P     R     E     D     L    O     G

 

 

                    UNIJE            POSLODAVACA               SRBIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR

 

                 ZA HEMIJU I NEMETALE

 

                 ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEOGRAD NOVEMBAR 2002

 

 

 

 

 

          PREDLOG  UNIJE  POSLODAVACA  SRBIJE

 

 

 

 

   Na osnovu clana 143 stav 1 Zakona o radu ( Sluzbeni glasnik RS br.70 / 2001 i 73 / 2001 ),

 

 

Reprezentativni granski sindikati :

 

 

Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije – koga zastupa predsednik--------------

 

 

Granski sindikat hemije, nemetala, energetike i rudarstva « Nezavisnost « koga zastupa

predsednik ------------------

 

 

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata – Granski sindikat hemije i nemetala koga zastupa predsednik--------------

 

 

 

 

                                                             I

 

 

 

Reprezentativno udruzenje poslodavaca :

 

 

 

Unija poslodavaca Srbije – koju zastupa predsednik--------------

 

 ,

 

                        Zakljucuju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR

 

             ZA HEMIJU I NEMETALE

 

             ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE

 

 

 

 

 

 

 

                             I OSNOVNE ODREDBE

 

 

1.      Cilj kolektivnog ugovora

 

 

                             Clan 1

 

   Ovim kolektivnim ugovorom ( u daljem tekstu : ugovor ) u skladu sa zakonom i drugim propisima, uredjuju se prava, obaveze i odgovornost iz radnom odnosa, postupak zakljucenja kolektivnog ugovora, medjusobni odnosi ucesnika kolektivnog ugovora i druga pitanja od znacaja za zaposlenog i poslodavca

 

 

   Poslodavcem u smislu  stava 1 ovog clana smatra se poslodavac koji obavlja preteznu delatnost u oblasti hemije i nemetala ( podgrupa delatnosti  Proizvodnja hemikalija,hemijskih proizvoda i vestackih i sintetickih vlakana   : 14110; 14120; 14130; 14210; 14220; 14300; 14401; 14402; 14500; 24110; 24120; 24130; 24140; 14150; 24160; 24170; 24200; 24300; 24410; 24420; 24510; 24520;24640 ; 25110; 25120; 25130; 25210; 25220; 25230; 25240; 26110; 26120. 26130; 26132; 26140; 26150; 26210; 26220; 26230; 26240; 26250; 26260; 26300; 26400;26510;26520;26530; 26610; 26620;26630;26640; 26650;26670;  26810; 26820 )

 

 

              

                             2.PRIMENA

 

                             Clan 2

 

   Ovaj  ugovor neposredno se primenuje i obavezuje sve poslodavce koji su clanovi udruzenja poslodavaca , potpisnika ovog  ugovora, od dan stupanja na snagu ovog  ugovora.

 

   Ovaj  ugovor neposredno se primenjuje i obavezuje poslodavce koji su naknadno pristupili udruzenju poslodavaca, od dana pristupanja tom udruzenju.

 

 

 

                             Clan 3

 

 

   Odredbe ovog  ugovora primenjuju se na sve zaposlene kod poslodavaca.

 

 

                             Clan 4

 

   Pojedinacnim kolektivnim ugovorom mogu se utvrditi veca prava od prava utvrdjenih u ovom ugovoru, kao i druga prava koja nisu predvidjena ovim  ugovorom, u skladu sa zakonom.

 

   Pojedinacni kolektivni ugovor ne moze da sadrzi odredbe kojima se zaposlenom utvrdjuju manja prava ili nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrdjeni ovim  ugovorom.

 

 

 

                             II ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

                             I  Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

 

 

                             Clan 5

 

   Radni odnos sa poslodavcem moze da zasnuje lice koje, pored zakonom utvrdjenih uslova, ispunjava i druge uslove za rad na odredjenim poslovima, utvrdjene opstim aktom poslodavca ( u daljem tekstu: Pravilnik o sistematizaciji poslova).

 

 

 

                             III STRUCNO USAVRSAVANJE I OBRAZOVANJE

 

 

                             Clan 6

 

   Zaposleni ima pravo i obavezu da se strucno osposobljava i usavrsava u toku radnog odnosa.

 

   Poslodavac  obezbedjuje zaposlenom obrazovanje i  strucno  usavrsavanje, zavisno od svojih potreba , u skladu sa planom i programom strucnog osposobljavanja i usavrsavanja

 

   Plan strucnog osposobljavanja i usavrsavanja zaposlenih, u skladu sa planom razvoja, donosi nadlezni organ poslodavca.

 

 

 

                             IV ODMORI I ODSUSTVA

 

                             1 Godisnji odmor

 

 

                             Clan 7

 

   Duzina godisnjeg odmora utvrdjuje se tako sto se zakonski minimum od 18 radnih dana uvecava:

 

1)      Po osnovu staza osiguranja- najmanje po jedan radni dan za svakih navrsenih  10 godina staza osiguranja, ukljucujuci i staz osiguranja sa uvecanim trajanjem.

2)      Po osnovu uslova rada – najmanje 1 radni dan u skladu sa pojedinacnim kolektivnim ugovorom.

