnih opština u Srbiji koje su to pitanje sistemski rešile, odnosno izjednačile sve zaposlene u opštinskim preduzećima. “Lokalna samouprava prepoznala je Samostalni sindikat kao ozbiljnog socijalnog partnera, prepoznala je takođe i značenje potpisivanja kolektivnog ugovora za javna preduzeća čiji je osnivač. Potpisivanjem kolektivnog ugovora definisana su prava i obaveze, i ja se nadam da će se potpisano i poštovati”, rekao je predsednik Samostalnog sindikata za opštine Majdanpek, Kladovo i Negotin, Dejan Matejević.
Prilikom potpisivanja kolektivnog ugovora ukazano je da je ovo bila zapuštena oblast, a pomoćnik predsednika opštine Dejan Škorić je ovu konstataciju ilustrovao podatkom da je bilo javnih preduzeća čiji radnici nisu imali topli obrok i regres.
“Nadam se da ćemo ovim kolektivnim ugovorom prevazići uočene postojeće nedostatke. Verujem da će i radnici biti zadovoljniji i imati dodatnu motivaciju da svoje radne obaveze izvršavaju bolje nego do sada”, rekao je prvi čovek opštine Majdanpek, Dejan Vagner, podsećajući da su kolektivnim ugovorom regulisana ne samo prava već i obaveze zaposlenih.
U Samostalnom sindikatu kažu da će u narednom periodu pokrenuti pitanje izrade kolektivnog ugovora za ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava.

KOLEKTIVNI UGOVORI SE NE POŠTUJU U ČAČKU

12. avgust 2015  • 976 Opširnije

Kolektivni ugovori koji je gradonačelnik Čaka Vojislav Ilić potpisao sa javnim preduzećima i koji je nakon potpisivanja stupio na snaga 22. jula ove godine se ne poštuju, rekao je za Glas zapadne Srbije, predsednik Saveza samostalnih sindikata opština Čačak, Lučani i Ivanjica, Slobodan Jelić.
“U ugovorima jasno stoji da se topli obrok isplaćuje 250 dinara po zaposlenom, međutim to se ne poštuje. U JKP ‘Gradsko zelenilo’ doznačilo je 50 dinara po radniku, a u JP ‘Komunalac’ 200”.
“Zatražićemo pravnu pomoć, a najverovatnije će radnici tužiti svoja preduzeća zbog nepoštovanja kolektivnog ugovora”, ističe Jelić u izjavi za GZS.
Izvor:Glas zapadne Srbije

900 KRUŠEVLJANA UZELO OTPREMNINE

12. avgust 2015  • 975 Opširnije

U prethodna dva meseca oko 900 radnika iz Kruševca, pre svega iz preduzeća koja su bila u restrukturiranju, opredelilo se za državni socijalni program.
Stečaj je, u međuvremenu, proglašen u "Župi", "Savremenom domu", "Uljari" i Konfekciji "Zvezda", rekao je predsednik okružnog veća sindikata Milenko Mihajlović.
"Nadamo se da ova preduzeća neće otići u likvidaciju, već će nalaženjem strateškog partnera obnoviti proizvodnju", rekao je Mihajlović za Radio televiziju Kruševac.
Najveća bi šteta bila da jedna hemijska industrija "Župa", koja je pre privatizacije imala 1.200 radnika, a sada je u stečaju, bude likvidirana, rekao je on, dodajući da misli da se za to preduzeće može naći strateški partner.
Socijalni program u "14. oktobru" uzelo je više od 700 radnika, ali se prema Mihajlovićevim rečima očekuje povratak 150 lica na osnovu ugovora i povremenim i privremenim poslovima, jer ugovorene obaveze ovog kolektiva moraju biti ispunjene.
"14. oktobar" je u predstečajnom postupku, dok su korporacija "Trajal" i FAM na listi 17 kolektiva kojima je privatizacija odložena i pod posebnim su državnim režimom.
Ta preduzeća imaju i neku prednost, ima i pozitivnih pomaka kad je u pitanju FAM. U procesu privatizacije su i kruševačka pekarska industrija "Branko Perišić", kao i Regionalna Radio Televizija Kruševac.
Izvor: Tanjug / B92

