Uvodna strana

 


 

 

MEĐUNARODNA SARADNJA

 

 

Usvajanje protokola o socijalnom napretku hitnije nego ikad

-EKS traži hitnu inicijativu češkog predsedavanja-

U cilju smirivanja ekonomske, socijalne i potencijalne političke krize, EKS očekuje od češkog predsedavanja da preduzme jasne inicijative za radnike koji su isključeni sa tržišta rada ili su u opasnosti da to budu, i da ojača socijalna prava. Ovo je poruka koja je sadržana u sindikalnom memorandumu koji je uručila delegacija EKS 28. januara 2009. češkom premijeru Mireku Topolaneku, čija zemlja sada predsedava EU.

Česi su preuzeli predsedavanje EU u periodu krize bez presedana kojoj je brzo usledio talas planova za restrukturacije i otpuštanja. Da bi se efikasno nosila sa socijalnim posledicama krize koja preti da još veći broj radnika dovede u situaciju nesigurnog zaposlenja i nosi takođe i opasnost od ohrabrivanja nacionalizma, delegacija EKS dala je niz predloga češkom premijeru tokom sastanka u Pragu.

Gneralni sekretar EKS Džon Monks kaže da nema vremena za gubljenje. EKS predlaže novi socijalni dil koji će iskreno podsticati socijalnu uključivost i održavati kupovnu moć. Dil treba da deluje u pravcu zapošljavanja, da pomaže ljudima koji imaju nesigurno zaposlenje i da ne štedi napor da spreči tržište rada od sve veće neizvesnosti. U tu inicijativu moraju biti uključeni socijalni partneri. Ovaj novi socijalni dil mora biti u skladu sa zelenim dilom koji investira u istraživanje sa ciljem da se obezbedi održivi razvoj.

Treba imati u vidu, kaže Monks, da će doći do evropskih izbora u toku češkog predsedavanja, i da će doći do obnavljanja i zakonske, i izvršne grane EU. Mora se izvršiti pritisak za promociju snažnog evropskog projekta sa jasnom socijalnom orijentacijom inače može doći do evroskepticizma i visokog uzdržavanja glasača. Tržište rada se sve više evropeizira, te moraju postojati odgovarajuće socijalne mere koje će se pojačati ako želimo da ne dođe do neravnoteže i nejednakosti. Opasnost je i socijalna, i politička, zaključuje Monks.

EKS konkretno predlaže da se protokol o socijalnom napretku doda ugovorima EU kako bi se reafirmisala superiornost fundamentalnih prava nad pravililma jedinstvenog tržišta i iniciralo preoblikovanje Direktive o detaširanim radnicima.

EKS je izrazila očekivanje od češkog predsedavanja da preduzme jasne inicijative u vezi sa ovim predlozima.


Predstavnici SSSS na evropskom sindikalnom protestu u Strazburu

PROTIV USVAJANJA IZMENA DIREKTIVE EU O RADNOM VREMENU

U Strazburu su juče, 16. decembra,  evropski sindikati protestvovali protiv usvajanja Direktive EU o radnom vremenu. Protest je organizovala Evropska konfederacija sindikata dan uoči sednice Evropskog parlamenta na kojoj bi trebalo da ove izmene, za radnike veoma bitnog zakona, budu usvojene. Izmenama Direktive bila bi otvorena vrata za praktično neograničeno radno vreme, a uvodjenje tzv. opt-auta bi omogućilo poslodavcima da direktno sa svakim radnikom ponaosob dogovaraju radno vreme.

Sindikati ocenjuju da bi usvajanje Direktive vratilo radnike i sindikalni pokret sto godina unazad i poništilo rezultate njihove vekovne borbe. Srušen bi bio sistem kolektivnog pregovaranja, a da ne pominjemo ozbiljne posledice po zdravlje i bezbednost radnika i porodični život, zapošljavanje i dalju neprihvatljivu fleksibilizaciju rada.

Zajedno sa oko 30.000 učesnika iz cele Evrope na protestu je bila i grupa predstavnika SSSS, sindikalaca iz teritorijalnih i granskih organizacija SSSS. Polazeći od bogatog iskustva stečenog u protestima proteklih godina, oni su svojim porisustvom izrazili solidarnost sa kolegama iz Evrope i podržali ih u njihovoj borbi za očuvanje dostignutih prava.


Šezdesetogodišnjica usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

DUGAČKA LISTA KRŠENJA U 2008.

U obeležavanju ovog značajnog datuma učestvuju radnici širom sveta i tako još jednom potvrdjuju organsku vezu fundamnetalnih prava iz rada sa ostalim ljudskim pravima. Medjutim, poslednjih godina prisutna je tendencija sve većeg nepoštovanja ljudskih i sindikalnih prava.

MKS smatra da se mora sve učiniti da se to spreči. Naglašava se da se pogotovo svetska finansijska kriza ne sme koristiti kao izgovor za nastavljanje te tendencije.

U mnogim zemljama se nipodaštavaju fundamentalna prava, posebno na Filipinima, u Kolumbiji i Gvatemali. Od 2001. na Filipinima je ubijeno 57 sindikalnih aktivista. Sa 39 ubijenih sindikalaca u 2007. Kolumbija ostaje najopasnija zemlja sveta za sindikalne lidere. Čak iako se može govoriti o nešto manjem broju ubistava, povećavaju se drugi oblici nasilja i zastrašivanja.

Gvatemala ide za petama Kolumbije na tužnoj listi najopasnijih zemalja za sindikalno delovanje. Strukturalno nasilje je svakodnevna pojava i sindikalni pokret izložen je stalnoj represiji. Sve je veći broj ubijenih sindikalaca, a napadi čak i na njihove domove  i porodice stalna su pojava.

Nažalost, ove tri zemlje samo su neki od primera sa duge liste na kojoj su na visokom mestu Zimbabve i Burma. Gaj Rajder, generalni sekretar MKS ističe da svi imaju pravo da uživaju fundamentalna prava bez obzira na nacionalnost, boju kože ili identitet. On posebno istiće da su „sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje integralni deo ovih prava“.

Ova godišnjica obeležena je 10. decembra 2008. velikim skupom na Trgu Mone u Briselu. Oko 60 organizacija okupljeno je na platformi „Stop  ubijanju“ u maršu sa upaljenim bakljama kroz centar Brisela. Platforma poziva na pravdu za novinare, sindikalne aktiviste, radnike i sve one koji su bili ili su žrtve represije zbog borbe za elementarna prava. Inače, ove godina ta kampanja je deo šire akcije za „Dostojanstven rad, dostojanstven život“ koja se vodi za dostojanstven dohodak i rad, i za pravo na organizovanje u sindikate.


MKS zatražio bolju zaštitu za švajcarske radnike i pristupanje Lihtenštajna MOR-u

NEEVROPLJANI I ŽENE DISKRIMINISANI

Da i zemlje koje se diče razvijenim industrijskim odnosima krše sindikalna i radnička prava potvrdjuje novi izveštaj MKS o primeni osnovnih radnih standarda u Švajcarskoj i Lihtenštajnu objavljen danas. Izveštaj ukazuje na nedostatak odgovarajuće zaštite radnika u Švajcarskoj.

Lihtenštajn koji je članica UN nije učlanjena u MOR-a. Ovu situaciju MKS ocenjuje kao žalosnu zato što „MOR obezbedjuje zaštitu svim radnicima u svetu, od najrazvijenijih zemalja, do onih najsiromašnijih.To je i jedino tripartitino telo UN koje okuplja sve socijalne partnere.“

MKS se obraća vladi Lihtenštajna i traži da postane članica MOR-a,  i da tako zaštiti sopstvene radnike, kao i da se na taj način pridruži naporima u svetu za unapredjivanje dostojanstvenog rada. 