3)      Po osnovu slozenosti poslova:

 

Za poslove NK i PK  -  1 radni dan

Za poslove KV i SS  -    2 radna dana

Za poslove VK i VSR i VS1  -  3 radna dana

Za poslove VS ,MR i DR  -   4 radna dana

 

4)      Po osnovu socijalnog i zdravstvenog stanja :

 

         Zaposlenom koji neguje tesko obolelog clana uze porodice  -  5 radnih dana

Zaposlenom koji ima dete ometeno u psihofizickom razvoju  -  4 radna dana

Samohranom roditelju ( samohranim roditeljom se smatra lice koje ima takav status u skladu sa propisima o drustvenoj brizi o deci ) , samohranom usvojiocu ili staratelju sa detetom do 14 godina zivota; roditelju sa dvoje i vise dece do 14 godina zivota i zaposlenoj zeni sa maloletnim detetom  -  3 radna dana

 

Pojedinacnim kolektivnim ugovorom mogu se utvrditi veca prava i drugi ktirerijumi za uvecanje minimuma godisnjeg odmora u smislu stava 1 ovog clana.

 

 

 

                             2 Placeno odsustvo

 

                             Clan 8

 

   Zaposleni iam pravo u toku kalendarske godine na odsustvo sa rada uz naknadu zarade ( placeno odsustvo ) u sledecim slucajevima, a najmanje :

 

1.)    stupanja zaposlenog u brak – 3 radna dana

2.)    porodjaja supruge – 3 radna dana

3.)    dbrovoljnog davanja krvi – 2 radna dana

4.)    zastite i otklanjanja stetnih posledica u domacinstvu prouzrokovanih elementarnim nepogodama – 3 radna dana

5.)    ucesca na radno – proizvodnim takmicenjima , izlozbama inovacija i drugim idovima stvaralastva, strucnim i kulturno – sportskim aktivnostima koje organizuje reprezentativni sindikat ili poslodavac – 3 radna dana

6.)    smrti clana uze porodice ( bracni drug i deca ),roditelja ili usvojioca zaposlenog – 5 radnih dana

7.)    smrti brata ili sestre zaposlenog – 2 radna dana

 

 

 

                             3.Neplaceno odsustvo

 

 

                             Clan 9

 

   Poslodavac moze zaposlenom odobriti odsustvo bez naknade zarade ( neplaceno odsustvo ) u skladu sa zakonom i pojedinacnim kolektivnim ugovorom

 

 

 

                            V ZASTITA ZAPOSLENIH NA RADU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Clan 10

 

   Poslodavac je duzan da zaposlenom obezbedi neophodne uslove za zastitu na radu, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, odnosno drugim opstim aktom poslodavca u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

 

                                  Clan 11

 

   Zapoleni ima pravo da odbije da radi, pod uslovima utvrdjenim zakonom i kolektivnim ugovorom, u slucajevima kada mu preti neposredna opasnost po zivot i zdravlje zbog toga sto nisu sprovedene mere zastite na radu , dok se ne sprovedu odgovarajuce mere zastite na radu

 

 

1.      Poslovi sa posebnim uslovima rada

 

                               Clan 12

 

   Poslovi sa posebnim uslovima rada utvrdjuju se pojedinacnim kolektivnim ugovorom , odnosno aneskom pojedinacnog kolektivnog ugovora , na nacin i po postupku koji je predvidjen kolektivnim ugovorom, u skladu sa zakonom.

 

   Smatrace se da postoje posebni uslovi rada na poslovima gde radni ambijent i mikroklimatski uslovi imaju stetan uticaj na zdravlje zaposlenih.

 

   Zaposleni koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada imaju pravo na posebne mere zastite srazmerno stepenu opasnosti i stetnosti.

 

  Kao posebne mere zastite , pojedinacnim kolektivnim ugovorom utrdjuju se :

 

   Kontrola zdravstvenog stanja – periodicni lekarski pregledi

   Skraceno radno vreme

   Preventivno – rekreativni odmor

   Duzina trajanja godisnjeg odmora

   Pravo na dodatni obrok i napitke

   Beneficirani radni staz u skladu sa propisima kojima se uredjuju penzijsko i invalidsko osiguranje

   Rasporedjivanje na druge poslove , u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom

 

   Na poslove sa posebnim uslovima rada moze se rasporediti zaposleni ako ispunjava sledece uslove :

 

1.)    da ima propisanu strucnu spremu i da je predhodno osposobljen za samostalno obavljanje poslova na siguran i bezbedan nacin

2.)    da nije mladji od 18 godina

3.)    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova sa posebnim uslovima rada ( da nije invalid )

 

 

                             VI CENA RADA

 

 

1.      Cena rada za najjednostavniji rad ( za koeficijent 1 )

 

 

                             Clan 13

   Cena rada je cisto ekonomska kategorija.

 

   Cena rada za najjednostavniji rad ( za koeficijent 1) utvrdjuje se  polazeci od rezultata poslovanja , a na osnovu podataka zvanicnih organa  statistike:

 

1)      Dostignutog nivoa zarada u grani hemije i nemetala koji odredjuje poslodavac na bazi finansijskih rezultata

2)      Ucesca zarada u troskovima poslovanja i prihodima

3)      Ostvarenog nivoa proizvodnje i realizacije poslovnih aktivnosti i ostvarenog i planiranog poslovno-finansijskog rezultata

4)      Drugih elemenata za koje ucesnici ovog kolektivnog ugovora ocene da su od znacaja.