SINDIKAT PKB PROTIV PRIVATIZACIJE KOMPANIJE

11. avgust 2015  • 974 Opširnije

Poljoprivredna korporacija Beograd (PKB) iz Padinske Skele nema gubitke i to su neistine koje se plasiraju u javnosti svakodnevno kako bi se opravdala najavljena privatizacija te kompanije, izjavio je predsednik Samostalnog sindikata PKB korporacije Milisav Đorđević.
On je agenciji Beta kazao da je PKB ove godine poslovao pozitivno i ima dobitak od 250 miliona dinara, iako iz gradskog budžeta korporacija nije dobila ni dinara, a prošle godine ostala je i bez premija za mleko, čime je oštećena za oko 500 miliona dinara.
"Neprimerene su izjave gradonačelnika Beograda i drugih koji predstavljaju Grad da PKB iz dana u dan beleži gubitke. Nije u redu što pljuju na PKB i prikazuju da radimo neuspešno, to su sve neistine koje se iznose da bi se opravdala prodaja. Mi radimo bez zastoja i proizvodni proces nam traje 24 sata", kazao je Đorđeviić.
On je naglasio da su zaposleni u PKB korporaciji jednoglasno protiv najavljene privatizacije, jer je praksa pokazala da nijedna privatizacija poljoprivrednih kombinata u Srbiji nije bila uspešna.
Prema Đorđevićevimn rečima "sramno je i to što se govori o privatizaciji, a da još nema ni zvanične procene kapitala PKB-a".
"Sad se pokušava oko 17.000 hektara državnog zemljišta uknjižiti kao zemljište PKB korporacije, čime se krši Zakon o poljoprivrednom zemljištu i ta uknjižba bila bi potpuno nelegalna", kazao je Đorđević, dodavši da je prvostepeni sud već poništio to uknjiženje.
Đorđević je naglasio da je predlog sindikata da država i dalje ostane većinski vlasnik kapitala PKB-a, a da se manjinski deo privatizuje i da se, u krajnjem slučaju, manjinskom akcionaru da da vodi firmu ako država nije sposobna da postavi menadžment.
"Istina je da imamo i teret starih dugova od oko 2,7 milijardi dinara, ali to je iz perioda kada se čuvao socijalni mir i kada nisu plaćani porezi i doprinosi. To nam sad stalno podmeću. Mi za to imamo rešenje, tako što bi se država namirila prodajom 50 do 100 hektara zemljišta po tržišnoj ceni, a PKB bi ostao da radi", kazao je Đorđević.
On je naveo i da u PKB ima ukupno 2.200 zaposlenih, zajedno sa dva zavisna preduzeća Ekolab i Agroekonomik, a da je u samoj korporaciji 1.900 zaposlenih.
Dodao je i da PKB iz Padinske Skele zauzima ukupno 30.000 hektara, a da obrađuje oko 22.000 hektara.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Miladin Ševarlić kazao je agenciji Beta da bi PKB, najveća agrobiznis kompanija u Evropi, morao da bude pod posebnom pažnjom države i javnosti i da se vidi šta je javni interes u prodaji PKB-a.
"Do sada nisam shvatio šta je javni interes i zašto Grad Beoograd treba da prodaje PKB. Po tom osnovu onda sve agrobiznis kompanije u Srbiji koje su predmet privatizacije treba da prodaju lokalne samouprave u kojima se one nalaze", naglasio je Ševarlić.
On je dodao da prvo treba da se utvrdi da li je izvršena konverzija obaveza PKB-a po osnovu poreza i doprinosa prema državi u državni kapital, kao i da li je urađeno uknjiženje zemljišnih površina u korist države.
"Ako je izvršeno uknjiženje ili ako treba da se izvrši pre prodaje, onda to državno poljoprivredno zemljište pada pod udar zabrane prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta", kazao je Ševarlić.
Prema njegovim rečima, pre bilo kakvog razgovora o prodaji PKB-a trebalo bi da se objavi procena vrednosti korpoacije.
On je naglasio i da bi se privatizacijom PKB-a praktično onemogućio uticaj države na kreiranje agrarne politike, imajući u vidu mogućnosti koje ima ta kompanija u oblasti proizvodnje goveda i svinja.
Ševarlić je naglasio i da je potrebno utvrditi šta će predstavljati urbano područje Beograda, jer bi novi vlasnik PKB-a prodajom samo nekoliko stotina hektara mogao da izmiri celokupnu cenu za preuzimanje kompanije, što bi moglo da dovede do toga da privatizacija PKB-a postane "najveći spekulativni posao 21. veka u Srbiji".
"Prodavanje PKB-a u delovima bio bi najveći apsurd sa stanovišta nauke i struke", naglasio je Ševarlić.
Izvor: Beta