Kada se radi o Švajcarskoj, mada je ratifikovala sve ključne konvencije MOR-a, neki aspekti švajcarskog zakonodavstva nisu u skladu sa medjunarodnim radnim standardima. To se odnosi, napr. na to da zakon ne obezbedjuje vraćanje na posao sindikalnom aktivisti koji je neopravdano otpušten. Prema izveštaju, pravo radnika na kolektivno pregovaranje u praksi se realizuje sa znatnim teškoćama kojima se vlada ne bavi. Švajcarske federalne vlasti takodje se nisu na odgovarajući način bavile problemom ograničavanja prava na štrajk.

U obe zemlje, diskriminacija žena i ne-evropskih manjina je problem koji se stalno ponavlja. Žene su i dalje najbrojinija radna snaga na najniže plaćenim poslovima, a vlasti priznaju da diskriminacija postoji i u razlikama u platama izmedju muskaraca i žena. Ne-Evropljani se diskriminišu kod zapošljavanja, ali suočavaju se i sa drugim oblicima diskriminacije.


Održan Kongres Pankiparske federacije rada

KRITIČKI PROTIV NEKONTROLISANE GLOBALIZACIJE

Sekretar Veća SSSS Slavica Savić prisustvovala je kongresu Svekiparskog radničkog saveza (PEO) i međunarodnoj Konferenciji posvećenoj problemu migracija koji su održani u Nikoziji od 19. do 22. novembra.

Kongresu, koji je održan pod sloganom „Svi zajedno u borbu za pravedno društvo,“ prisutvovalo je više od hiljadu delegata i preko četrdeset stranih delegacija. U uvodnom izlaganju generalnog sekretara i govorima domaćih i stranih delegata preovladavali su kritički stavovi prema nekontrolisanoj globalizaciji svih sfera života, udaljenosti Evropske unije od principa i vrednosti proklamovanih u njenim programskim dokumentima, i sve žešćim napadima na socijalna, sindikalna i građanska prava širom sveta. Analizirani su uticaji nadolazeće ekonomske krize na svet rada i istaknuta opasnost od prebacivanja njenog tereta isključivo na leđa zaposlenih. Čuli su se brojni glasovi protiv neograničenog produžavanja radnog vremena i ubrzanog približavanja američkom socijalnom modelu. Konstatovano je da nijedno socijalno dostignuće nije trajno, da se ona sva trenutno nalaze na udaru i da se bez dobre organizacije i uporne borbe nikako ne mogu sačuvati. Posebno je naglašen značaj međunarodnog povezivanja sindikta i usklađivanja njihovih akcija.

                Delegate kongresa primio je predsednik Kipra Dimitris Hristofjas koji je u govoru potvrdio posvećenost nove vlade ponovnom ujedinjenju ostrva i njenu privrženost projektu socijalne države. Sekretar Veća SSSS Slavica Savić zahvalila se predsedniku Kipra na pruženoj podršci za očuvanje našeg teritorijalnog integriteta. Primajući zahvalnost, predsednik Dimitris Hristofofjas je ponovio rešenost kiparskog rukovodstva da ni po koju cenu ne odstupi od principijelnog rešavanja ovog problema koji umnogome podseća na onaj sa kojim se suočava i njegova zemlja.

                Dan uoči Kongresa održana je konferencija posvećena problemu migracija na kojoj je konstatovano da je osnovni uzrok migracija neuravnotežen razvoj današnjeg sveta kome pravac razvoja ne određuju istinske potrebe ljudi i težnja ka ostvarenju socijalne pravde, već interesi krupnog kapitala čiji je jedini cilj maksimalno uvećanje profita. Istaknuto je da se rešenje ne  sme tražiti ni u zabrani ulaska stranih radnika - koji su često neophodni nacionalnim ekonomijama, ni u potpuno liberalnom pristupu - koji radnu snagu shvata samo kao jedan od elemenata prisutnih na tržištu i prepuštenih njegovoj samovolji. Zaključeno je da je jedino trajno rešenje u  ravnomernom razvoju svetske ekonomije i u borbi za prava stranih radnika, kako bi se s jedne strane, oni zadržali u svojim zemljama, a s druge, sprečio socijalni damping čije su žrtve kako sami migranti, tako i domaći radnici.


U Lisabonu održana Međunarodna konferencija o izmenama Direktive EU o radnom vremenu

PREDSEDNIK ORBOVIĆ PREDSTAVLJAO SSSS

 Međunarodnom skupu na temu izmena Direktive EU o radnom vremenu prisustvovao je Ljubisav Orbović, predsednik SSSS. Skupu koji je organizovala Generalna konfederacija radnika Portugala (CGTP-IN) u Lisabonu, 13-14. novembra 2008. prisustvovali su predstavnici dvadeset  sindikata iz EU i drugih regiona Evrope.

Tema skupa odnosila se na predstojeće izmene Direktive EU o radnom vremenu kao faktoru utemeljenja socijalne Evrope. Sindikati su ocenjenili da predložene izmene svode Direktivu samo na fasadu, da su neprihvatljive za radnike i da ne uvažavaju prava radnika i njihovih porodica, kao i da ozbiljno narušavaju ravnotežu između profesionalnog i porodičnog života. Predložene izmene, smtraju sindikati, krše principe Ugovora EU, Povelje o osnovnim ljudskim pravima i odluke Evropskog suda pravde.

Izmene Direktive predviđaju mogućnost uvođenja dužeg radnog vremena  od 48 nedeljno kroz sistem tzv. „opt-out“-a, odnosno, mogućnost da radnik individualno dogovori sa poslodavcem svoje radno vreme, zatim da se vreme provedeno na čekanju ne računa kao radno vreme, te i da se period za izračunavanje maksimalnog trajanja radne nedelje produži sa četiri meseca na godinu.

Zbog ovih izmena, Evropska konfederacija sindikata (EKS) organizovaće, uz učešće sindikata iz cele Evrope, masovne demonstracije 16. decembra u Strazburu, i to dan uoči zasedanja Evropskog parlamenta, na kojem treba da budu usvojene ove izmene.

Predsednik Orbović je govorio na Konferenciji o radnom vremenu u Srbiji i problemima sa kojima su radnici suočeni u periodu tranzicije i privatizacije, zatim o čestom nepoštovanju odredaba zakona i kolektivnog ugovora o radnom vremenu od strane poslodavaca, kao i o najnovijim pojavama otpuštanja radnika zbog navodnog uticaja svetske finansijske krize na privredu Srbije. On je posebno istakao potrebu jačanja sindikalne akcije, hitnog formulisanja strategije sindikata kao odgovora na globalizaciju kapitala, široke diskusije o budućnosti sindikalizma i sprečavanju pada sindikalnog članstva kao savremenog fenomena, na koji sindikati u svetu nisu našli adekvatan odgovor.


Radionica srpskih sindikata sa predstavnicima nemačkog sindikata VER.DI

KVALITET SARADNJE SA NOVOM SRPSKOM VLADOM

U organizaciji kancelarije Fondacije "Fridrih Ebert" u Beogradu, 21 i 22. oktobra 2008. godine, održana je tematska radionica u kojoj su učestvovali prestavnici nemačkog sindikata neproizvodnih delatnosti VER.DI, jednog od najvećih sindikata DGB, u Nemačkoj i predstavnici SSS Srbije i UGS "Nezavisnost". Tema ovog skupa bila je "Predstavljanje situacije oba sindikata u pogledu kvaliteta saradnje sa novom srpskom vladom".