 

                             Clan 14

   Cena rada za najjednostavniji rad ( za koeficijent 1) utvrdjuje se za prosecan mesecni fond od 174 radna casa, odnosno po radnom casu.

 

                             Clan 15

   Cena rada za najjednostavniji rad (za koeficijent 1) kod poslodavca utvrdjuje se pojedinacnim kolektivnim ugovorom u procesu pregovaranja izmedju ucesnika pojedinacnog kolektivnog ugovora

 

 

                             2 Cena rada poslova

 

                             Clan 16

   Pojedinacnim kolektivnim ugovorom utvrdjuje se cena rada za sve poslove utvrdjene opstim aktom poslodavca, polazeci od koeficijenta strucne spreme, slozenosti i odgovornosti i koeficijenta uslova rada.

                            

                             Clan 17

   Cena rada poslova utvrdjuje se mnozenjem cene rada za najjednostavniji rad ( za koeficijent 1 )  i koeficijenta cene rada.

 

   Koeficijent cene rada sadrzi sve elemente koji uticu na cenu rada poslova ( strucna sprema, slozenost, odgovornost i uslovi rada).

 

   Izuzetno od stava 2 ovog clana koeficijent cene rada moze se utvrditi bez uslova rada, ako se radi o poslovima na kojima je zaposleni povremeno izlozen otezanim uslovima rada, pri cemu se za vreme rada provedeno na poslovima sa otezanim uslovima rada utvrdjuje dodatni koeficijent za rad u tim uslovima, u skladu sa pojedinacnim kolektivnim ugovorom.

 

 

                             2.1. Koeficijent po osnovu strucne spreme, slozenosti i odgovornosti

 

 

                             Clan 18

   Koeficijent po osnovu strucne spreme, slozenosti i odgovornosto po grupama poslova iznosi:

 

GRUPA           ZAHTEV STRUCNOSTI(STRUCNA SPREMA     KOEFICIJENT

POSLOVA      SLOZENOST I ODGOVORNOST)

 

    I                   Ne zahteva se strucnost (poslovi koji zahtevaju               1,00

                        samo kratko uputstvo, tako da ih u svako vreme

                         i bez predhodne obuke mogu obavljati izvrsioci

                        bez posebne strucne spreme) – NK

 

   II                   Zahteva se strucna osposobljenost koja se stice                1,10

                        radom i praksom u trajanju od 3 – 6 meseci

                        ( I stepen )

 

   III                  Zahteva se strucna osposobljenost koja se stice                1,25

                        praksom u trajanju vise od  6 meseci do 2 godine

                        ( NS ili PK ili II stepen).

 

   IV                  Zahteva se strucnost koja se stice obrazovanjem              1,50

                        u trajanju od  2  -  3  godine ( KV ili III stepen).

 

   V                   Zahteva se strucnost koja se stice zavrsavanjem                1,65

                        cetvorogodisnjeg strucnog obrazovanja (SS ili

                        IV stepen ).

 

   VI                 Zahteva se strucnost koja se stice specijalizacijom             1,80

                        na osnovu strucnosti srednjeg obrazovanja i

                        osposobljavanja putem specijalistickog obrazovanja

                        (  VK ili V stepen ).

 

   VII                Zahteva se strucnost koja se stice zavrsavanjem vise          2,50

                        skole odgovarajuce struke  ( VSR ili VS – 1 ili VI stepen).

 

 

 

   VIII                 Zahteva se strucnost koja se stice fakultetskim                 3,00

                        odnosno visokim obrazovanjem ( VS  ili VII- 1

                        stepen).

 

   IX                   Zahteva se strucnost koja se stice magistraturom               3,80

                        ili specijalizacijom na osnovu fakultetskog, odnosno

                        visokog obrazovanja ( MR ili VII -2 ili sveobuhvatno

                        strucno iskustvo na poslovima  grupe VIII ).

 

   X                    Zahteva se strucnost koja stice doktoratom  nauka              4,00

                        ( DR ili VIII stepen ), kao i obavljanje vrlo slozenih

                        strucnih poslova u oblasti istrazivanja, razvoja,

                        tehnologije, ekonomije, organizacije rada i drugim

                        oblastima i vrlo slozeni poslovi organizovanja i 

                        vodjenje poslovnih celina.

 

 

 

                             2.2. Koeficijent po osnovu uslova rada

 

                             Clan 19

   Koeficijent po pojedinim gripama uslova rada iznosi:

 

   GRUPA

   USLOVA               OPIS                                                           KOEFICIJENT

   RADA

 

   I                    U ovu grupu razvrstavaju se radna mesta u                    0,05

                        radnom ambijentu i mikroklimatskim uslovima

                        koji imaju stetne uticaje manjeg intenziteta na

                        zdravlje zaposlenih .

 

   II                  U ovu grupu razvrstavaju se radna mesta u                     0,10

                       radnom ambijentu i mikroklimatskim uslovima

                       koji imaju stetan uticaj na zdravlje zaposlenih i na

                        kojima su zaposleni veci deo radnog vremena

                        izlozeni ovim uticajima

 

 

 

   III                U ovu grupu razvrstavaju se radna mesta na kojima         0,15

                       se rade prljavi i drugi poslovi pri kojima su zaposleni

                       znatno izlozeni negativnim uticajima dima, garezi,

                       prasine i drugim uticajima koji opterecuju disajne organe                

                    .