ZAŠTO PUCA ASFALT NA SRPSKIM PUTEVIMA

10. avgust 2015  • 973 Opširnije

Srbija je jedna od malobrojnih zemalja u kojoj posle izgradnje ili obnove puta, za nekoliko meseci puca asfalt. Putari ne kriju da se najviše štedi upravo na asfaltu. Na listi Svetskog ekonomskog foruma, srpski putevi su po kvalitetu na 120. mestu među 140 zemalja.
Srpske puteve uglavnom asfaltiraju strane kompanije, koje dobijaju kredite iz Evrope. Domaći putari, koji tvrde da je kvalitet puteva sve lošiji, uglavnom su podizvođači. Iz resornog ministarstva najavljuju sankcije za nesavesne izvođače, ali i preciznije ugovore o kontroli kvaliteta asfalta.
Kakvo je stanje na srpskim drumovima najbolje znaju vozači. Nije tajna, a to priznaju i putari, da se najviše štedi – na asfaltu. Pri davanju kontrolnog uzorka, često se ustanovi da nije ugrađena količina asfalta predviđena projektom.
Sonja Vukanović, predsednica Sindikata putara, kaže da treba povećati nadzor.
"Da bi se sprečilo korišćenje, da kažem, tih loših materijala koji su, između ostalog, jedan od razloga što naši putevi brzo propadaju, pre svega je neophodno pojačati nadzor", kaže Vukanovićeva.
Toliko je rupa na putevima Srbije da kretanje vozila nekad pre liči na slalom nego na bezbednu vožnju. Neretko, vozačima stradaju gume, felne.
"Kad mu se to desi, on zovne policiju, policija napravi zapisnik. On može preko suda da nas tuži, mi to platimo, a mi to refundiramo sa preduzećem s kojim imamo ugovor. U Srbiji ima 25 preduzeća koja su zadužena za održavanje puteva u celoj Srbiji", objašnjava direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak.
Ali, nije problem samo u održavanju. Srbija je jedna od malobrojnih zemalja u kojoj, posle izgradnje ili obnove puta, za nekoliko meseci puca asfalt. A izvođač je garantovao odličan kvalitet, rok trajanja od najmanje deset godina.
U praksi – garancija na izgrađen put je samo godinu dana. To pravilo uveli su kreditori. Godišnje se zbog udubljenja u asfaltu, takozvanih udarnih rupa, desi stotinak saobraćajnih nezgoda. Najviše ih ima na lokalnim putevima.
"Taj asfalt podseća na hrastovu koru i njegova debljina bude izlizana na dva centimetra. Onda imate dve varijante – da radite kompletnu rekonstrukciju tog putnog pravca ili da, što je lošija varijanta, radite sanaciju tih najoštećenijih mesta. Ali, znate onu narodnu izreku – koliko para, toliko muzike, i tako se ponašamo", kaže direktor Direkcije za izgradnju u Požegi Mikan Janković.
U naredne tri godine, biće obnovljeno 1.100 kilometara puteva, kažu u resornom ministarstvu. Naglašavaju da su zbog niske cene određeni izvođači dobijali poslove, a onda, aneksima, povećavali troškove. Krajnji ishod za državu bio je kašnjenje radova, ali i preplaćen put lošeg kvaliteta.
"Kada se put uradi, izvršimo određenu reviziju kvaliteta izgradnje puta, to je ono što možemo trenutno u procesu na putevima koji se trenutno rade. Na novim putevima to će biti mnogo rigoroznije", ističe ministarka građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Napominje da će putevi imati i kvalitet. "U tom smislu, oni moraju da plaćaju kaznene penale, pa čak može da se desi situacija da više ne mogu da rade na određenoj deonici", ukazala je Mihajlovićeva.
Na listi Svetskog ekonomskog foruma, srpski putevi su po kvalitetu na 120. mestu među 140 zemalja. Iza Srbije su, na primer, Rumunija i Bosna i Hercegovina, a Hrvatska i Slovenija su daleko ispred – na 29, odnosno 38. mestu.
Izvor:RTS

FIRME U STEČAJU, RADNICI BEZ ZDRAVSTVENE KNJIŽICE

10. avgust 2015  • 972 Opširnije

Više od mesec dana radnici preduzeća u restrukturiranju i firmi predviđenih za stečaj nemaju overene zdravstvene knjižice.
U Samostalnom sindikatu procenjuju da oko 20.000 radnika ima uskraćenu zdravstvenu zaštitu, ali je taj broj mnogo veći, jer su preko njih osigurani i članovi njihovih porodica.
Predrag i Milosav rade u "Zastava kamionima", firmi predviđenoj za stečaj koja im duguje 12 plata. Predrag je srčani bolesnik i dijabetičar, a lekari ga ne primaju na pregled, jer mu knjižica nije overena.
"Ne mogu da odem na kontrolu niti da podignem lekove, ne mogu bukvalno ništa. Za sve to mi treba dosta para, a mi pare ne primamo. Što je još gore, cela porodica je osigurana preko mene, pa sad i njih dovodim u situaciju da su i oni neosigurani i da ne mogu da odu kod lekara", kaže Predrag Janković iz "Zastava kamiona".
Milosav je bio u bolnici od 9. juna do 6. jula, da bi operisao srčane zaliske, a ugrađen mu je i pejsmejker. Brine što mu je neophodan oporavak u banji, gde dan košta oko 3.500 dinara, a osiguranja i novca nema. Šest dana u julu nije imao zdravstveno osiguranje.
"Već na prvoj kontroli su mi tražili overenu knjižicu i uzeli su mi potvrdu o radnom odnosu. E sada, da li će da od mene traže novac ili od firme, ili kako će da prođe, to već ne znam", kaže Milosav Mitrović.
U mnogim firmama predviđenim za stečaj, taj postupak još nije pokrenut. Radnici nisu dobili socijalni program, a nisu zvanično ni nezaposleni da bi preko službe zapošljavanja overili knjižice.
"Oni su u jednom procesu, u jednom vakuumu jer Ministarstvo finansija nije prebacilo neki novac koji je bio obećan Ministarstvu privrede, kako bi oni ispeglali sa PIO zdravstvenog osiguranja njihov staž za ovih nekoliko meseci i kako bi ljudi mogli da imaju socijalnu i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu", napominje Zoran Mihajlović iz Samostalnog sindikata Srbije.
Na pitanje kada će radnicima biti overene zdravstvene knjižice, u resornim ministarstvima su nam odgovorili da, u koordinaciji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom zdravlja, Ministarstvo privrede intenzivno traži rešenje za radnike koji nemaju overene zdravstvene knjižice.
Izvor:RTS

U GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI MANJE 20.000 RADNIKA

7. avgust 2015  • 971 Opširnije

Povodom 75-godišnjice Dana građevinara Srbije, Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije održao je danas svečanu sednicu Republičkog odbora, koja je organizovana u Kulturno-sportskom i sindikalnom centru „Rad“, na Novom Beogradu.
Pored predstavnika sindikalnih i poslodavačkih organizacija, sednici su prisustvovali i potpredsednica Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Olivera Bobić i potpredsednica Vlade Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.
Predsednik Sindikata radnika građevinarstva i IGM Srbije, Duško Vuković rekao je da se ove godine navršava 75 godina od kada su posle dugotrajnog štrajka građevinskih radnika Srbije, sindikalna, politička i poslodavačka rukovodstva odlučila da 8. avgust bude Dan građevinara Srbije.
Od početka svetske ekonomske krize značajno je smanjen broj zaposlenih u građevinarstvu i novih investicija, a učešće te industrije u ukupnom bruto domaćem proizvodu (BDP) Srbije je palo za oko jedan odsto, rekao je Vuković, ukazavši da je broj zaposlenih u građevinskoj industriji Srbije od početka ekonomske krize manji za skoro 20.000 radnika.
Pre globalne krize, 2007. godine, u građevinarstvu Srbije zaposleno je bilo 82.759 radnika, što je bilo 5,8 odsto zaposlenih u Srbiji, dok je poslednji podatak kojim Sindikat raspolaže da je u građevinarstvu zaposlenih 63.166, odnosno da je njihov udeo u broju ukupno zaposlenih pao ispod pet odsto.
Nivo zarada u oblasti građevinarstva je ispod proseka Srbije, jer je prosečna zarada bez poreza i doprinosa u periodu januar-juni 2015. bila 43.232 dinara, dok je u građevinarstvu iznosila 40.281 dinar, a u izgradnji zgrada 31.369 dinara.
Mihajlović je čestitajući Dan građevinara, najavila da će do kraja godine biti donet novi Zakon o komunalnim delatnostima i sledeće godine novi Zakon o građevinarstvu.
- Ne želim danas da pričam o statistici u građevinarstvu koja jeste loša i tačno je da je oko 20 odsto manje zaposlenih u građevinarstvu, da su plate ispod republičkog proseka i da je manji udeo građevinarstva u BDP - rekla je Mihajlović.
Ona je kazala da građevinari i Ministarstvo samo zajedničkim naporima mogu da dovedu do boljeg stanja. Prema podacima Sindikata, pre svetske ekonomske krize, u 2007. godini, u građevinarstvu Srbije je bilo zaposleno 82.750 radnika, a sada 63.166 radnika. Njihova prosečna zarada je oko 40.000 dinara.
Mihajlović je poručila da je njen zadatak kao ministarke građevinarstva da obezbedi domaćoj građevinskoj operativi da stane na noge i dodala da je država obezbedila projekte i novac. Ona je izrazila očekivanje da su pred građevinarstvom uspesniji dani i pozvala ih da se udružuju kako bi lakše dobijali poslove.
Mihajlović je kazala da je jedan od priorioteta tog ministarstva da se obezbedi takav zakonodavni okvir da domaće firme dobijaju poslove kao glavni izvođači, a ne samo kao podizvođači, odnosno da ne budu stalno "sa strane", kao što je to bilo prethodnih godina.
U ime predsednika SSSS Ljubisava Orbovića, potpredsednica Veća Olivera Bobić poželela je građevinskim radnicima da njihove ideje, borba i dela čija je vrednost trajna, ponovo pokrenu Srbiju i izvedu je iz krize.
Ona je ukazala da kriza traje predugo, da se oseća u svim segmentima društva, pa i u građevinarstvu, nekada našem ponosu i brendu poznatom širom sveta, koji je, kao i cela privreda, danas pao na najniže grane. „I dok u realnoj zoni propadanje građevinarstva traje skoro već dve decenije, taj sektor „cveta“ u sivoj zoni i već je dostigao 35 odsto bruto nacionalnog dohotka Srbije”, rekla je Bobićeva.
Prema njenim rečima, poseban problem neimara predstavlјaju i teški uslovi rada i nekorišćenje adekvatnih sredstava i opreme za bezbedan rad, što prouzrokuje česte i teške povrede i neretko smrtne slučajeve.
Takođe, naša preduzeća nemaju prioritet prilikom dodelјivanja poslova, pa se, uglavnom, pojavlјuju kao podizvođači. Zato treba nastaviti sa zahtevima da u svim strateškim projektima koje država finansira prednost imaju domaća građevinska operativa.
„Uverena sam da ćemo, zajedničkim aktivnostima sa Sindikatom građevinarstva, doprineti pobolјšanju životnog standarda i zaštiti prava i interesa zaposlenih u građevinarstvu i IGM Srbije“, zaključila je Bobićeva.
Ona je, u ime Saveza, primila plaketu “Osmoavgustovska nagrada”, koju povodom Dana građevinara, dodeljuje Sindikat radnika građevinarstva I IGM Srbije.