Delegaciju sindikata VER.DI činili su: Roland Tremper, predsednik Sindikata, poverenik Sindikata saobraćaja za Berlin Rajner Doring, član Predsedništva Gerd Budin, Sindikat zdravstva Anet Grec, zamenik predsednika i predstavnik Sindikata trgovine Manfred Birkam, predsednik UO univerzitetske klinike u Berlinu Karsten Beker, Sindikat medija i kulture Peter Šrot i Tomas Kosmar, predstavnik sindikata pošte Nemačke.

Prvog dana rada radionice u svojstvu domaćina sekretar Veća SSSS Slavica Savić je otvorila skup i pozdravila prisutne. U radu radionice u ime SSSS učestvovali su predstavnici sledećih granskih sindikata: predsednica Samostalnog sindikata putara Sonja Vukanović, član Predsedništva Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Vesna Popović, sekretar Sindikata uprave Milanka Kovačević, član RO Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Nataša Radenković, predsednik Sindikata estradnih umetnika i izvođača Dragiša Golubović, predsednik Samostalnog sindikata poštanskih radnika i komunikacija Zoran Pavlović, predsednik Samostalnog sindikata ugostiteljstva Radan Milovanović, sekretar RO Sindikata trgovine Radoslav Topalović i Svetozar Ercegovac, predsednik Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti.

U ime UGS "Nezavisnost" sastanku su prisustvovali: granski sindikat zdravstva Zoran Ilić, granski sindikat saobraćaja i Telekoma Aleksandar Titović, granski sindikat kulture Zoran Đuričić.

Uvodne napomene o političkoj situaciji u Srbiji, mestu i ulozi sindikata  i kvalitetu saradnje sa novom srpskom vladom, izneo  je Frank Hantke, direktor regionalne kancelarije Fondacije "Fridrih Ebert" za jugo-istočnu Evropu.

Bilo je reči i o perspektivama  Republike Srbije u pogledu položaja kandidata za pristupanje EU, gledano sa sindikalnog i socijalno-političkog stanovišta.

Radionica je nastavila sa radom po grupama, a tokom sutrašnjeg dana skup je održan u prostorijama UGS „Nezavisnost“.


Reagovanje Evropske konfederacije sindikata (EKS)

ODJECI IRSKOG „NE“ LISABONSKOM UGOVORU

Povodom rezultata referenduma u Irskoj i neprihvatanja Lisabonskog ugovora, EKS ocenjuje da radnici EU imaju puno pravo da se pitaju da li EU ide u pravom pravcu, i da li još odgovara na svakodnevne probleme gradjana. Brine i odsustvo snažne ideje o evropskoj integraciji nasuprot onoj koja je postojala u ne tako davnoj prošlosti. Nedostatak inspiracije ostavlja prostor nekontrolisanom ultraliberalizmu koji samo dopunjava već ozbiljno načeti socijalno-ekonomski kontekst i destabilizira sve veći broj radnika. Istovremeno, Savet evropskih ministara za zapošljavanje i socijalna pitanja na sastanku održanom 9. juna usvaja sporazum o radnom vremenu koji predstavlja neosporan i neprihvaljiv udar na radno zakonodavstvo EU, smatra EKS.

EKS kao jedini socijalni partner koji zastupa radnike na nivou EU ukazuje takodje na značaj socijalnog dijaloga ne samo za zaposlene, već i za demokratiju koju smatra fundamentalnim elementom evropskog socijalnog modela. Pod socijalnim modelom EKS podrazumeva pregovarački kapacitet, i iznad svega, poštovanje preuzetih obaveza. Socijalni dijalog ne može se svesti samo na sve više sastanaka koji nigde ne vode. On mora voditi stvarnim sporazumima koji će imati snagu. Socijalni dijalog je važniji nego ikada za definisanje i rešavanje problema sa kojima se gradjani svakodnevno suočavaju.


Završeno 97. zasedanje MOR

POZIV NA PROSLAVU

SOCIJALNOG DIJALOGA, «DECENT WORK» I JEDNAKOSTI

 

Ovogodišnjoj 97. godišnjoj konferenciji Međunarodne organizacije rada, održanoj  u periodu od 31.05. do 13.06.2008. godine u Ženevi – Švajcarskoj, prisustvovala je petočlana delegacija Saveza samostalnih sindikata Srbije, na čelu sa predsednikom SSSS Ljubisavom Orbovićem. Pod okriljem Konferencije održano je niz bilateralnih i multilateranih sastanaka, te paralelno, tokom rada Konferencije, organizovano je niz diskusija, prezentacija i okruglih stolova.

Pomenućemo samo neka od dešavanja:

Kao i svake godine, posebno je obeležen 12. juni – Dan borbe protiv rada dece, pri čemu je generalni direktor Međunarodne organizacije rada, g. Huan Somavia, posebno podvukao pravo dece na obrazovanje. U poslepodnevnim satima deca iz Ženeve i iz susedih francuskih gradova održala su ispred zgrade Ujedinjenih nacija simbolično okupljanje kao gest solidarnosti protiv dečijeg rada.

Održana je Ministarska konferencija o pitanjima zapošljavanja mladih i njihovom prelasku na «decent work« tj. na pristojna radna mesta u zemljama Zapadnog Balkana sa veoma važnim osvrtom i na Srbiju i izlaganjem gospođe Snežane Lakičević-Stojačić, državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalne politike.

Svetska federacija sindikata je na ovogodišnjom zasedanju MOR-a pozvala sve radničke delegate na sastanak «Solidarnost sa liderima Kolumbijskih sindikata», u okviru obeležavanja 60. godišnjice usvajnja 87. konvencije MOR-a o slobodi udruživanja i Deklaracije o univerzalnim pravima čoveka.

Konferenciju MOR-a su posetili i veoma uvaženi gosti, g. Danilo Turk predsednik Slovenije i predsedavajući Evropskom unijom i g. Martin Torrijos Espino, predsednik Paname, koji su se takođe obratili učesnicima Konferencije.

Međunarodni centar za obuku iz Torina organizovao je više događanja, a jedno od njih je bilo na temu poboljšanja «Socijalne zaštite u svetu» primenom nove e-platforme za prikupljanje i širenje informacija o ovim pitanjima. Programski i upravljački biro MOR «Bureau of Programming and Management ILO» je organizovao informativnu prezentaciju «Strateškog političkog okvira za period 2010-2015. godina» i pozvao sve zemlje da razmotre sajt ove organizacije i dostavljaju predloge da unapređenje njegovog rada.

Elektronsko glasanje za Governing Body MOR za period od 2008. do 2011. godine završeno je tako što će radničku grupu u ovom telu činiti:

-delegati: Indija, Australija, Kanada, Gvineja, Kolumbija, Japan, Nigerija, Alžir, Ruska Federacija, Nemačka, Velika Britanija, Norveška, Barbados i Sjedinjene Države,

--zamenici: Bahrein, Pakistan, Jordan, Meksiko, Kenija, Nepal, Brazil, Italija, Švedska, Angola, Rumunija, Kina, Argentina, Zimbabve, Togo, Južna Afrika, Francuska, Poljska i Singapur.

Bitno je napomenuti da će Srbija i dalje imati svog predstavnika u ovom veoma važnom organu MOR, g. Čanka iz sindikata UGS «Nezavisnost», koji je izabran kao substitut, a koji je u pomenutom glasanju obavio glasanje u ime radničke delegacije Srbije.