 

   IV               U ovu grupu razvrstavaju se radna mesta na kojima se     0,20

                       rade prljavi i drugi poslovi pri kojima su zaposleni

                      trajno izlozeni negativnim uticajima dima, garezi,

                      prasine i drugim stetnim uticajima po zdravlje, pri

                      cemu rad u takvim uslovima ne podrazumeva obavezno

                      nosenje zastitne opreme       

                      

 

   V                U ovu grupu razvrstavaju se radna mesta na kojima se        0,30

                      obavljaju poslovi pri cijem izvrsenju su zaposleni izlozeni 

                      visokoj temperaturi, vlazi, hladnoci, posebno opterecujucem

                      zvuku, blestavom vestackom svetlu, rad u zanracenom

                      prostoru bez osvetljenja ili sa neugodnim svetlom u boji

                     i slicno, pri cemu rad u takvim uslovima ne podrazumeva

                     obavezno nosenje zastitne opreme

 

   VI              U ovu grupu razvrstavaju se radna mesta koja se nalaze u       0,40

                    radnim sredinama gde je prisutna opasnost od povreda,

                    hemijskih zagadjenja trovanja i slicno, zbog cega su zaposleni

                    obavezni pri radu da koriste sredstva licne zastite ( kaciga,

                    sredstva za zastitu sluha, maska za plin, aparati za svez vazduh

                    i drugi aparati za zastitu disajnih organa i slicno ).

 

   VII           U ovu grupu razvrstavaju se radna mesta na kojima se              0,50

                   obavljaju poslovi jamske eksploatacije, minerski i drugi

                   poslovi pri kojima se radi sa eksplozivnim i drugim opasnim

                   materijama

 

  

                     

   Pojedinacnim kolektivnim ugovorom razvrstavaju se svi poslovi u pojedine grupe uslova rada, a moze se utvrditi i veci broj grupa i veci koeficijenti po pojedinim grupama uslova rada od koeficijenata utvrdjenih ovim kolektivnim ugovorom.

  

   Razvrstavanje poslova u grupe uslova rada vrsi se na osnovu objektivno utvrdjenog intenziteta i karaktera uslova rada  ( aero zagadjenje, buka, toplota, cadj, vlaga, prasina,

vibracija, rad na visini i slicno ) u odnosu na odgovarajuce standarde, na osnovu vremena izlozenosti zaposlenog otezanim uslovima u toku radnog dana, kao i na osnovu drugih relevantnih parametara utvrdjenih pojedinacnim kolektivnim ugovorom.

 

 

                             3. Cena rada zaposlenog

                      

                             Clan 20.

 

   Ugovorom o radu utvrdjuje se cena rada zaposlenog i drugi elementi za utvrdjivanje zarade u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

 

   Cena rada zaposlenog utvrdjuje se u iznosu koji ne moze biti nizi od utvrdjene cene rada za  poslove  koje zaposleni obavlja.

 

 

                             4  Cena rada pripravnika

       

                             Clan 21

 

   Cena rada pripravnika sa kojim je poslodavac zasnovao radni odnos ne moze biti niza od 80% cene rada poslova za koje se pripravnik osposobljava.

 

 

                        VII   ZARADA, NAKNADA ZARADE

                                  I DRUGA PRIMANJA

 

 

                             Clan 22

 

   Zaposleni ima pravo na zaradu koju ostvari u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, po osnovu:

 

Obavljenog rada i vremena provedenog na radu

Uvecanja zarade

Naknade zarade

Drugih primanja koja imaju karakter zarade

 

 

                             1 Zarada za obavljeni rad

 

 

                             Clan 23

 

   Zarada za obavljeni rad utvrdjuje se na osnovu:

 

Cene rada poslova koje zaposleni obavlja,odnosno na osnovu

cene rada zaposlenog utvrdjene ugovorom o radu

Ostvarenog radnog ucinka

Vremena provedenog na radu

 

 

 

1.1.  Radni ucinak

 

                                         Clan 24

   Radni ucinak se utvrdjuje na osnovu:

 

Individualnih i grupnih normi i utvrdjenih normativa i standarda rada

(radne norme)

Ocene rezultata rada zaposlenog

Drugih merila i kriterijuma utvrdjenih pojedinacnim kolektivnim ugovorom

 

 

 

 

 

1.1.1.      Radne norme

 

 

                             Clan 25

   Radni ucinak po osnovu ostvarenja individualnih i grupnih normi utvrdjuje se za zaposlene koji rade na poslovima na kojima su utvrdjeni normativi i standardi rada i za efektivne casove rada na tim poslovima.

 

   Norme se utvrdjuju na osnovu tehnickih normativa konkretne opreme i uspostavljene organizacije rada, uz optimalno koriscenje punog radnog vremena.

 

   Norme se uvode na poslovima gde postoje uslovi i mogucnost njihovog objektivnog merenja i pracenja.

 

   Norma stupa na snagu nakon upoznavanja zaposlenog sa njenom visinom i pocetkom primene.

 

 

1.1.2.      Ocena rezultata rada zaposlenog

 

 

 Clan 26

   Radni ucinak po osnovu ocene rezultata rada zaposlenog utvrdjuje se za zaposlene koji rade na poslovima na kojima nisu utvrdjeni normativi i standardi rada.

