Uvodna strana

 


 

 

Beograd, 21.novembar.2011. godine

Srpsko – nemački sindikalni susret:

BUDUĆNOST MLADIH U SINDIKATIMA

Friedrich Ebert Fondacija u Beogradu je u saradnji sa Sekcijom mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije 19. novembra organizovala prvi susret mladih sindikalaca Srbije i Nemačke, i međusobno upoznavanje sa strukturom sindikata, načinom rada i perspektivama mladih u sindikatu i društvu.

Ovoj radionici su prisustvovali predstavnici više sindikata iz obe zemlje. Nemačku delegaciju su predstavljali aktivisti iz sindikata VER.di (sindikat javnih službi), GEW (sindikat nauke i obrazovanja), IG Metall (sindikat metalaca) kao i omladina DGB-a (nemačke sindikalne centrale), dok su srpske sindikate predstavljali mladi iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Industrijskog sindikata i Konfederacije slobodnih sindikata.

Iskustvo nemačkih kolega je dragoceno zbog dobrih rezultata u okupljanju, obrazovanju i aktivizmu i mobilizaciji za radnička prava ali i važne društvene teme mladih radnika i studenata.

Uprkos činjenici da su usled krize i strukturnih promena izgubili deo članstva, sindikati u Nemačkoj su veoma vidljivi i privlačni mladima.

Studenti u Nemačkoj takođe mogu biti članovi sindikata što otvara mogućnost za intenzivnu komunikaciju i međusobnu podršku u različitim pitanjima i kampanjama. Podrška mladima se nastavlja kontinuiranom i raznovrsnom edukacijom.

Pažnju mladih iz Srbije posebno su privukle provokativne kampanje i kratki filmovi sindikata poput “Šta je politika?!” o političkom aktivizmu i odgovornosti, kao i o učlanjivanju novog članstva. Jedna od najuspešnijih kampanja mladih metalaca pod imenom “Preuzimanje” (“Ubernahme”) iznosi javnosti i poslodavcima zahtev mladih na praksi i stažiranju, da im se po isteku obuke obezbedi stalan posao u istom preduzeću i poveća sigurnost mladih.

Akcija “Glasno i jasno!” je okupila nekoliko desetina hiljada mladih koji su dali snažnu podršku sindikalnim zahtevima i doneli veliki i pozitivan medijski publicitet. Predstavljene su i akcije mladih sindikata Ver.di u vidu jakog otpora desničarskim i neonacističkim strujama, zatim protiv nuklearne energije, i samita svetskih lidera na skupovima poput G8.

Između prezentacija rada i aktivnosti mladi sindikalci su razmenjivali pitanja o načinu finansiranja Sekcija mladih, biranju mladih funkcionera, učešću studenata u sindikalnom životu, međunarodnoj saradnji i solidarnosti. Govorilo se u uticaju sindikata na politički život i povezivanju sa određenim strankama i ideologijama, kako u vreme predizbornih kampanja, tako u vreme finansijske krize, na nacionalnom nivou i u Evropskom parlamentu.

aIzuzetno sadržajna radionica iznela je dosta primera dobre prakse, inspirisala, i postavila nove smernice radu i organizovanju mladih sindikalaca u Srbiji.

 

Beograd, 27.septembar.2011. godine

U Zenici održana Regionalna konferencija

DOSTOJANSTVEN RAD ZA MLADE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

U Zenici (BIH), 17.09.2011. godine održana je Regionalna konferencija o razmeni iskustava između nevladinih organizacija i sekcija mladih sindikata o dostojanstvenom radu za mlade ljude u jugoistočnoj Evropi. Organizatori konferencije su biliSolidar Suisse Swiss Labour Assistance” (nevladina organizacija) iz Švajcarske, a u radu Konferencije učestvovali su predstavnici nevladinih organizacija i sekcija mladih sindikata iz Bosne i Hercegovine, Švajcarske, Srbije i iz Prizrena i Peći.

Omladinski komunikativni centar iz Banja Luke je predstavio projekat pod nazivomIzaberi školu izaberi budućnost”. Istraživanja su pokazala da je prisutan visok procenat nezaposlenosti mladih osoba (58%). Cilj projekta je povećanje broja đaka u srednjim školama vezanih za nepopularna, uglavnom zanatska zanimanja, poboljšanje dosadašnje politike upisa u srednje škole kao i poboljšavanje profesionalnih servisa u osnovnim školama.