Ovo zasedanje je završeno pozivom generalnog direktora g. Huana Somavije da se naredne godine u svim zemljama proslavi Socijalni dijalog, «Decent work» i jednakost.


Sa 93. zasedanja MOR

USVOJENA DEKLARACIJA O SOCIJALNOJ PAVDI

Deklaracija MOR o „Socijalnoj pravdi za fer globalizaciju“ usvojena je posle dvogodišnje rasprave.

Generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata (MKS)  Gaj Rajder ocenjuje da u našem svetu u kome postoje velike nejednakosti u platama, visoka nezaposlenost i siromaštvo i sve manja zaštita za radnike, usvajanje Deklaracije demonstrira zajedničku rešenost da se izgradi svet zasnovan na socijalnoj pravdi.

Deklaracija sadrži elemente rada dostojnog čoveka koji su sada kodifikovani kao neodvojivi i međusobno povezani, i paragrafe koji potvrđuju mandat MOR – koji proističe iz njegovog statuta – da razmatra politike u oblasti ekonomije, finansija i trgovine s obzirom da sve one utiču na zapošljavanje. Jasno je da je uloga MOR da vrednuje te uticaje  kako bi se zapošljavanje i rad dostojan čoveka doveli u žižu ekonomske politike. Da bi se to ostvarilo MOR treba snažno i delotvorno da utiče na aktivnosti i politike koje predlažu MMF, Svetska banka i Svetska trgovinska organizacija.

U Deklaraciji takođe se naglašava pitanje ravnopravnosti polova i nediskriminacije, i poziva se na promovisanje novog paketa međunarodnih radnih standarda, posebno standarda koji se odnose na uptravljanje, tripartizam, politiku zapošljavanja i inspekcije rada kao dodatak fundamentalnim radnim standardima. Sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje sada su i formalno kodifikovani kao pravo koje omogućava realizaciju rada dostojnog čoveka.

Vlade treba da usvoje efektivne programe za ostvarivanje rada dostojnog čoveka. Naglašena je uloga MOR-a u postizanju proširivanja socijalne sigurnosti na sve, minimalne plate od koje se može živeti i sigurnih i zdravih uslova rada.


Program obuke MOR u Torinu

RAZVOJ POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

Međunarodna organizacija rada je, uz finansijsku pomoć ministarstva spoljnih poslova Italije, organizovala u Torinu, od 26. 5.2008. do 30. 5.2008. godine, u međunarodnom trening centru MOR, program obuke «Razvoj politike zapošljavanja mladih i izrada Nacionalnog akcionog plana za Republiku Srbiju». Od organizatora Programa, obuku su vodili program menedžer. Nicolas Serriere, Gianni Rosas, ekspert za pitanja zapošljavanja iz kancelarije MOR u Budimpešti, Valli Corbanese, nosilac projekta „Promocija zapošljavanja mladih u Republici Srbiji” i Alexandre Kolev, ekspert za programe zapošljavanja i razvoj veština. Učesnici programa obuke i izrade Nacionalnog akcionog plana iz Srbije su bili predstavnici ministarstava, sindikata i poslodavaca.

Do završetka Programa, urađeno je sledeće:

-upoznavanje sa važećom nacionalnom praksom, te politikama i programima tržišta rada koja se tiču mladih (promotivna politika, primenjene strategije i raspoloživa sredstva),

-uspostavljena je mreža koja će osigurati uporediv i koherentan pristup (razvoju, kontroli i evaluaciji) politici zapošljavanja mladih,

-definisani su prioriteti zapošljavanja mladih – predmet, cilj, svrha koji se žele postići Nacionalnim akcionim planom, kao i odgovornosti institucija prema njihovim nadležnostima.

Prikaz nacionalne prakse činio je izuzetno važan deo rada po radionicama, jer je bio vezan za različite komponente Nacionalnog akcionog plana (reformu sistema oburazovanja i obuke, promociju investicija i intenziviranje zapošljavanja, kao i promociju održivog okruženja za razvoj mikro- i malih preduzeća).

Progam je sadržavao izuzetno dobre analize i prezentacije organizatora programa, kao i rekapitulacije završenih aktivnosti i to:

-Zapošljavanje mladih: usmereno ka izazovima današnjeg vremena,

-dizajniranje akcionog plana zapošljavanja mladih u skladu sa promocijom pristojnog rada - „decent work“,

-promocija zapošljavanja mladih: multisektorski pristup,

-politike i programi prema potrebama radnika,

-kreiranje politika i programa, prema tražnji na tržištu rada i prema potrebama poslodavaca: privatnog sektora i u skladu sa razvojnom politikom preduzeća,

-prelazak iz školskih klupa na radna mesta: uloga institucije tržišta rada,

-prelazak iz škola na poslove: identifikovanje i targetiranje zainteresovane grupa - omladine,

-targetiranje – ciljanje zainteresovanih grupa,

-formulisanje politika: prioriteti, opcije i iznalaženje balansiranih rešenja,

-razvoj akcionog plana: predmet, ciljani rezultat, konačni rezultati i indikatori,

-razvoj akcionog plana: postavljanje sistema kontrole i evaluacije,

-razvoj akcionog plana: uloga i odgovornosti glavnih nosilaca aktivnosti,

-razvpj akcionog plana: portfolio rezultata i portfolio projekta,

-finalizacija akcionog plana i rekapitulacija,

-prezentacija Nacionalnog akciopnog plana.

Svi učesnici Programa iz Srbije, kao  i eksperti MOR-a dobili su certifikate o pohađanju kursa,  sa preciziranim ciljevima i sadržajem Programa i ostvarenim rezultatima.


MKS obeležia 12. jun

SVETSKI DAN PROTIV DEČIJEG RADA

Svetski dan protiv dečijeg rada obeležen je 12. juna. Povodom ovog dana, Međunarodna konfederacija sindikata izdala je „Mini vodič za aktivnosti protiv dečjeg rada“. Vodič sadrži uputstva i podršku sindikatima u aktivnostima protiv dečjeg rada. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, u svetu 218 miliona dece između 5 i 14 godina uključeno je u dečji rad. Mnoga deca ne samo da rade, već rade u opasnim uslovima i mnogo duže od normalnog radnog vremena i za odrasle.

Vodič je nastao uz pomoć MOR-IPEC programa i ukazuje na činjenicu da je 69% dece koja rade angažovano u poljoprivredi, a 9% u industriji. Najveći broj dece radi u Aziji i Pacifiku, 122 miliona; u podsaharskoj Africi 49,3 miliona; u Latinskoj Americi i Karibima 5,7 %. Sa 26%, proporcionalno je broj dece koja rade najveći u podsaharskoj Africi. Međutim, dece koja rade ima i u industrijalizovanim zemljama.

Prema vodiču MKS, sindikati imaju odgovornosti prema društvu i radnicima uopšte u obezbeđivanju da poslodavci poštuju radne standarde i zakone na svim nivoima. Radničke organizacije imaju dugu tradiciju odbrane ljudskih i radničkih prava, a dečji rad krši prava i dece, i odraskih.