   Ocena rezultata rada zaposlenog utvrdjuje se na osnovu :

 

Kvaliteta obavljenog posla

Ostvarenih usteda u materijalu i vremenu

Postovanja radne i tehnoloske discipline

Zalaganja na radu

Izrazene samoinicijativnosti i savesnosti u obavljanju poslova  i radnih zadataka

Blagovremenog izvrsavanja radnih naloga, poslova i radnih zadataka

Angazovanjem na dodatnim i drugim poslovima u cilju efektivne iskoriscenosti radnog vremena.

 

   Ocena rezultata rada zaposlenog iskazuje se u procentima i zavisi od casova rada po svim osnovama iz stava 2 ovog clana.

 

 

                             Clan 27

   Normativi i standardi rada, radne norme, ocena radnog doprinosa zaposlenog i druga merila za primenu kriterijuma na osnovu kojih se utvrdjuju rezultati rada zaposlenog, utvrdjuju se pojedinacnim kolektivnim ugovorom, odnosno opstim aktom poslodavca u skladu sa kolektivnim ugovorom, polazeci od tehnicko – tehnoloske opremljenosti procesa rada,organizacije rada i od optimalnog koriscenja radnog vremena.

 

 

                             Clan 28

   Direktor,odnosno drugo ovlasceno lice je duzan da blagovremeno upozna zaposlenog sa utvrdjenim normativima i standardima rada i drugim merilima za utvrdjivanje zarade, kao i njihovim promenama.

 

 

1.2.        Zarada prema vremenu provedenom na radu

 

 

                             Clan 29

   Zarada zaposlenog prema vremenu provedenom na radu obracunava se samo za efektivno provedene casove na radu.

 

   Zarada zaposlenog za puno radno vreme i ucinak na nivou normativa i stabdarda rada, odnosno rezultate rada uobicajene za konkretne poslove, utvrdjuje se u visini cene rada zaposlenog utvrdjene kolektivnim ugovorom.

 

 

2.      Tajnost zarada

 

 

                             Clan 30.

   Cene rada poslova utvrdjene pojedinacnim kolektivnim ugovorom su javne i mogu se staviti na uvid svakom zaposlenom

 

   Pojedinacnim kolektivnim ugovorom moze se utvrditi tajnost zarada.

 

 

                             3.Minimalna zarada

 

                             Clan 31

   Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

4.Uvecana zarada

 

                             Clan 32

   Zaposleni ima pravo na uvecanu zaradu,

 

1.za rad na dan drzavnog i verskog praznika(izmedju 00 – 24 casa ), u skladu sa                     zakonom,po nalogu poslodavca  -  za 20%

2. za rad nocu izmedju 22 casa i 06 casova narednog dana (nocni rad ) – za 26%

3. za rad duzi od punog radnog vremena (prekovremeni rad ) – za 26%

 

   Ako su se istovremeno stekli uslovi po vise  osnova utvrdjenih u stavu 1 ovog clana, procenat uvecanja ne moze biti manji od zbira procenta uvecanja po svakom od osnova.

 

   Uvecanje zarade iz stava 1 ovog clana utvrdjuje se tako sto se procenat primeni na zaradu koju zaposleni ostvari po osnovu svoje cene rada, radnog ucinka, vremena provedenog na radu .

 

 

                             5. Naknada zarade

 

                             Clan 33

   Poslodavac je duzan da zaposlenom obezbedi naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada u visini zarade koju bi ostvario kao da je radio u mesecu za koji se vrsi obracun i isplata naknade, u slucaju:

 

 1. koriscenja godisnjeg odmora
 2. koriscenja placenog odsustva
 3. prestanka potrebe za radom zaposlenog
 4. prestanka sa radom pre isteka otkaznog roka
 5. odsustvovanja u dane drzavnog i verskog praznika, u skladu sa zakonom
 6. davanja krvi, tkiva i drugih delova tela
 7. prisustvovanja sednicama drzavnih organa, organa uprave i lokalne samouprave, organa udruzenja poslodavaca,privredne komore,organa upravljanja kod poslodavca, organa sindikata i saveza sindikata u svojstvu clana i u drugim slucajevima utvrdjenim pojedinacnim kolektivnim ugovorom.
 8. strucnog osposobljavanja i usavrsavanja radi potrebe procesa rada kod poslodavca
 9. za vreme vojne vezbe i odazivanja na poziv vojnih i drugih organa, ako zakonom nije drugacije odredjeno.

 

                             Clan 34

   Zarada koju bi zaposleni ostvario kao da je radio u mesecu za koji se vrsi obracun naknade, u smislu zakona i ovog  ugovora jeste zarada utvrdjena na osnovu:

 

 1. cene rada zaposlenog
 2. efektivnog vremena za koje se vrsi obracun naknade
 3. drugih elemenata utvrdjenih pojedinacnim kolektivnim ugovorom.

 

                             Clan 35

   Poslodavac je duzan da zaposlenom obezbedi naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad, i to:

 

 1. u visini 65% od zarade koju bi ostvario u mesecu u kome je nastupila sprecenost, ako je ona prouzrokovana bolescu zaposlenog,bolescu deteta ili povredom zaposlenog van rada
 2. u visini 100% zarade koju bi ostvario u mesecu u kome je nastupila sprecenost, ako je ona prouzrokovana profesionalnom bolescu ili povredom na radu.