OrganizacijaSyri Vizionit iz Peći je predstavila projekatNeusklađenost”. Kao glavni problem mladih navode visoku stopu nezaposlenosti od čak 97,6% mladih starosti od 15 do 24 godine. Stručna osposobljavanja i profesionalne obuke se organizuju bez uzimanja u obzir potreba tržišta rada. U okviru projekta organizovani su sastanci sa srednjim stručnim školama i centrom za stručno osposobljavanje kao i konferencija sa nacionalnim Savetom za zapošljavanje.

UdruženjeZORA je predstavilo svoj projekat SIRES. U ovom projektu je zabeležena visoka stopa nezaposlenosti, visok procenat neformalne zaposlenosti, generalno loša ekonomska situacija koja ima negativan uticaj na položaj mladih na tržištu rada. “ZORA je kroz razne okrugle stolove podizala svest javnosti kada je reč o zapošljavanju mladih. Organizovali su i javne debate.

Komisija za mlade Zeničko-dobojskog kantona je napomenula da su politički aktivni i da zastupaju interese mladih kroz predstavnike u parlamentu.

Članovi Izvršnog odbora Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije predstavili su rad Sekcije u 2010. i 2011. godini sa akcentom na projekte realizovane u saradnji sa Solidar Suisse SLA.

Predstavnice Sekcije mladih UGS Nezavisnost su govorile o ciljevima i akcijama Sekcije mladih.

Nevladina organizacijaKocka iz Novog Sada je predstavila svoj projekatObuka devojaka u Vojvodini realizovan u 2010. godini. Obuka je obuhvatila pripremu učenica za tršište rada i upoznavanjem devojaka sa pravima žena. Sprovedena je i je anketa u kojoj je utvrđeno da devojke ne znaju na koji način im sindikat može pomoći.

Omladinski savez iz Kruševca se predstavio projektomRaskršće koji pruža pomoć u reintegraciji mladih/maloletnih delinkventkinja i bivših prestupnica. Ciljevi projketa su društveno uključivanje ove grupe, podrška u procesu njihovog zapošljavanja i potrazi za poslom, podizanje njihovog samopouzdanja kroz razvoj osećaja odgovornosti za njihovu sopstvenu budućnost.

Zaključeno je da treba uključiti što više organizacija i institucija u rešavanje problema nezaposlenosti mladih osoba. Sindikati potpomognuti nevladinim organizacijama imaju veliki potencijal u ovoj oblasti. Potrebno je aktivirati političare kako bi nam pomogli u rešavanju problema mladih kada su u pitanju dostojanstven rad i nezaposlenost.

Sekcija mladih SSSS je na godišnjoj konferenciji SLA održanoj 2010. u Vrnjačkoj Banji uspostavila kontakte i saradnju sa NVOKocka iz Novog Sada i Omladinskim savetom iz Kruševca na njihovim projektima, i tako dala doprinos zaštiti prava posebno ugroženih grupa mladih koje tek stupaju na tržište rada.

 

Beograd, 20.septembar.2011. godine

U Ankaranu (Slovenija), 15 - 17. septembra 2011.

ODRŽAN PRVI KAMP MLADIH SINDIKALACA ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE

Regionalni sindikalni savet „Solidarnost“ koji čine reprezentatitivni sindikati zemalja bivše Jugoslavije, Osnivačkom poveljom potpisanom 1. aprila 2011. u Ljubljani predvideo je osnivanje Odbora mladih RSS za jesen 2011. godine. Pozivu Saveza slobodnih sindikata Slovenije (ZSSS) su se odazvali predstavnici mladih 7 centrala, a skup je održan zahvaljujući Regionalnoj kancelariji Fondacije „Fridrih Ebert“.