Svetski dan protiv dečjeg rada ove godine naglašava obrazovanje kao ključni faktor u iskorenjivanju dečjeg rada. Dan je obeležen širom sveta aktivnostima usmerenim na dizanje svesti o tome da je obrazovanje pravi odgovor na dečji rad. U svetu, 72 miliona dece školskog uzrasta nije upisano u školu. Ima i dece koja su upisana, ali ne dolaze redovno ili su napustila školovanje. Dobro obrazovanje i osposobljavanje potrebno je da bi deca stekla kvalifikacije potrebne za uspeh na tržištu rada. Značajno je i za decu, i mlade koji su ekonomski i socijalno isključeni, a kroz obrazovanje mogu da se izvuku iz siromaštva. Vodič ističe da svuda gde su deca izostavljena iz obrazovanja, siromaštvo će se nastavljati iz generacije u generaciju. 

Previše dece umesto da ide u školu, ide da radi. Stoga svi-vlade, poslodavci i sindikati moraju da se angažuju u rešavanju ovog problema. U toj borbi treba koristiti kolektivno pregovaranje, učešće u tripartitnom dijalogu, promovisanje međunarodnih radnih standarda, učestvovati u Globalnom maršu protiv dečjeg rada i u Globalnom sindiklnom savezu za borbu protiv prinudnog rada i trgovine ljudima. Od velike je važnosti voditi akciju da se ratifikuju i sprovode konvencije MOR-a br. 138 i br. 182 koja se odnose na ovo pitanje.

MOR procenjuje da su 50% svih žrtava prinudnog rada deca. Konvencija br. 182 specificira da su deca koja rade u domaćinstvima, u poljoprivredi i na izolovanim imanjima, u rudarstvu, pravljenju cigala, tekstilu i ribarstvu najizloženija najgorim formama dečjeg rada.  Deca su sve više prinudni radnici kao rezultat trgovine ljudima.

Posebno se ističe problem Burme i strahovanja da će njena obnova nositi sa sobom rizik od dalje upotrebe dečjeg rada, prinudnog rada, trgovine ljudima i vojnog regrutovanja dece.


Zasedanja MOR u Ženevi do 14. juna

BITNA PITANJA O SVETU RADA

Zasedanja Međunarodne konfederacije rada koja se održavaju u junu svake godine u Ženevi prilika su za organizovanje raznih tematskih skupova. Ove godine, MKS je organizovala panel na temu rada dostojnog čoveka. Skupu su prisustvovali generalni direktor MOR-a Huan Samovia, predsedvavajući Radničke grupe ser Roj Trotman, potpredsednik zasednja Sera Dialo i generalni sekretar MKS Gaj Rajder. Panel se bavio pripremama za Svetski dan za rad dostojan čoveka koji se ove godine obeležava 7. oktobra. Tom danu prethodiće akcije sindikata svuda u svetu posvećene pravima iz rada, solidarnosti i iskorenjivanju siromaštva.

Godišnja konferencija MOR ove godine okuplja više od 3000 predstavnika vlada, poslodavaca i sindikata koji će raspravljati o čitavom nizu pitanja kao što su smanjivanje siromaštva na selu, najnovije stanje radničkih prava, strateški izazovi vezani za rad  dostojan čoveka, a 11. juna biće održan panel o rešavanju krize hrane kroz investicije, proizvodnju i rad dostojan čoveka.   

Drugi važan događaj bavio se pitanjima položaja migranata u zalivskim zemljama u organizaciji MKS, Internacionale građevinarstva i Centra za radničku solidarnost američkog AFL-CIO. Na skupu je jedan broj sindikata izneo svoja iskustva u odbrani prava migranata u regionu koji je poznat na međunarodnom planu po surovoj eksploataciji migranata.

Komitet konferencije za primenu radnih standarda raspravljaće o 25 slučajeva koji se odnose na sindikalna prava u pojedinim zemljama. Posebna sednica baviće se prinudnim radom u Burmi gde sistematsko kršenje ljudskih i sindikalnih prava i prinudni rad koje sprovodi vojna hunta čine život burmanskog naroda nepodnošljivim. MKS je u aprilu objavila izveštaj:“Kako trgovina i investicije održavaju burmansku huntu u životu“ i pozvala na masovnu humantitarnu pomoć postradalima u Burmi od tropskog ciklona Nargis.

Na plenarnoj sednici, održanoj 6. juna, Konferencija će se baviti globalnim izveštajem  MOR o „Slobodi udruživanja u praksi: naučene lekcije“ u kome se kaže da uprkos globalnom trendu da su građanska prava  priznatija, milioni radnika širom sveta još nemaju fundamentalna prava.


Postignut sporazum Kongresa sindikata Velike Britanije i vlade

IZJEDNAČENA PRAVA RADNIKA

Vlada Velike Britanije i Kongres sindikata polovinom maja izdali su zajedničko saopštenje koje predstavlja proboj posle šestogodišnjeg zastoja i otvara put za evropsku direktivu koja se odnosi na izjednačavanje prava radnika na odredjeno vreme koji se zapošljavaju preko agencija sa pravima stalno zaposlenih radnika.

Generalni sekretar Kongresa sindikata VB Brendan Barber ocenjuje da je sporazum pobeda za sindikate s obzirom da je ovo pitanje već dugo vapilo za rešenjem. On kaže da se previše radnika na odredjeno vreme u VB suočava sa lošim tretmanom i nepravdom. Sporazum po njegovoj oceni, otvara vrata mnogo jačoj pravnoj zaštiti koju ovi radnici zaslužuju.

I predsednik Kongresa sindikata Dejv Prentis kaže da je ovo dobra vest za radnike za koje su male plate, dugačko radno vreme i eksploatacija norma. Nisu svi radnici koji se zapošljavaju preko agencija u lošem položaju, ali oni koji jesu zaslužuju punu pravnu zaštitu, a ovaj sporazum je korak napred ka tome, ocenjuje Prentis.

EKS o sporazumu

U ime EKS oglasio se Džon Monks, generalni sekretar. On smatra da je ovo dobra vest za milione radnika na odredjeno vreme ne samo u Velikoj Britaniji. Sporazum raščišćava put za novu direktivu Evropske unije koja će se zasnivati na jednakom tretmanu od prvog dana i koju može derogirati samo kokektivni ugovor ili sporazum izmedju socijalnih partnera na nacionalnom nivou. Monks je izrazio očekivanje da će direktiva veoma brzo biti usvojena.


U Velikoj Britaniji novi propisi za male i srednje poslodavce

OBAVEZNO INFORMISANJE I KONSULTOVANJE RADNIKA

 

Od 6. aprila kompanije i organizacije koje zapošljavaju izmedju 50-100 radnika treba da uvedu sistem koji će omogućiti odvijanje dijaloga izmedju uprave i zaposlenih.

Propisi o informisanju i konsultovanju uvode u Veliku Britaniju pravo koje je sadržano u Direktivi EU, a koje mnogi radnici širom EU već uživaju. Prvi put u Velikoj Britaniji postojaće mehanizam koji će od poslodavca zahtevati da obaveštava i konsultuje zaposlene i njihove predstavnike o čitavom nizu pitanja koje se tiču poslovanja, zapošljavanja i restrukturacije kompanije.

Po novim propisima, zaposleni sada imaju pravo da im se kaže šta se dešava u kompaniji, ali i da se čuje njihov glas. „Trebalo bi da prestane praksa 'groma iz vedra neba' kada su zaposleni o otpuštanju sa posla saznavali preko radija ili putem elektronske pošte“, kažu u britanskom Savezu sindikata (Trades Union Congress).

Naravno, mnoge uspešne i dobro vodjene kompanije već godinama informišu i konsultuju svoje radnike preko ugovora koje sklapaju sa sindikatima, preko Saveta preduzeća ili foruma zaposlenih. „Odgovorni poslodavci svesni su komparativnih prednosti i veće konkurentnosti njihovih preduzeća ako se osoblje oseća cenjenim i uključenim u upravljanje“, zaključuju u TUC.