ANTIĆ : RUDARSKI POSAO IMA BUDUĆNOST U SRBIJI

6. avgust 2015  • 970 Opširnije

Dan rudara Srbije – 6. avgust, i ove godine je, tradicionalno, obeležen u Savezu samostalnih sindikata Srbije. Tim povodom, svečanu sednicu održali su Samostalni sindikat metalaca Srbije, Samostalni sindikat radnika energetike i petrohemije Srbije i Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije.
Sednici je prisustvovao i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, koji je najbolјim rudarima uručio satove.
Ministar Antić poručio je rudarima da taj posao ima budućnost u Srbiji, s obzirom na to da će biti realizovan veliki broj investicija i najavio da će u narednih nekoliko meseci biti donet novi zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Antić je naglasio da će taj zakon omogućiti oživljavanje privatnih investicija u oblasti rudarstva i otvaranje novih rudnika.
"Istočna Srbija leži na velikim nalazištima bakra, zlata i srebra i to je velika šansa za državu u narednom periodu", poručio je Antić na svečanoj sednici.
“Vlada Srbije ima čvrsto opredeljenje da rudarstvo bude jedan od oslonaca privrednog razvoja i rasta Srbije”, rekao je Antić, dodavši da se, sa druge strane, u Evropi sve više zatvaraju rudnici.
Antić je poželeo rudarima puno zdravlja i sreće, ali i to da sreća što manje utiče na njihov posao, a sve više da ta profesija zavisi od investicija i bezbednosti na radu.
Prema njegovim rečima, za nekoliko nedelja počeće prve aktivnosti sa kineskim partnerima na realizaciji projekta "Kostolac B".
Taj projekat predviđa izgradnju novog termobloka i termoelektrane,snage 350 megavata, ali i povećanje proizvodnje na površinskom kopu Drmno, sa sadašnjih 8-9 miliona tona godišnje na 12 miliona tona.
Potpredsednik Veća SSSS I predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Zoran Vujović podsetio je da ove godine obeležavamo 112. godišnjicu početka borbe za prava rudara.
On je ukazao na teške uslove rada i niske zarade rudara I naglasio da će Savez samostalnih sindikata Srbije nastaviti da se zalaže za poboljšanje uslova rada, materijalnog I socijalnog statusa I većoj brizi za bezbednost rudara.
Potpredsednik Veća SSSS Duško Vuković rekao je da naše društvo mora da ceni opasnost I rizik kojim su rudari svakodnevno izloženi tokom svog rada.
“Vaš praznik, koji danas obeležavamo, treba da nas na to svakodnevno podseća I zato nećemo odustati od borbe za bolje uslove rada I veći standard rudara”, naglasio je Vuković.
Sednici su prisustvovali i predsednici samostalnih sindikata radnika energetike i petrohemije Srbije i hemije i nemetala Srbije, Veljko Milošević i Ljubiša Nestorović.

OBELEŽAVANJE DANA RUDARA

5. avgust 2015  • 969 Opširnije

Dan rudara Srbije – 6. avgust, i ove godine će, tradicionalno, biti obeležen u Savezu samostalnih sindikata Srbije.
Tim povodom, svečanu sednicu održaće Samostalni sindikat metalaca Srbije, Samostalni sindikat radnika energetike i petrohemije Srbije i Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije.
Sednica će biti održana sutra, u četvrtak, 6.avgusta 2015. godine, u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije, Trg Nikole Pašića 5, sala na drugom spratu, sa početkom u 11 časova.
Pored predstavnika sindikata, sednici će prisustvovati i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i najbolјi rudari, kojima će biti uručeni satovi.

SVEČANA SEDNICA GRAĐEVINARA 7. AVGUSTA

5. avgust 2015  • 968 Opširnije

Povodom 75-godišnjice Dana građevinara Srbije, Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije organizuje svečanu sednicu Republičkog odbora, koja će biti održana 7. avgusta 2015. godine, sa početkom u 12.30 časova, u Kulturno-sportskom i sindikalnom centru „Rad“, na Novom Beogradu, ulica Jurija Gagarina 40a.
Pored predstavnika sindikalnih i poslodavačkih organizacija, sednici će prisustvovati potpredsednica Vlade Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović.