Na početku kampa predočena je situacija i položaj mladih na tržištu rada u zemljama Evropske unije i analizirani su trendovi koji se razvijaju pod uticajem svetske ekonomske krize. Poslodavci poslednjih godina uspevaju da izdejstvuju znatno smanjenje obima prava i sigurnosti zaposlenih pod izgovorom da je poslovanju potrebno rasterećenje od troškova i maksimalno liberalizovanje nameta. U pokušaju da omoguće zapošljavanje što većeg broja mladih države menjaju oblike standardnih oblika rada i sve je više ugovora na određeno, privremenih poslova, angažuju se pretežno agencijski“ ili tzv. „rentakar“ radnici, produžavaju se stažiranja ili probni rad, ali i smanjuju minimalne zarade za mlade koje postoje u nekim zemljama. Česte su zloupotrebe mladih čiji se pripravnički ili probni staž finansira iz budžeta, tako što poslodavci stalno iznova koriste rad mladih u tim programima bez namere da ijednog zaposle na neodređeno. Zbog toga je u Sloveniji pripravnički staž ukinut 1997. godine. U Španiji na primer, ugovori o radu za mlade se razlikuju od ostalih ugovora po tome što daju manje prava na početku radnog odnosa. Dok mladi ostanu u radnom odnosu 2 ili 3 godine, obim prava se povećava ali oni to ne dočekaju jer su sa porastom prava manje konkurentni te ranije gube posao.

Sa druge strane, teži se povezivanju obrazovanja i potreba privrede kroz programe stručne prakse a u okviru aktivnih politika tržišta rada daju se i različite poreske olakšice za zapošljavanje mladih. U Francuskoj se npr. ugovori o radu na određeno vreme oporezuju sa dodatnih 5% kako bi se destimulisalo insistiranje na fleksibilnosti zaposlenja.

Sindikati imaju svoje mere – nemački DGB ima internet portal za pravnu i drugu pomoć mladima i studentima, italijanski CGIL ima naloge na Fejsbuku i Tviteru preko kojih komunicira sa mladima, u Mađarskoj organizuju različite društvene akcije, a irski sindikat ICTU ulaže značajna sredstva u obrazovanje (dokvalifikaciju i prekvalifikaciju) mladih preko projekata.

Nakon toga predstavljena je situacija mladih i njihovi glavni problemi u svakoj od zemalja bivše Jugoslavije. Neke se tačke preklapaju, a to su visoka nezaposlenost, neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, veliki broj mladih koji rade na crno ili u nesigurnim oblicima rada, zloupotrebe državnih podsticajnih mera za zapošljavanje mladih kao i nepoznavanje prava u radnom odnosu.

Zaključeno je da Odbor mladih RSS Solidarnost treba da pokrene projekte za saradnju u regionu i razmenjuje informacije o modelima dobre prakse i iskustvima država koje su u različitim fazama evropskih integracija, od Slovenije koja je od 2004. članica EU, preko država-kandidata, do Srbije kojoj tek predstoji sticanje kandidatskog statusa. Posebno je značajno uspostaviti mrežu za upozoravanje na prakse ili mere koje daju loše rezulate. Mnoge od politika koje su preduzimane u Sloveniji biće primenjene i u državama u regionu, i samo pravovremena informacija može da spreči rast nezaposlenosti i dalju destabilizaciju radnih odnosa.

Predstavljene su aktivnosti različitih studentskih i omladinskih organizacija u Sloveniji. Uspostavljena je uspešna saradnja studentskih organizacija i sindikalnih struktura, što se dobro videlo prilikom referenduma o „Zakonu o malom radu“ koji su građani Slovenije odbili ogromnom većinom, među kojima najviše upravo mladih. Nedavno je osnovan i poseban sindikat „Mladi plus“ u sklopu ZSSS da bi se dalje zaštitio položaj mladih na tržištu rada.

Bilo je govora i o stalnom angažovanju sindikata ZSSS na području zaštite i integracije migranata. Slovenija je prvi stepenik ka daljim kretanjima radnika iz zemalja bivše Jugoslavije ka zemljama EU, a veliki broj u sektorima građevinarstva i ugostiteljstva radi na crno. Radnicima migrantima u Sloveniji često se krše njihova osnovna radnička prava za koja često i ne znaju pa tako ostaju u vlasti poslodavca, koji pronalaze nove načine za izbegavanje svojih obaveza prema radnicima i državi. U ogromnom broju slučajeva radnicima se ne uplaćuju socijalni doprinosi, kasne im plate, ne izdaje im se radna dozvola, itd. Zabeležen je i veći broj slučajeva da poslodavci radnicima naplaćuju takozvani „porez na krizu“ (odbijaju radnicima 10% od plate).

Učesnici kampa su diskutovali i o nacrtu Pravila rada Odbora mladih, definisane su oblasti rada i međusobne saradnje, i predviđeno je da se u narednom periodu kroz projekte osnaži povezivanje i razmena iskustava.