Ova prava iz Direktive EU treba u Velikoj Britaniji da budu dodatak postojećim pravima radnika, a ne njihova zamena. Pa će i već postojeća prava priznatih sindikata da budu obavešteni i konsultovani o kolektivnom višku radne snage ili njenom transferu nastaviti da se primenjuju.


Izgledi za zapošljavanje u EU

BOLJE, ALI NEUJEDNAČENO

 

Rast zapošljavanja impresivan tokom prošle godine, piše u Zajedničkom izveštaju o zapošljavanju koji su ministri za zapošljavanje EU usvojili krajem februara

 

Tokom poslednje dve godine otvoreno je skoro 6,5 miliona radnih mesta, a predvidja se otvaranje novih 5 miliona do 2009. kaže se u Izveštaju. Očekuje se da u 2008. nezaposlenost u EU padne ispod 7% što bi bio najniži nivo od sredine 80-tih prošlog veka. Izveštaj u kome se ocenjuje sprovodjenje nacionalnih programa reformi država članica u oblasti zapošljavanja veoma je optimističan. Medjutim, on naglašava i oblasti koje su još problematične- nezaposlenost mladih i nedovoljno investiranje u obrazovanje i obuku.

Vladimir Špidla, komesar EU za zapošljavanje kaže:“Skorašnje reforme tržišta rada počinju da daju rezultate. Strukturalna nezaposlenost pala je za jednu trećinu od 2004. i stopa zaposlenosti u EU koja sada iznosi 66%, približila se našem cilju od 70%. Od 2005. države članice sprovele su suštinske reforme s tim što su neke u tome bile mnogo snažnije. Treba da udvostručimo naše napore da bismo odgovorili na globalizaciju i starenje stanovništva, naročito da ciljano više investiramo u permanentno obrazovanje.“

Stopa zapošljavanja starijih radnika od 43,5% (cilj je 50%), žena 57,2% (cilj je 60%) nastavlja da raste u čitavoj EU. Ali, uprkos pozitivnom učinku u 2006. izgleda da EU do 2010. neće ostvariti cilj postavljen Lisabonskom strategijom od  70% zaposlenosti. Da bi se taj cilj ostvario, po sadašnjoj stopi rasta trebalo bi otvoriti novih 20 miliona radnih mesta.

Nezaposlenost je znatno pala: sa 8,9% u 2005. na 8,2% u 2006. i skoro sve zemlje članice doprinele su ovom trendu. I žene, i muškarci su profitirali s padom nezaposlenosti od 9% odnosno 7,6%. Dugoročna nezaposlenost takodje pada već dve godine za redom, sa 4% na 3,6%.

Medjutim, neki regioni i grupe imali su manje koristi od ovog trenda. Nekvalifikovani, invalidi i migranti još imaju probleme u zapošljavanju. Veliki problem svih država članica ostaje nezaposlenost mladih, u proseku 17,4%. Medjutim, to smanjenje je rezultat značajnog smanjenja u malom broju zemalja (Poljskoj, Bugarskoj, Litvaniji, Holandiji i Španiji). U nekoliko drugih, stopa je povećana od 2004. i dva puta je izvesnije da će mladi čovek biti bez posla nego ostali radnici.

Skoro polovina država članica EU ima ili formuliše sveobuhvani prilaz za balansiranje više fleksibilnosti tržišta rada sa sigurnošću zaposlenja. Mada se mora reći da je njihov učinak u specifičnim komponentama fleksigurnost mnogo manji.

·          Segmentacija tržišta rada ostaje i dalje značajan problem u mnogim državama članicama i mnoge se pre fokusiraju na specifične aspekte rregulisanja tržišta rada nego na reformu postojećeg radnog zakonodavstva

·          Reforme sistema socijalne sigurnosti ograničile su se samo na reformu penzijskog sistema

·          Aktivna politika tržišta rada zavisila je od opadanja potrošnje od 2000. kao udela u BNP i po radniku

·          Najzad, učešće u permanentnom obrazovanju u EU jedva da se povećalo u periodu od 2005-2006. Ustvari, palo je u polovini država članica, a obrazovanje odraslih i dalje ostaje neujednačeno

U Izveštaju se ističe da je ulaganje u ljudski kapital, bolje uskladjeno sa potrebama tržišta ključno za premošćavanje jaza u produktivnosti izmedju EU i njenih globalnih konkurenata. EU treba da uzme u obzir da obrazovanje mora početi u ranom uzrastu i nastaviti se tokom čitavog života, a obrazovanje stečeno na poslu treba da bude priznato u celoj EU.

U sve većem broju grana nema dovoljno radnika (zdravstvo, briga o starima, obrazovanje, majstori i zanatstvo). Postoji potreba i za boljim predvidjanjima i praćenjem budućih potreba za odedjenim profilima radnika.


Iz Baze podataka  Evropske komisije

„Žene i muškarci u odlučivanju 2007.- analiza situacije i trendovi“

 

Podaci za izveštaj uzeti su iz baze podataka Evropske komisije o položaju žena i muškaraca u odlučivanju koji se odnose na više pozicije u institucijama EU, u 27 država članica, nečlanicama Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj i dvema zemljama kandidatima, Turskoj i Hrvatskoj. Izveštaj prikazuje činjenice i brojke o odlučivanju u tri glavne oblasti: politici, privredi i javnim uslugama.

Učešće žena u nacionalnim parlamentima poraslo je sa 16% u 1997. na 24% u 2007. iako je još dosta ispod tzv. kritične mase od 30% što je minimum potreban da bi žene imale znatniji uticaj na politiku. Evropski parlament je malo iznad ove cifre (31% žena), a muškarci brojno nadmašuju žene u kabinetima vlada EU u odnosu 3:1 (24% žena, 76% muškaraca).

U privrednom odlučivanju žene su takodje veoma malo zastupljene. U svim državama članicamam, guverneri centralnih banaka su muškarci. U EU, žene čine 44% svih radnika, ali se zaposljavaju na nižim pozicijama. One zau zimaju samo 32% izvršnih funkcija (izvršni direktori, direktori i direktori malog biznisa). Sve je manja zastupljenost žena u krupnom biznisu gde su muškarci skoro 90% članovi upravnih odbora i poslednjih godina nije bilo značajnijeg poboljšanja.

Značajan napredak zabeležan je u zastupljenosti žena u centralnoj administraciji zemalja EU gde trenutno zauzimaju skoro 33% mesta na najvišem nivou hijerarhije u poredjenju sa 17% u 1999. Učešće žena na sličnim mestima u evropskim institucijama takodje je poboljšana sa 14% na nešto manje od 20% u istom periodu, ali ima još mnogo prostora za poboljšanje.

Svuda u EU, 70% sudija koje predsedavaju nacionalnim vrhovnim sudovima su muškarci i 30% žene, ali to je zato što u nedavno prikljućenim zemljama ima mnogo žena u sudovima – u Bugarskoj (76% žena) i Rumuniji (74%). U 15 zemalja EU samo 18% sudija su žene, što predstavlja samo mali napredak u odnosu na 1999. kada ih je bilo 15%.


Sindikati traže promenu politike MMF

ZAŠTITA ZA RADNIKE OD POSLEDICA EKONOMSKE KRIZE

 

Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) i svetski granski sindikati-Globalni sindikati (GS) veoma su zabrinuti zbog posledica koje ekonomsko usporavanje u svetu može imati na zaposlene i njihov standard. Oni su pozvali Svetsku banku (SB) i MMF da odobre znatno povećanje pomoći ove dve institucije zemljama koje žele da zaštite svoje gradjane i radnike, posebno najranjivije medju njima, od posledica ekonomske krize.