 

                             Clan 36                   

   Poslodavac je duzan da zaposlenom isplati naknadu zarade u visini 65 % od zarade koju bi ostvario kao da je radio u mesecu za koji se vrsi obracun i isplata naknade, i to :

 

1.)    za vreme prekida rada do kojeg je doslo naredbom nadleznog drzavnog organa ili nadleznog organ poslodavca zbog neobezbedjivanja zastite na radu koja je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrozavanja zivota i zdravlja zaposlenih i drugih lica i u drugim slucajevina prekida rada, u skladu sa zakonom,

2.)    za vreme cekanja na rasporedjivanje na druge poslove, na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju prema propisima o penzijsko – invalidskom i zdravstvenom  osiguranju

3.)    za vreme prekvalifikacije ili dokvalifikacije po osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju

4.)    za vreme cekanja na rasporedjivanje na odgovarajuce poslove posle obavljene prekvalifikacije ili dokvalifikacije na osnovu propisa  o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

 

   Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini od 45 % zarade koju bi ostvario da radi za vreme prekida rada do kojeg je doslo bez krivice zaposlenog, a najduze 45 radnih rada u toku kalendarske godine.

 

         

.

 

                             6.Primanja koja nemaju karakter zarade

 

 

                             Clan 37

 

   Poslodavac je duzan da zaposlenom isplati , odnosno obezbedi :

 

1.)    Otpremninu pri prestanku radnog odnosa radi koriscenja prava na penziju  u visini 1,5 iznosa zarade koju bi ostvario za mesec koji predhodi mesecu u kojem se isplacuje otpremnina, s tim sto tako isplacena otpremnina ne moze biti niza od 1,5 prosecne zarade po zaposlenom isplacene kod posodavca za mesec koji predhodi mesec u kojem se isplacuje otpremnina, odnosno 1,5 iznosa prosecne zarade po zaposlenom isplacene u privredi Republike , prema poslednjem objavljenom podatku republickog organa nadleznog  za poslove statistike, a ko je to za zaposlenog povoljnije.

2.)    Pomoc porodici u slucaju smrti zaposlenog i clana njegove uze porodice ( bracni drug, roditelji  i deca ) u visini utvrdjenoj PKU.

 

                             Clan 38

   Poslodavac moze  na nacin i u visini utvrdjenoj pojedinacnim kolektivnim ugovorom, u skladu sa zakonom, da isplati odnosno obezbedi zaposlenom sledeca primanja  ;

 

1.)    jubilarnu nagradu za rad kod poslodavca

2.)    solidarnu pomoc u slucaju : duze ili teze bolesti zaposlenog ili clana njegove uze porodice ; zdravstvene rehabilitacije ili nastupa teze invalidnosti zaposlenog ili clana njegove uze porodice ; ublazavanje posledica elementarnih nepogoda; nabavka lekova za zaposlenog ili clana njegove uze porodice , kao i u drugim slucajevima predvidjenim pojedinacnim kolektivnim ugovorom.

 

   Clanovi uze porodice, u smislu stava 1 ovog clana su bracni drug , roditelji i deca.

 

 

                             Clan 39

 

   Poslodavac je duzan da zaposlenom naknadi povecane troskove koji su u funkciji izvrsenja poslova,  a koji imaju karakter poslovnih rashoda i to :

 

1.)    naknada troskova prevoza u javnom saobracaju radi dolaska na rad i povratka sa rada , prema kriterijumima za ostvarivanje ovog prava utvrdjenog pojedinacnim kolektivnim ugovorom

 

2.) naknada za ishranu na sluzbenom putu ( dnevnice za sluzbeno putovanje u zemlji ) u visini 5 % prosecne mecesne zarade po zaposlenom u privredi Republike .prema poslednjem objavljenom podatku republickog organa za  poslove statistike s tim sto se putni troskovi priznaju u celini prema prilozenom racunu , a troskovi                              nocenja do visine iznosa cene u hotelu ( osim « de lux « kategorije )             

 

      3.) dnevnicu za sluzbeno putovanje u inostranstvo , do iznosa , na nacin i pod       

            uslovima koji su propisani za savezne organe

 

4.)naknadu trskova koriscenja privatnog automobila za sluzbene potrebe i to u visini 30 % cene jednog litra goriva koje koristi vozilo  po predjenom kilometru

 

 

   .

 

                                  

          

                             VIII OTKAZ UGOVORA O RADU

 

                             Clan 40

 

   Zaposleni je duzan da :

 

1.)    racionalno, uredno, savesno, blagovremeno, kvalitetnoi u skladu sa pravilima struke izvrsava poslove na koje je rasporedjen

2.)    poslove na koje je rasporedjen obavlja na mestu i u vreme predvidjeno pojedinacnim kolektivnim ugovorom, odnosno odlukom poslodavca

3.)    izvrsava odluke i radne naloge poslodavca, neposrednog rukovodioca i direktora

4.)    dosledno postuje , sprovodi i pridrzava se odredbi zakona, statuta, kolektvnih ugovora i uputstava poslodavaca

5.)    u slucaju nepredvidjenog izostajanja sa posla odmah, a najkasnije u roku o 24 casa od nastanka sprecenosti, o razlogu obavesti neporednog rukovodioca , a da po povratku na rad, opravda izostanak

6.)    pri izvrsavanju poslova koristi propisana zastitna sredstva, pridrzava se mera zastite na radu i odazove se pozivu za obucavanje i proveravanje znanja iz oblasti zastite na radu i odaziva se obaveznim lekarskim pregledima.