Posle slovenačkog sindikata ZSSS, predsedavanje od 1. januara 2012. godine preuzimaju reprezentativne centrale u Srbiji, i to prvo SSSS.

 

Beograd, 1.april.2011. godine

REZULTATI ANKETE O POLOŽAJU MLADIH U SRBIJI

Od 7 – 17. februara 2011. godine Sekcija mladih SSSS sprovela je Anketu o položaju mladih koja je obuhvatila 779 mladih od 15 do 35 godina iz cele Srbije. Cilj ove Ankete, jednog od najobuhvatnijih istraživanja o mladima od 2004. godine, je utvrđivanje položaja i problema sa kojima se mladi suočavaju tokom školovanja, prilikom traženja posla i na samom radnom mestu, kao i u društvu uopšte.

Istraživanje je, između ostalog, inicirao podatak iz Ankete o radnoj snazi u Srbiji (oktobar 2010.) koji iznosi da se čak 50,1% ukupne nezaposlenosti odnosi na mlade od 15 do 35 godina! Visoka nezaposlenost mladima uskraćuje dostojanstven život i rad kakav imaju njihovi vršnjaci u Evropi.

Najviše anketiranih (46%) ima završenu srednju školu dok je visok i broj onih sa visokim obrazovanjem. Na neodređeno radi oko 70% a na određeno 30% ispitanika. Samozaposlenih je svega 5%.

Tek nešto više od polovine zaposlenih (56,5%) radi u struci, a 45% svih (i zaposlenih i nezaposlenih) ispitanika bi radilo i van struke i svojih kvalifikacija što govori o visokoj svesti o nezaposlenosti i njenim posledicama. Poslom koji obavlja zadovoljno je od oko 54% do 80% zaposlenih a nije zadovoljno 15%, dok istovremeno prihodima nije zadovoljno 45% zaposlenih, a zadovoljno je svega 18%.

Mobiranih i diskriminisanih ukupno je blizu 15%, dok još toliko mladih nije sigurno da li su njihova prava i dostojanstvo ugroženi. Šta je “rad na crno” zna  97% ali svega oko 15% se izjašnjava da na taj način ostvaruje prihode (procene govore da 30% mladih radi na crno). To ukazuje da neki nisu spremni da se izjasne, a za druge je to sasvim normalna pojava i ne žele da je drugačije klasifikuju.

Pored ovih pitanja o radnom odnosu, Anketa je obuhvatila pitanja o kvalitetu života. Sa roditeljima živi 60% svih ispitanika, dok u sopstvenom stanu živi nešto više zaposlenih (29%) nego svih grupa mladih (23%). U braku je 10-ak procenata više onih koji su u radnom odnosu nego onih koji nisu.

Na pitanje na šta se troši raspoloživi novac, gotovo 90% mladih je odgovorilo „na zadovoljenje osnovnih potreba“, dok je nekoliko njih dopisalo da „nema ni za to“. Pored obezbeđivanja gole egzistencije, 20% ispitanika (uglavnom zaposleni i srednjoškolci) sredstva troše na zabavu, oko 17% na edukaciju, a 11% (uglavnom iz Beograda i drugih većih gradova) na putovanja.

Zanimljivo je videti koliko su zaposleni optimističniji od nezaposlenih – 57% onih u radnom odnosu očekuje (vrlo) dobru sopstvenu budućnost naspram oko 55% nezaposlenih, dok 11% zaposlenih očekuje (vrlo)lošu budućnost naspram 14% nezaposlenih. Svoj život je ocenilo (vrlo) dobrim oko 44% svih ispitanika (opet više zaposlenih), i manje njih očekuje lošu budućnost (11%) u odnosu na sve mlade (preko 15%). Tek 15-ak procenata svih mladih očekuje (vrlo) dobru budućnost Srbije a natpolovični su pesimizam i očekivanje (vrlo) loše situacije u državi, što između ostalog ukazuje na veoma nisko poverenje mladih u nju.

Čak 47,4 bi (možda) otišlo iz države dok ukupno 40% “ne razmišlja da napusti Srbiju”; među onima koji sigurno odlaze prednjače nezaposleni – njih 17% a 6% zaposlenih i kod ovih poslednjih razlozi su nezadovovoljstvo poslom i politički razlozi.