U FABRICI 14. OKTOBAR POTPUNO PREKINUTA PROIZVODNJA

5. avgust 2015  • 967 Opširnije

U metalskoj industriji 14. oktobar, nakon isplate socijalnog programa za 755 radnika, prekinuta je proizvodnja, jer je u fabrici ostao samo 31 radnik.
"Otpremnine se selektivno isplaćuju već desetak dana i ostalo je da u narednih nekoliko dana budu isplaćene i radnicima obezbeđenja i direktorima koji su pisali socijalni program. Šta će biti nakon toga niko ne zna", kazao je agenciji Beta predsednik Samostalnog sindikata IMK "14. oktobar" Miroljub Anđelković.
Pošto se nije našao na spisku preduzeća koje Vlada Srbije štiti od poverilaca, IMK "14. oktobar" je ušao u unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR). Na osnovu preporuka iz Ministarstva privrede, od 786 zaposlenih socijalni program je prihvatilo 755 radnika.
"Nemamo nikakve zvanične informacije šta će se dalje dešavati. Kolaju priče o povratku određenog broja radnika koji bi na osnovu ugovora o delu završavali ugovorene poslove, poput posla sa čačanskom Slobodom", ali je sve to na nivou spekulacija", dodao je Anđelković.
Poslovodstvo IMK "14. oktobar" već danima ne odgovara na pozive novinara.
U utorak se u fabrici niko nije javljao ni na telefone. Kako Beta saznaje, zbog kvara na trafou čitava fabrika je ostala bez struje.
Preduzeće „14. oktobar" je krajem osamdesetih godina prošlog veka imalo 8.000 zaposlenih i bilo je najveća fabrika u Kruševcu. Od decembra 2014. godine fabriku je, kroz socijalne programe, napustilo 1.447 radnika.
Vrednost imovine "14. oktobra" procenjena je na 72 miliona evra dok dugovanja prema državi, bankama i dobavljačima premašuju 105 miliona evra.
Izvor:Nova ekonomija

SINDIKAT POMAŽE RADNICIMA DA POVEŽU STAŽ

4. avgust 2015  • 966 Opširnije

Predsednik Veća Saveza Samostalnih sindikata opštine Pirot Rodoljub Ćirić izjavio je da su uspeli da pomognu u povezivanja staža radnicima u firmama u kojima je okončan stečaj.
Sindikat je ovih dana imao puno posla oko pomoći radnicima “AHA Mure Prvi maj“ koja je otišla u stečaj i rešavanja njihove sudbine.
Ćirić kaže da je posle razgovora sa stečajnim upravnikom fabrike dobio informaciju da će do 7. avgustra biti gotova dokumentacija o potraživanjima zaposlenih i da će ovaj Sindikat posle toga pomoći oko prijava radnika za svoja potraživanja.
izvor: JUGMEDIA

PODRŠKA SAVEZA SINDIKATU BIH

3. avgust 2015  • 965 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine
Ismet Bajramović, predsednik

Poštovani,
Savez samostalnih sindikata Srbije daje punu podršku aktivnostima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u borbi protiv donošenja novog zakona o radu, koji nije usaglašen sa socijalnim partnerima.
Osuđujemo nedemokratski čin Vlade Federacije BiH, koja je samovoljno i bez saglasanosti Ekonomsko socijalnog veća, usvojila predlog tog zakona i, uprkos protivljenju sindikata, uputila ga u parlamentarnu proceduru.
Savez samostalnih sindikata Srbije se zalaže za pun socijalni dijalog, jer je to jedini put ka razvijenoj, privredno jakoj i socijalno pravednoj državi. Smatramo da način donošenja reformskih zakona ne može biti nasilnički, već isključivo putem dijaloga, jer samo kompromis vodi do održivog rešenja.
Ovo što se sada vama dešava, kao preslikano je bilo u svim zemljama u regionu. Tako je i u Srbiji, kao što vam je poznato, usvojen novi Zakon o radu, uprkos našim protestima i zahtevima.
U Savezu samostalnih sindikata Srbije se, ipak, nadamo da ćete uspešno okončati pregovore sa vladom i nadležnim ministarstvima, kako bi tekst zakona bio usaglašen sa svim socijalnim partnerima, Deklaracijom Međunarodne organizacije rada i međunarodnim konvencijama.
Savez samostalnih sindikata Srbije će i ubuduće podržavati akcije koje sindikati u regionu i Evropi preduzimaju kako bi se obezbedio dostojanstven rad i zarade, pre svega kroz socijalni dijalog koji podrazumava uvažavanje zahteva i poštovanje sindikalnih prava zaposlenih.
S poštovanjem,
PREDSEDNIK
Ljubisav Orbović