MKS ističe da će doći do povećanja nezaposlenosti, pada životnog standarda i rasta sitromaštva u velikom broju zemalja ukoliko se ne iznadje čvrst i koordiniran političiki odgovor na dramatičan porast finansijske i ekonomske neizvesnosti.

Svetski sindikati takodje traže od MMF i SB da pažnju usmere na politiku koja promoviše zapošljavanje dostojno čoveka, a ne da se koncentrišu na promociju deregulacije i deregulaciju tržišta rada. Pozivaju se međunarodne finansijske institucije (MFI) da pomognu zemljama koje žele da kontrolišu destabilizirajuće tokove kapitala što zahteva hitnu finansijsku pomoć da bi se prevazišli problemi platnog bilansa i tako poboljšala socijalna zaštita, zaštita na radnom mestu i prava radnika.  

Od MMF se traži da usvoji mere kojima će se zemljama pomoći da ublaže posledice globalnog usporavanja kao što su poskupljenja hrane i goriva; da im  se odobre hitni krediti za rešavanje finansijskih teškoća, kao i mere za zaštitu od destabilizirajućeg kretanja spekulativnog kapitala.

„Pre samo godinu dana“, kaže generalni sekretar MKS Gaj Rajder, „MMF bi bio zadovoljan da samo pusti tržišne snage da razreše krizu kao što je ova, ali na nedavnom sastanku Grupe 7 čak je i direktor MMF priznao značaj koordiniranog odgovora u vidu fiskalnog stimulansa tekućem globalnom ekonomskom zastoju.“  

I još nešto što je veoma značajno: svetski sindikati ponavljaju zahtev kome se pridružuju i druge organizacije gradjanskog društva da MFI konačno prestanu da uslovljavaju zemljame u razvoju reformama koje imaju štetne posledice po njihove privrede.


Tripartitni socijalni samit

NEOPHODNA SOCIJALNA EVROPA

„Evropi je potrebna efikasna socijalna dimenzija za njen uspešan ekonomski razvoj“, poručila je predsednica Evropske konfederacije sindikata, Vanja Ludbi-Vedin na tripartitnom socijalnom samitu 13. marta 2008. godine kojem su prisustvovali lideri sindikata Slovenije, Francuske i Češke.

Da podrška jedinstvenom tržištu zavisi od podrške socijalnoj Evropi, ukazao je i generalni sekretar EKS Džon Monks. Istovremeno, dva slučaja, koja su se našla pred Evropskim sudom pravde – Laval i Viking, a odnose se na položaj radnika migranata u Švedskoj i Danskoj, predstavljaju zapravo trijumf jedinstvenog tržišta nad funadamentalnim pravima na štrajk i pregovaranje i njihov uticaj savakako će se nepovoljno odraziti.

Smernice Lisabonske strategije imaju značajan socijalni kontest, pa bi kvalitet i borba protiv nesigurnog rada  trebali da budu u središtu nove Evropske strategije zapošljavanja. Fundamentalna prava nisu prava „drugog reda“ i to bi trebalo da imaju u vidu lideri EU na samitu krajem ove nedelje, zaključak je tripartitnog skupa.


Opomena kreatorima evropske ekonomske politike

BEZ GREŠAKA I LAŽNIH REFORMI

- Reagovanje EKS na poruke Konferencije o strukturnim reformama u Parizu, 17.3. 2008. -

 

Kreatori evropske ekonomske politike ne smeju više da zabadaju glavu u pesak, kaže EKS. Teškoće finansijskog sistema SAD i njene privrede ostaviće posledice i po Evropu i euro. Već je u toku preterana aprecijacija kursa eura sa ozbiljnim posledicama po radna mesta u EU.

Reagujući na poruke zajedničke konferencije o strukturnim reformama OECD-a (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) i MMF, održane u Parizu 17. marta 2008. EKS je ukazao da problemi treba da se rešavaju odgovarajućim instrumentima.

EKS ocenjuje da se „kazino“ kapitalizam oteo kontroli i da bi se njime trebalo pozabaviti kroz ponovnu regulaciju finansijskog tržišta. Kriza se zloupotrebljava da se progura neovlašćena deregulacija tržišta rada i radničkih prava što će za posledicu imati dodatnu nesigurnost i stvari učiniti još gorim.   

Stav je EKS da je prava mera za sprečavanje evropske privrede da sledi silazni trend privrede SAD intervencija na tržištu novca kao bi se stabilizovao euro, smanjile kamate i povećale investicije sa ciljem jačanja domaće tražnje. Ekonomska kriza ne sme da se koristi kao alibi za lažne strukturne reforme, ističe EKS.


U Ljubljani protest evropskih sindikata 5.aprila

ZA BOLJE PLATE I STANDARD

Demonstarcije će biti održane 5. aprila 2008. u Ljubljani na inicijativu Evropske konfederacije sindikata. Protesti će se poklopiti sa održavanjem sastanka ministara finansija EU i Centralne banke EU o finansijskoj krizi.

Sindikati će protestvovati zbog:

-pada udela plata (i kupovne moći) u nacionalnonm dohotku evropskih zemalja

-poziva evropskih lidera na ograničavanje plata radnika, posebno u javnom sektoru, u trenutku kada životni standard stagnira ili pada, i kada je potrebna veća kupovna moć. Čak i OECD tvrdi da u EU nema problema sa platama

-prevelikih plata direktora i drugih najviših rukovodilaca koje i dalje ubrzano rastu;

-stalnog jaza u platama između žena i muškaraca

Sindikati vode akcije za:

-povećanje kupovne moći kako bi se eliminisalo siromaštvo i povećala tražnja u evropskim posustalim privredama

-minimalnu platu dostojnu čoveka u svim evropskim zemljama i smanjivanje razlika u platama između zemalja

-manju razliku između rukovodećih struktura i radnika, i između žena i muškaraca


Generalna konfederacija rada Grčke pozvala radnike u generalni štrajk

ODBRANA SOCIJALNE SIGURNOSTI

Grčka konfederacija rada - GSEE pozvala je zaposlene na 24-časovni generalni štrajk 19. marta 2008. za odbranu sistema socijalne sigurnosti i povećanje plata.

 

Protesti i industrijske akcije u mnogim granama usledili su pošto je grčka vlada objavila predlog Zakona o reformi sistema socijalne sigurnosti. Dok troškovi života prosto ekplodiraju, vlada predlaže vrlo nizak nivo penzija. Za sindikate je neprihvatljivo da država zahvata u sistem socijalne sigurnosti pošto je decenijama zavlačila ruku u njegove fondove kojima duguje 12,4 milijarde eura; opljačkan je i penzijski fond u skandalu sa obveznicama što je za posledicu imalo gubitak stotina miliona eura; a zbog rada na crno i neredovnog zapošljavanja fond je bio na gubitku za više od 4 milijarde eura godišnje.

Sindikati i radnici protestuju zbog nefer i neprihvatljivog zakonodavstva koje zanemaruje  realno stanje:

·          Drastično smanjenje ili zamrzavanje penzija i produženje penzijskog staža;

·          Ukida klauzule za zaštitu rizičnih i nezdravih zanimanja;

·          Ne poštuje prava na penziju i radnike koji godinama plaćaju doprinose;

·          Spaja postojećih preko 140 penzijskih fondova u manje od 10 što će voditi administrativnom haosu;

·          To je oštar napad na radnike u privatnom sektoru, žene i zaposlene majke jer pogoršava zaštitu materinstva i usmeren je protiv interesa mladih radnika.