7.)    Pridrzava se mera protivpozarne zastite , zastite od eksplozije i licno ucestvuje u sprecavanju i otklanjanju elementarnih nepogoda i njihovih posledica

8.)    Racionalno koristi radno vreme i sredstva za rad i cuva imovinu poslodavca

9.)    Cuva podatke koji predstavljaju poslovnu i drugu tajnu i iste neovlasceno ne saopstava

10.)Pristojno se ponasa na radu i koretno se odnosi prema strankama, poslovnim parnterima i drugim zaposlenim kod poslodavca

11.) neguje kolegijalne odnose i saradjuje sa ostalim zaposlenim i prenosi svoja znanja i iskustva

12.) prijavi sluzbi poslodavca sve promene koje se unose u maticnu evidenciju , a najkasnije u roku od 8 dana od dana promene

13.) sredstva rada odrzava u ispravnom stanju

14.) da odmah po uocavanju prijavi neposrednom rukovodiocu ostecenja ili nepravilnosti u radu na sredstvima sa kojima radi ili upravlja

15.) da se pridrzava radne discipline

 

 

                             Clan 41

 

   Ako  zaposleni ne ostvaruje predvidjene rezultate rada ili ne pokaze potrebna znanja i sposobnost za obavljanje poslova na kojima radi, neposredni rukovodilac zaposlenog predlaze direktoru da pokrene postupak za utvrdjivanje ili proveruznanja i sposobnosti , odnosno utvrdjivanje rezultata rada zaposlenog

 

   Predlog iz stava 1 ovog clana daje se u pismenoj formi i mora biti obrazlozen

 

   O predlogu iz stava 1 ovog clana direktor je duzan doneti u pismenoj formi odluku u roku od 15 dana od dana prijema predloga

 

   Ukoliko direktor prihvati predlog iz stava 1 ovog clana formira se Komisija za utvrdjivanje i proveru znanja i sposobnosti , odnosno utvrdjivanje rezultata rada zaposlenog

 

   Komisija se sastoji od 3 clana.Po jednog clana Komisijen imenuju direktor i sindikat ciji je zaposleni clan, dok se treci clan imenuje sporazumno.

 

   Clanovi komisje sporazumno imenuju predsedavajuceg.

 

   Clanovi Komisije moraju imati najamanje isti stepen strucne spreme koja je utvrdjena za poslove koje zaposleni obavlja.

 

   Komisija se obrazuje za svaki slucaj posebno.

 

 

                             Clan  42

 

   Poslodavac i zaposleni ugovorom o radu utvrdjuju radne obaveze zbog cijih povreda se otkazuje ugovor o radu.

 

   Pojedinacnim kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu utvrdjuju se mere radne discipline cije izvsenje predstavlja osnov za otkaz ugovora o radu .

 

                             Clan 43

 

   Postupak utvrdjivanja da je zaposleni ucinio povredu radne obaveze , odnosno da zaposleni ne postuje radnu disciplinu i  da je njegovo ponasanje takvo da ne moze da nastavi rad kod poslodavca utvrdjuje se pojedinacnim kolektivnim ugovorom

 

 

 

 

      

                             IX VISAK ZAPOSLENIH

 

                            Clan 44

 

   Ako zbog tehnoloskih, organizacionih ili ekonomskih promena , poslodavac namerava da otkaze ugovor o radu zaposlenom, upravni odbor je duzan da donese Program resavanja viska zaposlenih, osim u slucaju kada poslodavac ima u radnom odnosu na neodredjeno vreme vise od 50 zaposlenih, a namerava da otkaze ugovor o radu za manje od 10 % zaposlenih

 

                             Clan 45

 

   Zaposlenom kome se otkazuje ugovor o radu kao visku zaposlenih poslodavac je duzan da isplati otpremninu , cija visina zavisi od godina provedenih u radnom odnosu ( radni staz ) i iznosi :

 

1.)    do 10 godina staza osiguranja – u visini 2 zarade

2.)     od 10 do 20 godina staza osiguranja – u visini 3 zarade

3.)    od 20 do 30 godina staza osiguranja – u visini 4 zarade

4.)    preko 30 godina staza osiguranja – u visini 5 zarada

 

   Zaradom u smislu stava 1 ovog clana smatra se zarada koju je zaposleni ostvario u skladu sa kolektivnim ugovorom za mesec koji predhodi mesecu u kome mu prestaje radni odnos, odnosno prosecna zarada po zaposlenom isplacena kod poslodavca za mesec koji predhodi mesecu u kome mu prestaje radni odnos, odnosno prosecna zarada po zaposlenom isplacena u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republickog organa nadleznog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.

 

   Isplata otpremnine vrsi se sa danom prestanka radnog odnosa.

 

 

                             X USLOVI ZA RAD SINDIKATA

 

                             Clan 46    

Poslodavac je duzan da reprezentativnom  sindikatu omoguci delovanje u skladu sa njegovom ulogom i zadacima.

 

Aktivnosti sindikata vrse se tako da ne idu na stetu redovnog funkcionisanja poslodavca i radne discipline.