OTVORENO PISMO JAVNOSTI

3. avgust 2015  • 964 Opširnije

Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i Sindikat pravosuđa Srbije
Polazeći od sadržine Predloga Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a imajući vidu da je u proceduri po hitnom postupku, da je javnosti dostupan od 27.7.2015. godine i da realno nije bilo mogućnosti da se stave predlozi amandmana, prinuđeni smo da se javnosti obratimo na ovaj način upozoravajući na njegove štetne posledice po građane Srbije.
Pre svega, podsećamo da se vladavina prava ostvaruje, između ostalog, podelom vlasti i nezavisnom sudskom vlašću, te da je Visoki savet sudstva nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija a Državno veće tužilaca samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u skladu sa Ustavom.
Sudska vlast, i pravosuđe uopšte, nikada se nisu mešali pa tako ni sada nemaju pretenzije da utiču na uređenje ostalih grana vlasti i uređenje državnih organa. Ipak, primećuju da se broj funkcionera svakodnevno uvećava. Prema podacima iz registra Agencije za borbu protiv korupcije u odnosu na januar 2014. godine kada ih je bilo ukupno 36.000, ukupan broj funkcionera je danas 45.649. Imajući u vidu objavljeni ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru, funkcioneri čine skoro 10% od tog broja. Smanjenjem broja funkcionera, rashodna strana budžeta bila bi rasterećena, a za građane ne bi bilo štetnih posledica.
Ovim pismom upozoravamo javnost da je odluka o racionalizaciji u pravosudnim organima Srbije doneta jednostrano i suprotno načelima koje je Vlada sama propisala u Predlogu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Naime, načelo funkcionalnosti podrazumeva organizaciju vršenja poslova u skladu sa njihovom prirodom, načinom obavljanja i njihovom međusobnom funkcionalnom povezanošću... Načelo efikasnosti podrazumeva organizaciju rada uspostavljenu na način kojim se u najvećoj mogućoj meri, sa optimalnim brojem zaposlenih, omogućava efikasno izvršavanje zakona i zadovoljavanje potreba građana i drugih subjekata.
U vezi sa tim, naglašavamo da su u pravosuđu izvršene dve racionalizacije, prva 2007. godine i druga 2009. godine, kada je više od 2.000 najiskusnijih radnika bilo primorano da ode iz pravosuđa, a koje su dovele do evidentne preopterećenosti i „zagušenosti" sudskog sistema, dok izvršna vlast već duži niz godina vodi negativnu kampanju protiv pravosuđa, a istovremeno plasira neistinitu tvrdnju da ulaže u pravosuđe.
Takođe, podseđamo da pravosuđe nije javni sektor nego grana vlasti. Istina, pravosuđe je uvek bilo tretirano kao javni sektor uvek kada je trebalo da se smanjuju plate i broj zaposlenih ali je od povećanja plata u javnom sektoru uvek izuzeto - ranijim odlukama i sadašnjim izjavama i najvama predstavnika izvršne vlasti.
Posebno naglašavamo, imajući u vidu svrhu donošenja zakona, da bi uštede na osnovu racionalizacije u pravosuđu bile neznatne, a suštinski bi pogubno delovale na funkcionisanje sudova i tužilaštava. U Republici Srbiji bi po sistemazizaciji trebalo da ima 3.089 sudija i 827 javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, odnosno ukupno 3.916 nosilaca pravosudnih funkcija, iako taj broj nije popunjen, a što čini oko 0,8% od poslednjeg objavljenog ukupnog broja zaposlenih u javnom sektoru (493.000 bez javnih preduzeća) i 11.600 ostalih zaposlenih u pravosuđu, što čini oko 2,5% od ukupnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Smanjenje zaposlenih u pravosuđu, osim što bi predstavljalo nedozvoljen uticaj i mešanje u sudsku vlast, dovelo bi do zanemarljivih ušteda.
Neprikladno je i suprotno ustavnim načelima podele vlasti, nezavisnosti sudske vlasti, kao i vladavine prava da o broju zaposlenih u pravosuđu odlučuje izvršna vlast, tako što ministar određuje merila o potrebnom broju zaposlenih koji prate u radu nosioce pravosudnih funkcija i time direktno utiče na (ne)funkcionisanje sudske vlasti, a tek predlog da to ubuduće (do 1.6.2016. godine, a koji rok se već menjao, pa nema prepreke da tako bude i u budućnosti, tj. da se ponovo ne produži) radi Generalni sekretarijat Vlade uz pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove državne uprava i lokalne samouprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija, polazeći od obrazloženog predloga ministra nadležnog za poslove pravde (čl. 4. Predloga zakona) je apsolutno nedopustivo i neprihvatljivo, a osim toga i protivustavno
. U cilju jačanja sudske vlasti, trebalo bi da merila za određivanje broja sudskog i tužilačkog osoblja propisuje Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca.
Prilikom opredeljivanja za bilo kakve mere mora se uzeti u obzir realnost, a to je da je pravosuđe godinama u fazi reforme i da je u prethodnom periodu preduzeto niz nepromišljenih, brzih, skandaloznih, često neodgovarajućih mera, koje su dovele do negativnih posledica, pre svega, za građane. Kako je uvođenjem tužilačke istrage povećana nadležnost i obim posla, potrebno je povećati broj zaposlenih u tužilaštvima, a svako dalje smanjenje broja zaposlenih u pravosuđu dodatno bi destabilizovalo sudsku vlast i ceo pravni sistem i građanima otežalo i usporilo pristup pravdi.