GSEE zahteva da se povuče ovaj zakon koji ne obezbeđuje dugoročnu održivost i preživljavanje sistema socijalne sigurnosti; da se donesu efikasne mere za sprečavanje erozije plaćanja doprinosa; da vlada ispuni svoje ustvane obaveze da garantuje javni penzijski sistem.

U pozivu se naglašava odlučnost GSEE da se bori za rad, plate i penzije dostojne čoveka.


 

Rukovodstvo SSSS primilo predstavnike MOR

JOVAN PROTIĆ NOVI KOORDINATOR ZA SRBIJU

U Veću SSS Srbije,  u oproštajnoj poseti boravila je g-đa Petra Ulshofer, direktorka regionalne kancelarije MOR u Budimpešti. G- đa Ulshofer prelazi na novu dužnost u Ženevu, a ovu priliku iskoristila je i da predstavnicima Saveza - Slavici Savić, sekretaru VSSS Srbije, Draganu Zarubici, potpredsedniku VSSS Srbije i Ivanu Pavićeviću, sekretaru Međunarodnog odeljenja, zvanično predstavi budućeg koorinatora MOR za našu zemlju, gospodina Jovana Protića. Otvaranje kancelarije MOR za Srbiju će u znatnoj meri olakšati našu komunikaciju sa tom organizacijom i doprineti boljoj realizaciji projekata koji nas očekuju u budućnosti.

Planovi MOR u sledeće dve godine obuhvataju pre svega oblasti zapošljavanja i unapređenja socijalnog dijaloga. Upravo ka unapređenju tog dijaloga usmeren je najnoviji projekat koji će finansirati austrijska Agencija za unapređivanje saradnje. Na osnovu prethodne analize predviđen je čitav niz akcija čiji će cilj biti promena regulative koja usporava pregovarački proces između socijalnih partnera, jačanje njihovih organizacija i podizanje svesti o smislu i značaju pregovaranja i sistema kolektivnih ugovora. Predviđeno je da se 13. marta 2008. godine, u Beogradu, održi sastanak repezentativnih sindikata sa Unijom poslodavaca Srbije, a 14. marta 2008. godine, sastaće se predstavnici reprezentativnih sindikata, Unije poslodavaca Srbije i Vlade Republike Srbije.


 

Sindikati suočeni sa novom ozbiljnom pretnjom

PROFESIONALNI RAZBIJAČI

Kongres sindikata Velike Britanije (TUC) kaže da  profesionalni razbijači sindikata iz SAD nisu dobrodošli u Veliku Britaniju-

Početkom februara, Kongres sindikata Velike Britanije (TUC) objavio je izveštaj u kome upozorava na pojavu čiji je cilj odvraćanje radnika od sindikata. O čemu se konkretno radi?

Britanski poslodavci sve više primenjuju praksu koju koriste njihove kolege u SAD za odvraćanje radnika od učlanjavanja u sindikat. Oni angažuju konsultantske firme koje ubeđuju radnike da se ne učlanjuju u sindikat jer, tvrde one, od toga imaju samo štetu.

Uporedo sa objavljivanjem izveštaja, TUC i američki AFL-CIO, najveća sindikalna centrala u SAD, angažuju se zajedno da bi sprečili poslodavce da satanizuju sindikate i zastrašuju zaposlene da se ne učlanjuju u njih. Dva sindikata nameravaju da razotkriju podmuklu taktiku koju koriste ovi razbijači da bi sprečili sindikat da dopre do radnih mesta na kojima još nije prisutan.

Izveštaj je za TUC sačinio dr Džon Logan sa londonskog ekonomskog fakulteta. U njemu se kaže da je razbijanje sindikata posao vredan više milijardi u SAD. Konsultanti koji se tim bave bili su toliko uspešni da uprkos tome što nekih 60 miliona Amerikanaca izjavljuje da bi želelo da se učlani u sindikat, članstvo u sindikatima privatnog sekotra iznosi skromnih 7,5% od ukupnog broja zaposlenih.

Taktika koju  koriste razbijači sindikata osmišljena je tako da uplaši radnike i odvrati ih od bilo kakvog pokušaja sindikata da ih pridobije na radnom mestu. Konsultanti koje plaćaju poslodavci upozoravaju radnike da će ih sindikat uznemiravati kod kuće, rizikovati njihovu sugirnost zaposlenja, i dovesti ih do gubitka zarade i nadoknada.

Zaposlenima kompanije dele letke u kojima ih upozoravaju da će ako se učlane u sindikat verovatno stalno biti u štrajku i izloženi nasilju ako se usude da u to vreme rade.

Mada je ova pojava razbijanja sindikata relativno neuobičajena u Velikoj Britaniji, TUC u izveštaju upozorava sindikate da obrate pažnju. Iako je zakon u Velikoj Britaniji mnogo strožiji prema poslodavcima koji krše radnička prava, aktivnosti razbijača sindikata verovatno će biti mnogo rasprostranjenije nego što mnogi sindikati to shvataju.

Generalni sekretar TUC-a, Brendan Barber kaže da podla taktika koju koriste konsultanti za razbijanje sindikata postaje sve privlačnija za jedan broj poslodavaca u Velikoj Britaniji. „Dobri poslodavci“, kaže Barber, „shvataju da je postojanje sindikata u kompaniji značajno u smislu bezbednosti na radu, komunikacije i obuke, i mnogi aktivno podstiču svoje radnike da se učlanjuju u sindikate. Međutim, jedan manji broj poslodavaca se plaši snage koju bi zaposleni dobili učlanjivanjem u sindikate i učiniće sve da sindikate spreči da uđu u njihove kompanije.“

On takođe kaže da su konsultanti za razbijanje sindikata „američki izvoz“ bez koga je radnim mestima u VB sasvim dobro. Ipak, aktivnosti razbijača sindikata su još malobrojne u VB u poređenju sa uticajem koji imaju u SAD. „Važno je da mi učinimo sve da ih potpuno sprečimo u njihovom poslu. Stoga je vrlo značajna naša saradnja sa američkim sindikatima na sprečavanju propagande konsultanata-razbijača sindikata“, ističe Barber.         

 Dr Logan ističe da već duže od tri decenije tzv. konsultanti za razbijanje sindikata pomažu američkim poslodavcima da ne poštuju fundamentalno radničko pravo da se organizuju u sindikate i vode kolektivne pregovore.

„U SAD postoji čitava industrija isključivo posvećena sprečavanju radnika da se organizuju u sindikate“, kaže dr Logan. „Neki od tih konsultanata sada rade na međunarodnom planu i teže da prošire svoj posao u VB i Evropi. Bitno je da se ne dozvoli da razbijanje sindikata ne procveta i sa ove strane okeana.“

Direktor za pridobijanje novog članstva američkog sindikata AFL-CIO, Stjuart Akuf, upozorava da je razbijanje sindikata postalo industrija vredna 4 milijarde dolara i da je to daleko najgori američki izvozni artikal. „Pošto ta industija raste i u VB, potrebno je da se udružimo i da se zajedno borimo protiv ovih visoko plaćenih, moralno propalih agenata korporativne pohlepe. Naša fundamentalna snaga leži u ujedinjenim radnicima i u akciji“, zaključuje američki sindikalni funkcioner. 


 

 

 

 
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije
Verzija na Srpskom English version >ai—