Razlozi odlaska su za 38% osoba nizak životni standard, za 15% odsustvo perspektive, za 10,5% nezaposlenost, zbog daljeg školovanja 4%, a zbog političkih razloga i nezadovoljstva poslom po 1,5%

Zadovoljstvo obrazovanjem je iskazalo svega 15-ak procenata mladih dok bi 50 – 80% njih verovatno sprovelo reformu sistema obrazovanja

Rešenje za nezaposlenost 48,5% mladih vidi u većoj brizi države o mladima, 41% smatra da je potreban opšti veći standard a 4,6% da bi bolje obrazovanje popravilo stanje. Oko 90% svih ispitanika ocenjuje visoku uslovljenost zapošljavanja političkom pripadnošću. Svega 3% ispitanih je zadovoljno tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji, još 19% je delimično zadovoljno dok je potpuno nezadovoljno 45% mladih. Ima i onih koji ni pod kojim uslovima ne bi u EU.

Sve ovo pokazuje da su mladi izrazito nezadoljni kvalitetom, perspektivom i uslovima života i da je glavni krivac ogromna nezaposlenost i nizak standard, kao i da je u toku novi talas “odliva mozgova“, pogovoto onih koji su na kraju studija i prelaze na tržište rada.  

Sekcija mladih  SSSS je 11. marta organizovala radionicu za članove Konferencije Sekcije na kojoj se raspravljalo o rezultatima istraživanja i daljim koracima. Mladi sindikalni aktivisti su raspravljali o problemu informisanja mladih i kako dostupnost i kvalitet informacija poboljšati, zatim kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, problemu neusklađenosti sistema obrazovanja sa potrebama privrede i nedostatku prakse, i naravno – povećanju zaposlenosti odnosno prevođenju u legalni radni odnos onih koji rade „na crno“. Sekcija mladih će uskoro organizovati tribine o položaju mladih u nekoliko gradova, kako bi se što veći broj mladih, organizacija i institucija angažovao na unapređenju položaja mladih, i kako bi društvo i država u njima videli priliku, a ne problem.

Beograd, 12.08.2008. godine

Sekcija mladih učestvovala na manifestaciji SUS

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

U organizaciji Studentske unije Srbije 12. avgusta ove godine na Adi je održana manifestacija povodom Medjunarodnog dana mladih. Učešće u ovoj manifestaciji je uzela i Sekcija mladih SSSS, a Savez samostalnih sindikata Srbije je finansijski pomogao održavanje ovog skupa. Na Adi se okupilo više od 40 omladinskih organizacija, koje su promovisale njihov rad.

Predstavnici Sekcija mladih SSSS su na svom štandu delili promotivni materijal, razgovarali sa posetiocima o osnovnim aktivnostim Saveza samostalnih sindikata Srbije i Sekcije mladih SSSS u cilju poboljšanja položaja mladih u društvu, tokom školovanja, prilikom zapošljavanja i na radnom mestu.

Fondacija „Fridrih Ebert“, koja već godinama podržava rad Sekcije mladih SSSS, je simbolično povodom Medjunarodnog dana mladih donirala Sekciji mladih SSSS kompjuter sa pratećom opremom, radi pomoći u radu i opremanja kancelarije Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Beograd, 17.06.2008. godine

SAOPŠTENJE

 

Da  li  znate  koliko  mladih  u  Srbiji  je  nezaposleno? Koliko  mladih ne može  sebi da  priušti  školovanje? Koliko  mladih  radi  na  crno?  Koliko  mladih  žena  nije  dobilo  posao  zbog  želje  da  postanu  majke?    Mi  znamo!

 

VREME  JE  

 

DA  SRBIJA ČUJE NAŠE  PROBLEME,

20. JUNA  NA  TRGU  NIKOLE  PAŠIĆA  U  18  ČASOVA.

 

Visok nivo nezaposlenosti među mladima i nedostatak pristojnog posla za mlade ljude, zajednički je problem za sve mlade u regionu. Stoga su se mladi sindikalni aktivisti iz celog regiona Jugoistočne Evrope udružili u zajedničkoj borbi za veću zaposlenost mladih, pristojan rad za mlade ljude, aktivno učešće mladih u društvenom životu, kao i u pozivu mladima da se bore za svoja prava!