 

 

 

 

 

 

                             XI SPROVODJENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

 

                           Clan 47

             Ucesnici ovog kolektivnog ugovora duzni su da u okviru svojih nadleznosti i u skladu sa svojim ovlascenjimapreduzmu sve mere u cilju dosledne primene odredbi ovog  ugovora

 

      

                                                         

                            Clan 48

 

   Sporovi koji nastaju pri zakljucivanju izmena i dopuna  ovog  ugovora , odnosno pri zakljucivanju novog posebnog kolektivnog ugovora   resavaju se mirnim putem , u skladu sa zakonom.

 

  

 

                             Clan 49

 

   Sporovi koji nastaju u primeni ovog  ugovora  resavaju se arbitrazom i pre sudom

 

 

 

                             XII STRAJK

 

                             Clan 50

 

   Zaposleni ima pravo na strajk, u skladu sa zakonom.

 

   Zaposleni slobodno odlucuje o svom ucescu u strajku.

 

 

                             XIII ZAVRSNE ODREDBE

 

                             Clan 51

 

   Ovaj  ugovor zakljucuje se na neodredjeno vreme .

 

                             Clan 52

 

   Ako dodje do znacajnih promena uslova relevantnih za primenu ovog ugovora , svaki od ucesnika moze otkazati ugovor delimicno ili u celini

 

   Otkaz se podnosi u pismenoj formi , sa obrazlozenjem i argumentima.

 

   Otkazni rok je 6 meseci, s tim sto su ucesnici duzni da postupak pregovaranja zapocnu u roku od 15 dana od dana ponosenja otkaza, radi zakljucivanja izmena i dopuna, odnosno novog kolektivnog ugovora.

 

                             Clan 53

   Predlog za izmenu i dopunu ovog  ugovora moze dati svaki ucesnik.

 

   Predlog se podnosi u pismenoj formi , sa obrazlozenjem.

 

   O podnetom predlogu ucesnici ovog  ugovora su duzni da otpocnu sa pregovorima u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga.

 

                             Clan 54

   Izmene i dopune ovog  ugovora vrse se na nacin i popostupku po kome je zakljucen.

 

                             Clan 55

   Ucesnici ovog  ugovora svojom odlukom obrazuju Koordinaciono strucno telo za pracenje primene ovog  ugovora.

 

   Koordinaciono strucno telo iz stava 1 ovog clana priprema predlog izmena i dopuna i daje autenticno tumacenje ovog kolektivnog ugovora.

 

   Koordinaciono strucno telo radi i odlucuje na osnovu svog poslovnika.

 

   Poslovnik o radu Koordinacionog strucnog tela donose ucesnici ovog  ugovora.

 

                             Clan 56

   Poslodavci – clanovi udruzenja poslodavaca – potpisnika ovog kolektivnog ugovora kod kojih nijedan sindikat ne ispunjava uslove reprezentativnosti ili sindikati nisu zakljucili sporazum o udruzivanju, odnosno ako ucesnici u kolektivnom pregovaranju ne postignu saglasnost za zakljucivanje pojedinacnog kolektivnog ugovora ,duzni su da :

 

1.)    donesu opsti akt – ako ga nisu domeli

2.)    da donesu novi opsti akt , odnosno da izvrse izmene i dopune postojeceg opsteg akta , radi uskladjivanja opsteg akta sa odredbama ovog  ugovora

3.)    da sa zaposlenima zakljuce ugovor o radu – ko ga nisu zakljucili

4.)    da vec zakljucene ugovore o radu usklade sa odredbama ovog  ugovora

 

                             Clan 57

   Ako na dan stupanja na snagu ovog  ugovora niej konacno odluceno o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog, na njih se primenjuju odredbe ovog  ugovora, ako je to za zaposlenog povoljnije.

 

 

 

 

                             Clan 58

   Danom stupanja na snagu ovog  ugovora prestaje da vazi Posebni kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije  zakljucen 22.08.1997 godine i njegove izmene i dopune zakljucene 14.10.1998 godine i 18.06.2001 godine 9 sluzbeni glasnik RS broj 44 / 97, 39 / 98 i 43 / 01 )

 

   Tipicni pregled radnih mesta za hemiju i nemetale , objavljen 08.06.1995 godine u Sluzbenom glasniku RS broj 20 / 95 ostaje i dalje na snazi

 

                     

  

                             Clan 59

   Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sluzbenom glasniku RS

 

 

 

 

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE                              SAMOSTALI SINDIKAT

                                                                                         HEMIJE I NEMETALA   

            Predsednik                                                                  SRBIJE

      Nebojsa Atanackovic  

                                                                                               Predsednik

                                                                                            Ljubisav Orbovic

 

 

                                                                                   GRANSKI SINDIKAT HEMIJE

                                                                                    NEMETALA, ENERGETIKE

                                                                                    RUDARSTVA « NEZAVISNOST»                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                Predsednik

                                                                                            Sava Blagojevic       

 

 

                                                                                      

                                                                                    ASOCIJACIJA SLOBODNIH I

                                                                                    NEZAVISNIH SINDIKATA

                                                                                   -GRANSKI SINDIKAT HEMIJE     

                                                                                                   I  NEMETALA

 

                                                                                                    Predsednik

                                                                                              Radovan Teodorovic