SINDIKATI: ZAPOSLENI DISKRIMINISANI
PREDLOŽENIM ZAKONOM

31. jul 2015  • 963 Opširnije

Predstavnici samostalnih sindikata javnog sektora smatraju da se predloženim zakonom o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru zaposleni stavljaju u diskriminišući i u nepovoljniji položaj u odnosu na zaposlene u preduzećima u restrukturiranju, rečeno je danas na konferenciji za novinare.
Sindikati se ne slažu ni sa time što se donosi po hitnom postupku, bez prethodno datog mišljenja Socijalno-ekonomskog saveta i stava sindikata.
Kako je na konferenciji rekao predsednik Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Milan Grujić, predloženi zakon je izuzetno diskriminatorski, kao i kada je u pitanju visina otpremnima i u pogledu prava koje zaposleni ima zbog prevremenog odlaska iz radnog odnosa.
"Posebno nas brine što je ovo izuzetno pogodno tlo za sprovođenje samovolje, pre svega u supstitucije, odnosno zamene jednih političkih kadrova drugim, jer je cela definicija zakona takva da omogućuje političkim nosiocima vlasti da bez ikakve smetnje jedan radnik bude zamenjen s drugim, odnosno s pripadnicima svoje političke opcije, istomišljenika", rekao je Grujić.
On je kazao da tom sindikatu posebno smeta što su zakonom obuhvaćeni i zaposleni u komunalnoj delatnosti.
"Mi nismo budžetski korisnici i po nijednom osnovu nismo mogli da budemo svrstani u ovaj zakon i da budemo tretirani kao svi ostali službenici", rekao je Grujić. On je naveo da evidencije sindikata pokazuju da u javnom sektoru radi više od 500.000 ljudi, a da samo u preduzećima u kojima je osnivač država i lokalnim samoupravama radi 200.000 ljudi.
Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić takođe je ponovio da u Srbiji ne postoji pravi socijalni dijalog i da se usvajaju zakoni koji nisu bili razmatrani na SES-u.
On je kazao da se zakon donosi na brzinu, u vreme godišnjih odmora, bez mišljenja sindikata, kao i što su iz njega izuzeta javna preduzeća.
Savić smatra da je zakon trebalo ponudi stimulativne uslove za one koji odlaze sa radnog mesta, a da je on destimulativan i u pogledu visina otpremnina, kao i uslova i granice za penzionisanje.
Savić je naveo primer sektora zdravstva, ističući da sistemu nedostaje 13.000 radnika da bi mogao da funkcioniše kako treba. On je kazao da predstoji otpuštanje oko 800 zaposlenih u stomatologiji u domovima zdravlja dodajući da će to takođe ostaviti posledice na zdravlje ljudi.
"Bićemo bezuba nacija, to je dobro za njih, bezubi ne mogu da vas ujedu to je bezbolnije za vas", rekao je Savić.
Predsednica Sindikata pravosuđa Slađanka Milošević ukazala je da je u pravosuđu već dva puta do sada smanjen broj zaposlenih i da se još uvek nisu oporavili od "nakaradne reforme pravosuđa" te da bi zato zaposleni u toj oblasti trebalo da budu izuzeti od racionalizacije.
Kako je kazala, "to će dovesti do još veće zatrpanosti sudova, a smanjenjem broja onih koji primaju platu od oko 25.000 dinara, ništa se neće postići".
Ona je ukazala da je proverom sajta Agencije za borbu protiv korupcije ustanovila da se broj funkcionera povećava, i da ih je za desetak dana bilo više za stotinu, odnosno ukupno neaktivnih je 45.649, a pre desetak dana stajao je podatak od 45.551.
Broj aktivnih funkcionera, kako je kazala, je oko 30.000, dodajući da je to skoro 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih u Srbiji.
"Svi oni imaju svoju sekretaricu, vozača, zamenika i smanjivanjem njihovog broja građani neće osetiti posledice nego nekih čiji je rad merljiv", rekla je Milošević.
Sindikati ukazuju da se zakonom predlaže se da zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju, nezavisno od propisa kojima se uređuje njegov radno-pravni status.
Takođe ukazuju da je vlada zaposlenima u preduzećima u restrukturiranju odobrila 200 evra po godini staža uz pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje.
Zaposlenima u javnom sektoru se ne odobrava navedeni iznos, uz zabranu prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje, navode predstavnici sindikata javnog sektora (zdravstva, komunalne delatnosti, državne uprave, pravosuđa, prosvete i kulture).
Predstavnici tih sindikata naveli su da će odlučiti o daljim aktivnostima i da će koristiti sve vrste sindikalne borbe.
Predsednica Samostalnog sindikata kulture Dragana Đordević kazala je da je kultura "statistička greška u budžetu Srbije" i da u tom sektoru nema viška već manjka zaposlenih.
Ona je rekla da bi se veće uštede ostvarile kada bi se samo smanjile plate zaposlenih u nekim državnim agencijama koji imaju znatno veće plate, nego ako bi se otpustili svi zaposleni za koje se da procena da su višak u kulturi.
Ona je podsetila da je 2006. godine izvršena racionalizacija u toj oblasti i tada je broj zaposlenih u kulturi bio 13.650.
Izvor: TANJUG / RTV