18. sekcija mladih sindikata iz  celog regiona JIE će organizovati kampanje – koncerte u deset gradova u regionu: Beograd, Budimpešta, Bukurešt, Sofija, Skoplje, Sarajevo, Zagreb.... u isto vreme 

 

20. JUNA 2008.g.

 

I pozvati sve mlade ljude da se bore za svoja prava, da se pridruže sindikatu i kolektivno zaštite svoja prava i interese, da ojačaju svoj uticaj na kreiranje većih mogućnosti zapošljavanja i poboljšanja uslova rada za mlade ljude, i time daju svoj doprinos kreiranju današnjeg društva;

I pozvati sve odgovorne strukture vlasti da daju prioritet većoj zaposlenosti mladih, da obezbede mladima mogućnost pristojnog zapošljavanja, da uključe mlade u procese donošenja odluka na svim nivoima u oblastima od interesa za mlade ljude.

 Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije i Sekcija mladih UGS „Nezavisnost“, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert, će na taj dan organizovati kampanju u BEOGRADU na TRGU NIKOLE PAŠIĆA sa početkom u 18.00h koja uključuje:

ü        Program – performansi, postavljanje punktova sa različitim sadržajima i podela propagandnih materijala, obraćanje organizatora i promotera, projekcije naših akcija i poruka, itd.

ü        KONCERT popularnih muzičkih grupa i pevača.

IZVOĐAČI : SANŠAJN,  ĐURA I MORNARI,  STRIP,  DJ  MARKO  VUKOVIĆ. VODITELj:  GALEB,  MTV  ADRIA

MLADI, BORIMO SE ZA NAŠA PRAVA!

 

Beograd, 1.06.2008. godine

 Mladi sa regionalnog kampa u Mađarskoj poručili:

VREME JE

Regionalni kamp za mlade sindikalne aktiviste, koji se tradicionalno organizuje u Mađarskoj, održan je i ove godine, po osmi put, od 28. do 30. maja 2008. godine, u organizaciji mađarskog sindikata MSZOSZ, a uz finansijsku pomoć Fondacije Friedrich Ebert.

Na "VIII DTKM kampu za mlade" je učestvovalo 32 mladih sindikalnih aktivista iz Srbije, Rumunije i Mađarske. Ispred Srbije, učestvovalo je 13 mladih, 8 predstavnika Saveza samostalnog sindikata Srbije i 5 predstavnika UGS "Nezavisnost".

Kako prepoznati interese mladih i zastupati ih na državnom nivou, kako osmisliti dobar program za uključivanje mladih u sindikat, edukovanje mladih ljudi kako da se odnose prema radnom mestu, uz moto: "Pokaži nam kako se ponašaš prema mladima i pokazaćemo ti kakva je budućnost organizacije", samo su neki od ciljeva Sekcije mladih Mađarske, koje je prezentovao Csaba Horváth.

Uprkos razlikama u pripadnosti sindikatu, jeziku, privrednom razvoju zemalja iz kojih dolaze, članstvu u EU, mladi Mađarske, Rumunije i Srbije, jedinstveni su u tome da je neophodna/o:

 

l        fuzija sindikata,

l        edukacija članstva - uvođenje sindikata u srednje škole i fakultete,

l        poboljšanje kvaliteta uslužnih delatnosti, uvođenje novih tehnologija i sredstava komunikacije između članova,

l        pridobijanje novog članstva,

l        bolja raspodela članarine i formiranje fondova za slučaj nezaposlenosti i štrajka,

l        unaprediti imidž sindikata,

l        kontrola zakonskih propisa putem socijalno ekonomskog saveta.

 

Predsednik Euroregije Dunav-Tisa-Kriš-Moriš, Peter Šaroši, predstavio je projekat Euroregije pod nazivom: "Informisanje i edukacija radničkih organizacija", s kojim je konkurisano pri Evropskoj uniji, a koji je planiran da se realizuje u periodu od godinu dana. U okviru projekta, održaće se pet stručnih savetovanja, na teme kao što su: migracija radne snage, uslovi rada, prekogranično zapošljavanje i slično. Do kraja juna, očekuje se odluka EU o ovom projektu. Ujedno, Peter Šaroši, pozvao je sve mlade, koji su zainteresovani, da se priključe u realizaciji ovog projekta.

Najviše pažnje posvećeno je, svakako, do sada najvećem projektu mreže mladih jugoistočne Evrope pod sloganom: "Vreme je", u kojem učestvuje 18 sekcija mladih sindikata JIE.             U Srbiji, u realizaciji EU (ETOSZ)-FES-SEEYN projekta, učestvuju Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije i Sekcija mladih UGSH pod sloganom:

VREME JE - MLADI, BORIMO SE ZA VAŠA (NAŠA) PRAVA!

DOĐITE!!!

 Beograd, 26.05.2008. godine

 

 MLADI SINDIKALCI U PRIDOBIJANJU PODRŠKE JAVNOSTI

 

 “Kako pridobiti podršku javnosti u zaštiti svojih prava?”, “Kako se predstaviti u medijima, pripremiti i održati govor?”, “Kako savladati tremu pred javni nastup?”, "Kako uspešno pregovarati?", samo su neka od pitanja sa kojima se mladi, neminovno, susreću skoro svakodnevno u svom radu i sindikalnoj borbi.

Zbog toga je Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije, uz finansijsku pomoć švajcarske organizacije za pomoć svetu rada - SLA, organizovala tri trodnevna seminara za aktiviste Sekcije mladih Samostalnog sindikata Srbije. Do sada su održana dva seminara, (u Kruševcu od 16. do. 18. maja i seminar u Bečeju, od 23. do 25. maja o.g.) na kojim je učestvovalo 50 mladih sindikalnih aktivista iz Požarevca, Leskovca, Beograda, Kruševca, Jagodine, Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Subotice, Kikinde, Bečeja, Rume, Šida i drugih gradova. Treći seminar za mlade sindikalne aktiviste će biti održan od 31. maja do 1. juna u Kruševcu, kojem će prisustvovati još 25 učesnika iz cele Srbije.

Edukovanje mladih sindikalnih aktivista da na najbolji način reprodukuju svoje znanje i veštine, da budu što uspešniji u rešavanju problema od značaja za život i položaj mladih u društvu, bio je cilj održavanja ovih seminara.

O tome kako biti uspešan pregovarač, kako na najbolji način razumeti, uobličiti i preneti poruku i ostvariti dobru komunikaciju, kako napisati saopštenje za javnost koje neće ostati zatureno u nečijoj fioci ili biti bačeno u kantu za otpatke, kako organizovati kampanju uz timski radi koji je preduslov svakog uspeha, govorili su iskusni predavači iz Centra za moderne veštine i profesionalci u ovoj oblasti, Natša Ristić, Prvoslav Plavšić, Bojana Ranković i Miloš Đajić.

Tokom seminara mladi sindikalci su razgovarali i o problemima sa kojima se mladi suočavaju u svakodnevnom životu: visok nivo nezaposlenosti među mladima i nedostatak pristojnog posla za mlade ljude, nepotizam prilikom zapošljavanja, rad na crno, ugovori o radu na određeno vreme. Upravo zbog toga tokom seminara učesnici su imali i konkretne zadatke da, podeljeni u  grupe, urade projekat za određenu kampanju i da je potom prezentuju ostalim učesnicima. Osmišljeno je nekoliko kampanja:

l                    "Sindikalci prvomajci" i "Probudi se" i "Ujključi se"  - poziv mladim ljudima da se bore za svoja prava; 

l                    "Diplomci"  i "Muzikom protiv nezaposlenosti" – akcija smanjenja nezaposlenosti među mladima koji nakon stečenih diploma ne mogu da zasnuju radni odnos;

l                    "Crno u belo" – stop radu na crno;

l                    "Da li znas da imaš pravo?" - upoznavanje mladih sa radnim pravima i promocija Sekcije mladih;

l                    "Nemoj da ćutiš i trpiš, pozovi Sindikat" – zaštita na radu radnika koji rade u neadekvatnim uslovima.

            Ono čime su bili iznenađeni kako organizatori i predavači, tako i sami učesnici, jeste velika požrtvovanost i želja učesnika da urade zadatak što bolje i uspešnije, te su čak i večernje sate koristiti da završe svoje projekte. Rezultat uloženog truda i timskog rada bili su veoma interesantni, efektni i realni projekti koji su, uz sugestije i predloge predavača, dobili aplauze kolega i realnu osnovu za realizaciju!     

            I na kraju, jedino ZAJEDNO I ORGANIZOVANO možemo ostvariti svoja prava u društvu!  Zato pozvatamo sve mlade ljude da se bore za svoja prava, da se pridruže sindikatu i kolektivno zaštite svoja radna prava i interese, da ojačaju svoj uticaj na kreiranju današnjeg društva.

SEKCIJA MLADIH SSSS


 
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije
Verzija na Srpskom English version >ai—